ورشکستکی آمریکا | فراتاب
آخرین اخبار

ورشکستکی آمریکا

RSS
سرانجام نبرد نفتی آمریکا با عربستان
سایت فایو ترتی ایت در گزارشی آورده است: اندکی بیش از یک سال پیش عربستان سعودی به صنعت نفت آمریکا اعلان جنگ داد. هفته گذشته نشانه های تازه ای به دست آمده که شاید سعودی ها سرانجام پیروز این نبرد شوند.
ویدیو
کیوسک
کتاب