کد خبر: 8400
تاریخ انتشار: 6 خرداد 1397 - 16:21
در شصت وششمین جلسه علنی شورای شهر تهران چه گذشت؟
در جلسه امروز شورای شهر تهران اعضا به موضوعات خشک شدن چشمه علی، عضویت شورا در اهدای اعضا،نامگذاری معابر،سرویس مدارس،آماری از زندانیان تهران و .... پرداختند.

فراتاب - گروه اجتماعی: در جلسه امروز شورای شهر تهران اعضا به موضوعات خشک شدن چشمه علی، عضویت شورا در اهدای اعضا،نامگذاری معابر،سرویس مدارس،آماری از زندانیان تهران و .... پرداختند.

 از کجا باید آغاز کرد؟

 محمد جواد حق شناس در شصت وششمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: هفته گذشته، اولِین سالگرد 29 اردیبهشت ماه 96 بود. روزی که 26 میلیون رای مردم تهران، پشتوانه‌ی لیست امید و 21 نفر منتخب شهروندان تهرانی قرار گرفت.

وی ادامه داد: رخدادی ویژه، منحصر به فرد و در تاریخ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بی سابقه،که گرچه بارِ مسئولیت را سنگین می کند،اما یادآوری آن برای حرکت شوراییان در مسیرِ خواست و اراده‌ شهروندان تهرانی، همواره بایسته است.
عضو شورای شهر تهران گفت: امروز و از جانب خود خوشحالم که شورای پنجم با همه‌ی فراز و نشیب هایی که در 9 ماه اخیر مقابلِ راه خود دیده، بر عهدی که با مردم بسته، استوار مانده است.
حق شناس گفت: انتخاب شهردار جدید در مدت زمانی کوتاه و با کسب آرای قاطع اعضای شورا، در فضایی رقابتی امّا سالم، با پویاییِ درونی و استقلال تصمیم گیری، گرچه نشان از وفای به عهد با مردم داشت، اما گام آغازینِ ما برای استقرار نظام مدیریت مطلوبِ شهری در پایتخت است.
به گفته حق شناس، شورا و شهرداری اگرچه همسو، همکار و همیار یکدیگرند، اما این هم افزایی به معنای نادیده اِنگاشتن وظایف ذاتی آن ها نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.
وی با بیان اینکه امروز شورا به نمایندگی بیش از 9 میلیون شهروند تهرانی، در جایگاه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، چشم بینای مردم است، گفت: از شهردار تهران انتظار دارد نظام پاسخگویی میان دستگاه مجری و ناظر در مدیریت شهری را به شایستگى به اجرا گذاشته و مجموعه مدیران و همکاران شهرداری تهران این ضرورت جدّی در امر مدیریت شهری را سر لوحه کار خود قرار دهند.
عضو شورای شهر تهران گفت: توسعه‌ پایتخت، امروز بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه به معنا و مفهوم دارایی و سرمایه است. مادامی که ما مسئولین و سکانداران مدیریت شهری، توسعه‌ شهر را به بهره برداری از دارایی های ملموسی چون زمین و فضای شهری پیوند بزنیم،چیزی به دست نمی آید.

وی بیان کرد: توسعه‌ پایدار در دنیای امروز، حاصلِ چگونگیِ تبدیل دارایی های ناملموس به سرمایه های ناملموس، و تبدیل سرمایه ها به ثروت است. باید پذیرفت که فرآیند تولید ارزش افزوده در شهرهای پیچیده‌ی امروزی، آن چیزی نیست که ما اکنون در تهران پیاده می کنیم.

حق شناس در ادامه گفت: هم افزایی های موجود در مناسبات و تعاملات شهری به گونه ای است که امروز کم بهره ترین شهرها از تاریخ و تمدن نیز توانسته اند از این بستر ، ارزش افزوده‌ پایدار ایجاد کنند، و جای بسی تأسف که تهرانِ غنی از تاریخ و فرهنگ، تا کنون بهره ای کافى از این نوع نگاه به نظام مدیریت شهری نبرده است.

