فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:45:40 +0330fa تحقق رویای پکن با همدستی اراده سیاسی و طبیعت https://www.faratab.com/news/7451/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA Wed, 28 Feb 18 21:10:01 +0330 تحقق رویای پکن با همدستی اراده سیاسی و طبیعت
دولت چین در سال 2013 با اعلام پیکار علیه آلودگی، اقدام به بستن کارخانه های با تولید آلودگی بالا و انتقال صنایع سنگین آلاینده و محدودیت استفاده از خودروها کرد. این اقدامات در زمستان بسیار سختگیرانه تر هستند.

]]>