قرارداد اجتماعی | فراتاب
آخرین اخبار

قرارداد اجتماعی

RSS
بررسی قوانین فدرالی اعلام شده در شمال سوریه
پس از سه ماه قانون اساسی اقلیم دموکراتیک فدرال شمال سوریه (روژآوا) که قرارداد اجتماعی نام دارد و شامل یک دیباچه، یازده فصل با ۸۵ ماده قانونی تشکیل شده است تدوین ومنتشر شد