فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:41:24 +0330fa نمایندگی دو نماینده کُرد دیگر در پارلمان ترکیه لغو شد! https://www.faratab.com/news/7759/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%21 Fri, 20 Apr 18 21:55:01 +0430 نمایندگی دو نماینده کُرد دیگر در پارلمان ترکیه لغو شد!

]]>