این عضو شورا گفت: مجموعه‌ی شورا و شهرداری تهران، سازمانی عمومی و غیر دولتی اند و عملِ آن ها صرفاً معطوف به مدیریت هزینه نیست. آنچه در این بین نهاد مدیریت شهری را از دیگر سازمان های بخش عمومی متمایز می کند، عمل معطوف به مدیریت درآمد و آثار و پیامدهای آن بر کیفیت زیست شهروندان است.
وی ادامه داد: در شرایطی که مدیریت شهری تهران در سالیان اخیر نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد تومان از دارایی های ملموس شهر را چوب حراج زده و با درآمد حاصل از این حراجی امورات شهر را گذرانده است، اکنون نه ظرفیتی برای استفاده از دارایی های اینچنینی باقی مانده و نه فرصتی برای حراج بیشتر.

وی بیان کرد: در چنینی شرایطی پرسش اساسی آن است که از کجا باید آغاز کرد؟
اینجانب به عنوان نماینده مردم پاسخ می دهم که:از تغییر نگاه تصمیم گیران...
 
عضو شورای شهر تهران گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم و تصمیم گیرانِ شهر تهران، وقتی از فرهنگ سخن می گوییم، مقصودمان چیست؟ما چه تلّقی و برداشتی از مفهوم فرهنگ داریم؟جایگاه فرهنگ در نظام برنامه ریزی شهری پایتخت کجاست؟
وی ادامه داد:جای بسی تأسف است که به واسطه‌ی صَرف هزینه های هنگفت و ناهمراستا با وظایف ذاتی شهرداری ها در دوران مدیریتی گذشته، ده ها میلیارد تومان از ثروت مردم تهران صرف اموری شد که اکنون وقتی از بودجه فرهنگی شهرداری تهران سخن به میان می آید، نه فقط افکار عمومی بلکه اذهان برخی از اعضای شورا نیز به سمت کلیشه هایی چون کمک های بی حساب و کتاب به مداحان کشیده می شود.
وی بیان کرد: گرچه خسارات ناشی از مدیریت ناصحیحِ منابع در دوره گذشته قابل انکار نیست، اما کلیشه ساختن از اشتباهات گذشته و جفای به فرهنگ به واسطه‌ی تکرار این کلیشه ها، نه در شأن مدیریت شهری و نه پاسخی مناسب به اعتماد مردمی است که با رأی خود، ایجادِ تغییرات اساسی در نحوه‌ی مدیریت و نظام تصمیم گیری پایتخت را مطالبه کردند.
وی افزود: همکاران گرامی، اصحاب محترم رسانه، فرهنگ نه به مثابه دین یا مذهب؛ فرهنگ نه مثابه موسیقی یا هنر؛ فرهنگ نه به مثابه ورزش یا اوقات فراغت؛ فرهنگ نه م
ثابه کتاب و کتابخوانی؛ بلکه فرهنگ به مثابه تواناییِ بهره برداری از جمیع موارد اشاره شده در قالب میراث و انباشتِ تجربه‌ی زیسته شده‌ی بشری است.
حق شناس گفت: ما امروز، فرهنگ را اشتباه گرفتیم... فرهنگ را جزیره ای جدا افتاده و یتیم می دانیم، تلقّیِ درستی از مفهوم فرهنگ نداریم و این مسئله، اُم المصائب توسعه‌ی شهری در پایتخت است...
عضو شورای شهر تهران گفت: منبعی عظیم و به غایت منحصر به فرد در تهران که باید اقرار کرد طی سالیان گذشته در بالفعل کردن و بهره برداری از آن ناتوان بودیم، اکنون نیازمند تغییر نگاه مدیریت شهری به ویژه در سطح عالی نظام تصمیم گیری است.
وی ادامه داد: اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران معتقدم، مطلوب ترین بستر برای بازیابیِ جایگاه و بازتعریف مفهوم فرهنگ در ادبیات توسعه شهریِ پایتخت، برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم شهرداری تهران است. اکنون که وظیفه‌ی خطیر تدوین این برنامه به معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ی شهری شهرداری تهران سپرده شده و مراحل ِآغازینِ آن نیز در حال سپری است، فرصت برای اِحیای فرهنگ به عنوان ساحتی پیوند دهنده میان دیگر ساحت های برنامه ریزی به قصد تحقق توسعه‌ی پایدار مهیّاست.
وی افزود: توسعه ای که به واسطه‌ی بازیابیِ جایگاهِ حقیقی فرهنگ، مبتنی بر فروش شهر و دارایی های شهر محقق نخواهد شد.توسعه ای که به جهت تسهیل گری عامل فرهنگ میان دیگر عوامل موثر، متوازن و پایدار خواهد بود.
حق شناس ادامه داد: توسعه ای که به خاطر نقش پیوند دهندگیِ فرهنگ، شهر را مبتنی بر بهره برداری از تجربه‌ی زیسته شده و میراث ناملموس شهری ثروتمند خواهد کرد.
وی بیان کرد: اگرچه این نقد به ما وارد است که شورا در مصوبه‌ی اسفند ماه اخیر پیرامون سیاست های تدوین برنامه‌ی سوم، آنگونه که باید به نقش فرهنگ در برنامه سوم شهر تهران نپرداخت،اما معتقدم اکنون نیز تحققِ برنامه ریزیِ شهری از طریق بازیابی جایگاه فرهنگ، با در نظر گرفتن 2 نکته قابل حصول است.
حق شناس خاطرنشان کرد: نخست آنکه نظام تصمیم گیری شهری به ویژه در سطح مدیریت عالی باید به این باور برسد که فرهنگ به مثابه تجربه‌ی زیسته شده‌ی شهری در تهران، نه یک ساحت و حوزه‌ی مأموریتیِ مجزّا، بلکه تسهیل گرِ توسعه‌ی شهری و پیوند دهنده‌ی دیگر حوزه های مأموریتی در ایجاد ارزش افزوده برای شهر و شهروندان است.
وی ادامه داد: دوم آنکه این باور در مراحل و فرآیند تدوین برنامه سوم، عمیقاً جاری و ساری گردد که مستلزم همکاری و همیاریِ معاونت برنامه ریزی با مجموعه شورا و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی آن خواهد بود.به اُمید روزی که میراثِ شهرتهران، شناساننده تهران باشد.

