فراتاب-رادیکالیسم https://www.faratab.com/category/117/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:53:31 +0330fa برنامه نمایش های تئاتر جشنوراه فجر https://www.faratab.com/news/108/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1 Mon, 25 Jan 16 14:50:01 +0330 برنامه نمایش های تئاتر جشنوراه فجر
چهارمین روز از جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اجرای 28 نمایش به استقبال مخاطبان می رود.

]]>