فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:35:30 +0330fa چرا کنسرت شهرام ناظری در رشت تمدید نشد؟ https://www.faratab.com/news/118/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 27 Jan 16 14:09:36 +0330 چرا کنسرت شهرام ناظری در رشت تمدید نشد؟
مسئول بخش موسیقی ارشاد گیلان گفت: دلیل تمدید نشدن کنسرت شهرام ناظری، تداخل آن با برگزاری کنسرت یکی از خوانندگان موسیقی پاپ استان و همچنین وقت کم برای تبلیغات و بلیط فروشی این اثر بود.

]]>