ممنوعیت اخذ عوارض در اراضی عباس‌آباد

در ادامه جلسه زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: اخذ عوارض از ماشین‌ها در ورودی عباس‌آباد و کتابخانه ملی غیرقانونی است چرا که مصوبه شورا را ندارد و هرچه سریعتر باید ممنوعیت آن اعلام شود.

وی  اظهار داشت: در 10 روز گذشته برای ورودو به محدوده کتابخانه ملی و عباس‌آباد ماشین‌ها باید عوارض پرداخت کنند. در صورتی که این عوارض در حال حاضر غیرقانونی است و باید توسط شورا تایید شود و بدون نظر شورا این اقدام نباید اتفاق بیفتد. 

وی افزود: پیمانکار مربوطه در اراضی عباس آباد بدون انجام شیوه مناسب عوارض ورود دریافت می‌کند که باید نسبت به لغو آن اقدام شود. 

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود: درخواست می شود تا بررسی شورای شهر درباره اخذ عوارض در اراضی عباس آباد هرچه سریعتر نسبت به اخذ اینگونه عوارض ورود ممنوعیت آن اعلام شود و شهرداری با لایحه پیشنهادی به شورا در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد. 

آمارهای نگران کننده زندانیان تهران/۷۰ درصد زنان زندانی زیر ۴۰ سال سن دارند

همچنین الهام فخاری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت: از این میان 64 درصد زندانیان متاهل هستند و با تاسف بسیار هفتاد درصد آنان زیر 40 سال سن دارند.

عضو شورای شهر تهران گفت: حدود نیمی از زندانیان (42درصد) جرائمی مربوط به مواد مخدر دارند و جالب است که 65 درصد زندانیان معتاد هستند. همچنین 96 درصد زندانیان جرائم غیر عمد استان تهران، محکومان مالی هستند که در این بین 75 درصد آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت چک صادر شده به زندان افتادند!
وی با طرح این سوال که آمارهای فوق بیانگر چیست؟ گفت:  مواد مخدر مسأله اصلی زندان ها و زندانیان؛ به استناد آمار فوق، یکی از مسائل اصلی ای که باعث زندانی شدن جرایم عمدی می شود، "مواد مخدر" دارد.

عضو شورای شهر تهران گفت: این مسئله آنجا بغرنج می شود که ما بدانیم حدود 15 هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که با وجود آنکه بر طبق تکالیف قانون باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند ولی متاسفانه هنوز برخی از مسئولان به این باور نرسیده اند و با انتقال هزاران نفر از آنان به زندان هایی به مانند فشافویه (که اختصاص به مجرمان مواد مخدر بالای 15 سال دارد! ) نه تنها باعث کنترل این پدیده ی نابهنجار اجتماعی نمی شوند که به دلیل مجاورت و هم نشینی معتادان با مجرمین خطرناک، عملا آنان از معضلی نابهنجار تبدیل به پدیده ای خطرناک و جامعه ستیز می‌نمایند!
وی در ادامه افزود:  آینده پرمخاطره نوجوانان، جوانان و زنان زندانی؛ کودکان و نوجوانان و زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه هم محتاج نگاه ویژه ای از سوی سازمان زندان ها هستند، اگر چه تدابیری به مانند کانون اصلاح و تربیت توانسته تا حدی تجربه ی موفقی را پشت سر بگذراند ولی مشکل اصلی این افراد نه در طی کردن مراحل جامعه پذیری دوباره در کانون و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار است که استمرار وضعیت اصلاح شده ی آنان در عرصه ی عمومی جامعه است!

فخاری گفت: در واقع حضور این اقشار آسیب پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر روی پیشانی آنان می زند که زدودن آن را حتی ساختارهای رسمی(به مانند گواهی سوء پیشینه) بر نمی تابد! و در واقع با ریاکاری محض نه به دنبال برگرداندن این افراد بزهکار به آغوش جامعه که فقط به دنبال محدود کردن و کنترل کردن آنان است! این قضیه آنجا مسئله دار می شود که هفتاد درصد جمعیت زندانیان زیر 40 سال سن، یعنی سن جمعیت فعال قرار دارند و عملا جامعه از نیروی مفید و خلاقه ی آنان بی بهره است!
وی ادامه داد: نابسامانی و رنج خانواده زندانیان؛ آمار 64 درصدی زندانیان متاهل که درصدی از آنان صاحب فرزند هستند ما را به دریچه‌ای دیگر برای تعمق و نگرانی رهنمون می‌کند. فرزندان به پدر و مادر برای رشد روانی بسامان نیاز دارند. نبودن هر کدام از آنان در خانواده علاوه بر آن‌که به ویژه در مورد نبودن پدر می‌تواند تنگناهای مالی به بار آورد باعث تنش، و احساس ناایمنی مداوم در خانواده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبه و تربیت باشد بدون اداره‌ی این تنش و ناامنی برای کودکان فقط ابزاری برای رنج کودکان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. این کودکان فردا بزرگ خواهند شد و این زخم‌ها اگر التیام نیابد در جایی دیگر سر باز خواهد
عضو شورای شهر تهران گفت:‌ زندانیانی که تنها گناه آنها ناتوانی در پرداخت دیون مالی است؛ جرایم غیر عمدی بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است که بنا به آمار 96 درصد آن مالی و در این بین 76 درصد آن مربوط به چک های بلامحل است، در واقع این مطلب که زندانی به دلیل عدم توان در پرداخت بدهی های مالی خویش به زندان می افتد نشان دهنده ی اوج استیصال انسانی است که نتوانسته پاسخگوی مشکلات خویش باشد.

وی ادامه داد: شاید تقویت و ازدیاد کمپین های شهروندی خیریه که به جمع آوری کمک های مالی شهروندی می پردازد، بتواند مهربانی را با مسئولیت پذیری اجتماعی پیوند زده و بیش از پیش مانع زندانی شدن هم میهنانمان گردد. اما راه حل اصلی این مشکل در جایی دیگر است.
عضو شورای شهر تهران گفت: یک پیشنهاد؛ بنا بر نظریه ای جدید نگهداری مجرمان را در یک‌جا، در جایی بیرون شهر آسیب ایزوله شدن بخشی از نیروهای جامعه را فراهم می آورد. از این رو بایسته است فرهنگ پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد. پسندیده است این کار هم در تبلیغات رسانه‌ای و آموزش عمومی باید مدنظر باشد و هم در تدوین قوانین حمایت‌کننده. زندان‌ها را از شهرها بیرون نبریم؛ بلکه بکوشیم زندانیان را به جامعه برگردانیم.

عضویت شورایی‌ها در انجمن "اهدای عضو"

در ادامه جلسه امروز شورا ناهید خداکرمی گفت: همه از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم و در طریق رسیدن به معبود چه از این زیباتر که زندگی ببخشیم و احیا کنیم.

وی ادامه داد: اردیبهشت به عنوان روز ملی اهدای عضو در تقویم ملی کشور به ثبت رسیده، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در آن روز آمادگی خود را برای اهدای عضو، البته بعد از 100 سالگی اعلام کردند و امروز کارت های داوطلبی خود را دریافت خواهند کرد.

عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: جالب است بدانید که فتوای حضرت امام خمینی در مورد جایز بودن اهدایع ضو در سال 1368 صادر شد و پس از آن بسیاری از فقهای گرانقدر نیز آن را مورد تایید قرار دادند و سرانجام قانون اهدای عضو از جسد در سال 1379 در مجلس به تصویب رسید.
خداکرمی افزود: خوشبختانه در حوزه پزشکی ارتباط تنگاتنگی بین حوزه و دانشگاه و عالمان دینی و حکیمان برقرار بوده است و فقه پویاه مواره برای حل مسائل مرتبط با برخی از درمان های پزشکی به کمک علوم بالینی آمده است به طوری که در حال حاضر کشور ما را شاید بتوان یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه دانست.
وی اظهار داشت:‌علاوه فتواهای مترقی مرتبط با اهدای عضو، شاهدیم که فتوای با ارزشی در زمینه درمان ناباروری، نظیر اهدای تخمک و رحم اجاره ای صادر و در قالب دستورالعمل ها و گایدلاین های علمی و قانونی وارد چرخه در مان شد و نعمت پدر و مادر شدن را به خانواده های بسیاری بخشید. در بحث ختم بارداری در زنان بیمار نیز فقها با ظرافت و دقت بی نظیر بسیاری از سئوالات مطروحه را پاسخ گفتند و خوشبختانه امروز اگر جان مادری به خاطر تداوم بارداری در خطر باشد و یا جنینی داری نقص عمده باشد، قانون اجازه ختم بارداری را خواهد داد.
عضو شورای شهر تهران گفت:‌اما آنچه امروز بیش از همیشه احساس می شود نیاز به امید اجتماعی و اعتماد و اطمینان به آینده کشور است تا با حفظ سرمایه های انسانی و مادی کشور را از تهدیدات داخلی و خارجی محافظت کند.

وی بیان کرد: به نظر می رسد برای آنکه ذخایر ارزی کشور طاقت ماندن و تبدیل شدن به منبعی برای رونق کسب و کار و گردشگری در داخل کشور شود و پیشگیریو درمان آسیب های اجتماعی پنهان و آشکار قابل تسهیل شود، نیازمند تحول و تغییر رویکردی هوشمندانه در حوزه فرهنگی-اجتماعی هستیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: در این مسیر بی شک فقه پویای شیعی به یاری مجتهدین جوان و هدایت علمای گرانقدر همان گونه که در مسایل پزشکی حل المسائل بوده است، نقطه امیدی برای حل مسائل اجتماعی و توسعه شهری خواهد بود تا همگام با رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات سریع جامعه، خواسته های نسل جوان در اموری همچون، سن ازدواج، حجاب، فرهنگ و هنر و مشارکت سیاسی-اجتماعی ادیان و مذاهب مختلف مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گیر تا این سرزمین با همه تنوع قومی و مذهبی و جغرافیایی خود مکانی باشد برای رشد و بالندگی سرمایه های انسانی ثروت آفرینی و زندگی توام با امنیت و آرامش همه ایرانیان و مقصدی برای گردشگران جهان.

جولان موش‌ها در چشمه علی خشک شده/شهرداری پاسخی به تذکرات نداد

 همچنین حسن خلیل‌آبادی امروز به موضوع چشمه علی پرداخت و  در تذکر پیش از دستور خود خطاب به شرکت مترو گفت: متاسفم که بار دیگر مجبورم نام چشمه علی شهرری (همان چشمه سورنای باستانی ری) را در صحن شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تحت این شرایط عنوان کنم. 

وی ادامه داد: در 22 اسفند سال گذشته از همین تریبون چشمه‌علی را خدمت شما معرفی کردم و در صفحه‌نمایش آخرین تصاویرِ آن فاجعه‌ای که مترو بر سر چشمه‌علی آورده بود را به نمایش گذاشتم.

رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر گفت: نسبت به خشک شدن چند روزه‌اش ، اقدامات ضد محیط‌زیست و ضد میراث فرهنگی ، اعتراض کردم و خواستار یافتن راه‌کاری از سوی شرکت مترو تهران شدم.

وی ادامه داد:دولت‌ها موظفند در طراحی هر پروژه‌ای پیوست‌های آنها را رعایت کنند که در کشور ما گویا اصلا این پیوست‌ها مطرح نیست.

عضو شورای شهر تهران گفت: بنده به جهت مسئولیتِ کمیته میراث فرهنگی شورای شهر و مسؤلیت در شورای شهرستان ری خود را موظف به دفاع از وضعیت میراث فرهنگی تهران و پاسخگویی به افکار عمومی می‌دانم.
وی بیان کرد: با ذکر این مورد که شرکت متروی تهران ، ضمن پیگیری های هیئت رئیسه ، تذکر اینجانب در این مورد را بی پاسخ گذاشت ، تَکرار می کنم که شکوه و جاذبه فاخرترین اثر تاریخی شهرری که جزو مقاصد اولیه گردشگران وارد شده به ری و تهران است اکنون خدشه دار شده است.

خلیل آبادی افزود: در شب گذشته در مسیر خانه به چشمه‌علی رفتم و این اثر چند هزار ساله که اکنون آیینه دق شده را از نزدیک دیدم متاسفانه به جای آب ، موش‌ها در کفِ مظهر و استخر چشمه‌علی جولان می دادند!
وی بیان کرد:‌با علم به اینکه از ضرورت اقدامات شرکت مترو تهران در راستای گسترش حمل و نقل ریلی در شهر آگاهم، اما همانقدر معتقدم که حتما راهی برای حفظ آثار تاریخی ، مناظر طبیعی و توسعه مترو وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران گفت: علاوه براینکه لازم به ذکر می دانم صنعت کشاورزی زمین های پایین دست در قلعه گبری از دست رفته است، مجددا متذکر می‌شوم خشک شدن چشمه‌علی به دلیل عبور تونل خط 6 مترو و خسارت به گذرگاه انتقال آب این چشمه به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
وی ادامه داد: از هئیت رئیسه نیز خواستارم به جهت رعایت شان شورا در راستای حمایت از حقوق مردم ، به بی‌پاسخ ماندن برخی از تذکرات اعضای محترم شورا ، سیاست جدیدی اتخاذ کند.

سرویس‌های مدارس نا ایمن است

 همچنین شهربانو امانی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان را مطرح کرد.

وی افزود: خانواده‌ها با مشکلات متعددی درباره سرویس مدارس مواجه هستند که  در جلسات مختلف این مشکلات مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است و با سازمان تاکسیرانی نیز در این خصوص جلساتی داشته‌ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال 95، 15 نفر دانش‌آموز فوت شدند و به ازای هر فوتی 3 نفر نیز مصدوم شدند بنابر این نیاز است که توجه ویژه‌ای به سرویس مدارس شهر تهران شود.

امانی گفت:‌ سرویس‌های مدارس غیرایمن است و رانندگان آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و تنها یک درصد سرویس مدارس را تاکسیرانی پوشش می‌دهد.

وی افزود: بنابر این می‌طلبد با توجه به اینکه کمتر از 4 ماه به آغاز سال تحصیلی باقی مانده است، نسبت به ارائه این لایحه از سوی شهرداری تهران هر چه زودتر اقدام شود.

سرویس‌های مدارس سر تا پا عیب است

افشین حبیب‌زاده در ادامه درباره بررسی یک‌فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان اظهار داشت: شرایط فعلی در سرویس مدارس بسیار نامطلوب است و باید در این خصوص هر چه سریع‌تر اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی افزود: سرویس مدارس از لحاظ کیفیت ماشین، زمان پیاده و سوار کردن دانش‌آموزان و ... سر تا پا معایب است و با یک بررسی ویژه می‌توان ساماندهی مناسبی به سرویس‌های مدارس داد.

حبیب‌زاده گفت: بخشی از سرویس‌های مدارس در صبح و بعدازظهر دو بار سرویس‌رسانی می‌کنند و بخشی از دانش‌آموزان را نیم ساعت زودتر به مدارس می‌رسانند و بعضی‌های دیگر را دیرتر.

عضو شورای شهر تهران گفت: البته سایر دستگاه‌ها نیز درباره سرویس مدارس نقش دارند و می‌توانیم با پلیس و آموزش و پرورش هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم و با رأی دادن به یک‌فوریت این طرح سرعت به ساماندهی بهتر سرویس‌های مدارس می‌دهیم.

تصویب یک‌فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان

در شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران یک‌فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی اعضای شورای شهر تهران با 16 رأی موافق و 4 رأی مخالف به تصویب رسید.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این فوریت گفت: وزارت کشور مسئول سلامت جامعه است و با توجه به تلفات موجود باید وزارت راه و وزارت بهداشت در این خصوص وارد شوند.

