فرید زکریا | فراتاب
آخرین اخبار

فرید زکریا

RSS
پوپولیسم چیست؟ این پدیده معانی متفاوتی برای گروه های مختلف دارد اما در همه نسخه هایش ظن و خصومت نسبت به نخبگان، جریان اصلی سیاسی و نهادهای تاسیس شده، مشترک است. پوپولیسم خود را به عنوان سخنگوی مردم عادی فراموش شده می شناسد و اغلب خود را صدای میهن پرستان و
ویدیو
کیوسک
کتاب