منوچهر آذری | فراتاب
آخرین اخبار

منوچهر آذری

RSS
منوچهر آذری:
یکی از بازیگـران رادیویی «جمعـــه ایرانی» می‌گویـــد مردم هنوز سراغ آن برنامه را می‌گیــرند و همچنیـــــن از همکارانش صحبت کرد که پس از آن برنامه بیکار شده‌اند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب