کد خبر: 7124
تاریخ انتشار: 8 دی 1396 - 01:25
دکتر اسماعیل شمس

 فراتاب - گروه اندیشه: به عنوان پژوهشگر تاریخ بە جد معتقدم کە مدتهاست پان اسلامیسم عربی و ترکی خواستە یا ناخواستە بە پوششی برای گسترش اندیشە های ناسیونالیستی عرب محور و ترک محور و توسعە زبان عربی و ترکی در میان ملل مسلمان تبدیل شدە اند. نکتە ای کە متاسفانە برخی اسلامگرایان غیرترک و غیرعرب از آن غافلند. نمونە روشن آن هم  شبکە گستردە مدارس فتح اللە گولن است کە دروس اسلامی و علوم انسانی آنها بە زبان ترکی تدریس می شود.

جالب آن است کە آقای اردوغان بە رغم دشمنی با گولن، هرگز مدارس او را در خارج از ترکیە تعطیل نکرد و سعی نمود آنها را کنترل کند و حتی در برخی جاها گسترش دهد. من کاری با عقاید دینی آقای اردوغان و احساس شخصی او بە بیت المقدس ندارم، اما ابتکار فوری ایشان در گردهمایی سران کشورهای اسلامی و مواضعش در زمینە قدس بر سر میز واقعیت و در دنیای دیپلماتیک یک معنا دارد و آن هم این است کە حمایت از قدس برای اردوغان، منفعت های چندی دارد.

او با کارت قدس در داخل ترکیە برای انتخابات بعدی رای مردم مسلمان را جمع می کند، در منطقە در غیاب ایران دور شدە از اعراب  سنی و عربستان نزدیک شدە بە اسرائیل، بە رهبر اسلامی و خلیفە جدید عثمانی در دنیای عربی و سنی تبدیل می شود و در سطح بین المللی هم با لولو خورخورەی قدس، غرب و بەویژە امریکا را تحت فشار قرار می دهد تا از حمایت از دشمن اصلی اش یعنی کردهای سوریە دست بردارند.

حتی ممکن است در راستای زندە کردن احساس کُردهراسی غربی ها، جنگ های صلیبی را یادآوری کند و بگوید کردهای سوریە خطرناکند و بازماندە همان کردهای ایوبی بە رهبری صلاح الدین ایوبی هستند کە در جنگ های صلیبی غرب را شکست دادند و بیت المقدس را از مسیحیان و یهودیان بازپس گرفتند.

این تحلیل وجود دارد کە یکی از علل عقب نشینی غرب از تشکیل دولت کردی در قلمرو از هم پاشیدە عثمانی بر اساس قرارداد سور، تقویت احساس کردهراسی در غربی ها از راە یادآوری جنگ های صلیبی بود. این کردهراسی هنوز هم در برخی لایه های سیاسی هزارە گرا در غرب وجود دارد و گاە نقش مهمی در تدوین سیاست های کلان هم ایفا می کند.

بە یقین اگر آنان کردهای سوریە را رها کنند او هم از قدس کوتاە خواهد آمد و در این جا هم باز ضرر نمی کند. چون با داشتن قدس، رٲی اسلامگراهای ترکیە را دارد و با رها کردن قدس بە قیمت حذف کردهای سوریە رٲی ملی گراهای ترکیە را بە دست می آورد. پیروزی در این بازی بە امریکا بستگی دارد. باید منتظر ماند و دید آیا این بار هم او امریکا را بە تور عقل منفعت اندیش و مصلحت اندیش اش می اندازد؟

 

 

دکتر اسماعیل شمس، مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.

نظرات
آخرین اخبار