فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:09:13 +0330fa ایجاد تیم‌های فوریت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت https://www.faratab.com/news/8693/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 09 Jun 18 11:20:01 +0430 ایجاد تیم‌های فوریت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات در حال انجام به‌منظور پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در جمعیت دانش‌آموزی، گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد تیم‌های مداخله در درمان و فوریت‌های اجتماعی را نیز در دست انجام داریم.

]]>
آیین نامه اجرایی مدارس متناسب با سند تحول بازتعریف می شود https://www.faratab.com/news/8215/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 18 May 18 23:10:01 +0430 آیین نامه اجرایی مدارس متناسب با سند تحول بازتعریف می شود
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آیین نامه اجرایی مدارس مشتمل بر 110 ماده است که متناسب با اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین نظام آموزشی باز تعریف و بازتولید خواهد شد.

]]>
ثبت‌نام در آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور آغاز شد https://www.faratab.com/news/7803/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Mon, 23 Apr 18 05:10:02 +0430 ثبت‌نام در آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور آغاز شد
بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور آغاز شد.

]]>