فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 15:50:19 +0330fa سایه رهبری تکنوکراتها بر فراز بین النهرین! https://www.faratab.com/news/8921/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86%21- Tue, 18 Sep 18 13:24:54 +0430 سایه رهبری تکنوکراتها بر فراز بین النهرین!
گمانه زنی ها درباره دوگانه عادل عبدالمهدی – برهم صالح برای نخست وزیری و ریاست جمهوری عراق

]]>
طبقه خودکامگان جدید! https://www.faratab.com/news/8779/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 18 Jun 18 11:18:31 +0430 طبقه خودکامگان جدید!
یک طبقه حاکمه در حال تغییر جهان است. نظام های دموکراتیک البته در بسیاری از کشورهای غربی دچار فرسایش شده است. اما موفقیت این حکام خودکامه را چگونه می توان تبیین کرد؟

]]>
شوک درمانی پدرسالار https://www.faratab.com/news/7520/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1 Sat, 10 Mar 18 16:54:20 +0330 شوک درمانی پدرسالار

]]>
موانع نقد چک نفوذ ایران در خاورمیانه https://www.faratab.com/news/7483/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87- Tue, 27 Feb 18 15:49:27 +0330 موانع نقد چک نفوذ ایران در خاورمیانه
تغییراتی که در توازن قوای خاورمیانه در 10 سال اخیر شاهد آن هستیم هنوز برای ایران به قدرت دیپلماتیک مبدل نشده است. ...

]]>
باید شهامت گفتگو با قدرتهای منطقه ای و جهانی را داشته باشیم https://www.faratab.com/news/7478/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85 Sun, 25 Feb 18 18:33:13 +0330 باید شهامت گفتگو با قدرتهای منطقه ای و جهانی را داشته باشیم
سید حسین موسویان، مذاکره کننده ی هسته ای پیشین کشورمان و معاون اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از نیاز ایران به دیپلماسی مبتکرانه ای می گوید که نقش ایران را از «یک قدرت منطقه ای تاثیر گذار و بانفوذ» به یک قدرت با ظرفیت و قابلیت «مدیریت صلح و ثبات و ام

]]>
طرح استراتژیست دولت ترامپ برای حفظ برجام https://www.faratab.com/news/7412/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Tue, 13 Feb 18 01:23:19 +0330 طرح استراتژیست دولت ترامپ برای حفظ برجام
توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی با وجود مخالفت های دولت دونالد ترامپ، اخیراً وارد سومین سال عمر خود شد. در این مدت اما توافق هسته ای دورانی پر نوسان را از سر گذرانده است.

]]>