وی پیشنهاد داده بود یک فوریت این طرح  از دستور کار خارج شود و در شورای  عالی استان‌ها ارائه شود تا تمامی دستگاه‌های دولتی به این موضوع ورود پیدا کنند.

تغییر نام میدان امام هادی به شیخ صدوق در شهر ری

در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجد جامعی مطرح کرد: محبوبیت شیخ صدوق به این دلیل است که وی ناقل روایت‌های امام هادی (ع) بوده است و شیخ صدوق منهای امام هادی (ع) معنایی ندارد. 

وی افزود: بهتر است گزینه‌ای برای نام‌گذاری امام هادی (ع) مطرح شود و نام میدان امام هادی به شیخ صدوق تغییر نام داده شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه گفت: تغییر این نام کار آسانی نیست و گذشتگان نیز به دلیل سختی این مسأله چنین کاری را انجام ندادند و بهتر است طرحی برای نام‌گذاری مکانی به نام امام هادی (ع) بیاورند من که از این تغییر نام می‌ترسم ببینم چقدر اعضای شورا شجاعت دارند.

در نهایت تغییر نام میدان امام هادی به شیخ صدوق با 18 رأی به تصویب رسید.

نامگذاری معابر فقط برای افراد متوفی در قانون شورا نیامده است

همچنین محمدجواد حق‌شناس در شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص تغییر نام معبر شنگرف به نام استاد عبدالله انوار گفت: استاد معتقد بودند که می‌خواهند گمنام باشند و محلی به نامشان نامگذاری نشود. 

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که جامعه به آن حساس است و پیگیری می‌کند و هزینه‌ای نیز برای شهرداری ندارد و لی دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد موضوع نامگذاری‌ها است که فلسفه عمیقی را دارد. 

وی افزود: در غرب نامگذاری‌ها با عدد و ارقام می‌باشد و ما تلاش می‌کنیم که با نامگذاری معابر پاسداشت شخصیت‌ها و افراد برجسته جامعه را داشته باشیم تا آیندگان و جوانان نیز قدردان این بزرگان باشند. 

حق‌شناس گفت: در قانون شورای شهر نیز این موضوع مطرح نشده که نامگذاری‌ها برای اشخاص متوفی باشد. البته همیشه این نقد نیز وارد بوده است. 

وی گفت: شخصیت‌های علمی چون استاد انوار که 90 سال سن دارد و 80 سال عمرشان را برای خدمت به فرهنگ گذاشتند کاملا مهم است؛ بنابراین خیابانی در کنار کتابخانه ملی از شنگرف به استاد انوار پیشنهاد داده شده است. 

وی افزود: در حال حاضر خیابان‌های جدیدی در تهران ساخته نمی‌شود که نسبت به نامگذاری آنها اقدام شود. 

نمی توانیم وعده های شهردار گذشته را از شهردار جدید طلب کنیم

در پایان محسن هاشمی در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به این پرسش که چرا این همه زمان برای نامگذاری معابر صرف می شود، گفت: نباید سوالات را به صورت تخریبی مطرح کرد.

وی با بیان اینکه نامگذاری ها نیز از نظر برخی مهم است، گفت: با توجه به اینکه در گذشته نامگذاری انجام می شد و ساکنان محل سوالاتی برایشان مطرح می شد تصمیم گرفتیم با جزئیات، نامگذاری اخیر را مطرح کنیم تا سوءتفاهم پیش نیاید.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جلسات هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران گفت: زمان جلسات تغییر کرد و از ساعت ۷ صبح به ۱۲ ظهر تغییر کرده است.

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه  به جز موضوع طرح ترافیک و برج باغها و نامگذاری ها، موضوع دیگری در جلسات  شورای شهر مطرح نمی شود، گفت: این گونه که می‌گویید نیست و لیست مصوبات شورا را در اختیارتان می گذاریم.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیگیری مطالبات شهر از سوی شورا انجام نمی‌شود، گفت: شهردار جدید تهران تازه مستقر شده است و ما نمی توانیم وعده های شهردار گذشته را از شهردار جدید مطالبه کنیم.

وی ادامه داد: اگر آقای نجفی هنوز فعالیت می کردند اعضای شورا روی قول ها حساس می شدند و پاسخ می خواستند اما از اواخر اسفند وی استعفا داده و هنوز نمی توان از شهردار جدید مطالبه کرد.

نظرات
آخرین اخبار