فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:20:41 +0330fa بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی https://www.faratab.com/news/7065/-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-1400-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C- Sat, 16 Dec 17 23:30:48 +0330  بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی
خرید و فروش ارزهای خارجی در ونزوئلایی که با شدیدترین بحران اقتصادی روبروست تنها تحت نظر بانکهای دولتی و بصورت محدود انجام می‌شود. به همین دلیل در بازار سیاه ارزهای خارجی چندین برابر گرانتر از قیمت‌های عادی آن خرید و فروش می‌شوند. این کشور تورم ۱۴۰۰ درصدی

]]>