فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:40:47 +0330fa دستگیری سارقان خودپردازهای تهران https://www.faratab.com/news/7769/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sat, 21 Apr 18 15:25:01 +0430 دستگیری سارقان خودپردازهای تهران
سارقان چهار دستگاه خودپرداز تهران دستگیر شدند. 

]]>