اسناد عضویت | فراتاب
آخرین اخبار

اسناد عضویت

RSS
هر افراط‌گرایی که برای اولین بار وارد محدودۀ تحت کنترل گروه داعش شده باید همۀ اطلاعات شخصی خود را فاش کند. این افراد همچنین می‌بایست ذکر کنند که می‌خواهند چه نقشی در این گروه تروریستی داشته باشند.