فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:10:24 +0330fa اهداف پشت پرده نزدیکی روابط اسرائیل و عربستان سعودی https://www.faratab.com/news/6871/-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 26 Nov 17 02:39:53 +0330  اهداف پشت پرده نزدیکی روابط اسرائیل و عربستان سعودی
برقراری و بهبود روابط پنهانی بین اسرائیل و عربستان سعودی در راستای مقابله با ایران به عنوان تهدید مشترک است و تنها روش برای بهبود روابط دو کشور حل وفصل مسئله روند صلح اسرائیل – فلسطین است که طرح کوشنر به عنوان توافق نهایی در این راستا است.

]]>