اودو اشتاین باخ | فراتاب
آخرین اخبار

اودو اشتاین باخ

RSS
اودو اشتاین باخ
«اودو اشتاین باخ» یکی از برجسته ترین کارشناسان امور خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان اظهار داشت که هیچ کشوری در خاورمیانه، تحرک و پویایی ایران در منطقه را ندارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب