فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:31:40 +0330fa ایران و رهبرانش، از دریچه تحلیل آمریکایی ها https://www.faratab.com/news/7397/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Thu, 15 Feb 18 02:45:50 +0330 ایران و رهبرانش، از دریچه تحلیل آمریکایی ها
مدیر مرکز اطلاعات ملی (DNI) دان کتس، در گزارش خود به کنگره در مورد برآورد تهدید جهانی سال در یازدهم می 2017، ایران را به دلیل "حمایت از گروههای تروریستی و ستیزه جویان ضد امریکایی"، "تهدیدی پایدار برای منافع ملی ایالات متحده" توصیف کرد.

]]>
مرد آهنین چین https://www.faratab.com/news/7028/%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86 Sun, 10 Dec 17 01:11:43 +0330 مرد آهنین چین
هنگامی که سی ان ان از جف واسرستروم، چین شناس دانشگاه کالیفرنیا خواست تا از پنج شخصیت قدرتمند چینی نام ببرد، وی گفت: «شی، شی، شی، شی و شی!»

]]>
تحرکات جسورانه سعودی برای رویارویی با ایران در سراسر خاورمیانه https://www.faratab.com/news/6788/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 13 Nov 17 18:28:40 +0330 تحرکات جسورانه سعودی برای رویارویی با ایران در سراسر خاورمیانه
عربستان سعودی و ایران به عنوان رقبای منطقه ای سنتی، بدون آنکه درگیر تقابل نظامی مستقیم شوند، با ورود به جنگ های نیابتی، علاوه بر تشدید تضادهای دوجانبه، منطقه را به عرصه جدال پردامنه خود تبدیل کرده اند. یمن، سوریه، لبنان و قطر، پرده هایی از این منازعه خشون

]]>