فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:24:06 +0330fa ایران و ضرورت کنشگری در سازمان‌های بین‌المللی https://www.faratab.com/news/7180/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Tue, 09 Jan 18 17:45:34 +0330 ایران و ضرورت کنشگری در سازمان‌های بین‌المللی
همکاری و همگرایی بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سطح بین‌المللی است. ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود ناگزیر به حضور در عرصه‌های مختلف جهانی است.

]]>