فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:37:22 +0330fa واکنشهای هاشمی و سیدحسن خمینی به اخبار رد و تایید صلاحیتشان https://www.faratab.com/news/113/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86 Tue, 26 Jan 16 08:56:54 +0330 واکنشهای هاشمی و سیدحسن خمینی به اخبار رد و تایید صلاحیتشان
هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان برخلاف انتخابات ریاست جمهوری پیشین صلاحیتش تایید شده است، اما سیدحسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی، سرانجام بطور رسمی خبردار شد که صلاحیتش مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است

]]>