فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:39:13 +0330fa چوب جادویی که اقتصاد چین را متحول کرد https://www.faratab.com/news/7149/-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Tue, 02 Jan 18 23:25:01 +0330  چوب جادویی که اقتصاد چین را متحول کرد
اقتصاد چین به عنوان یکی از اقتصاد های بزرگ جهان از جایگاه مهمی در اقتصاد جهان برخوردار است تا جایی که این کشور را بعد از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان می شناسند.

]]>