جامعه شناسی و جامعه پذیری سیاسی | فراتاب
آخرین اخبار

جامعه شناسی و جامعه پذیری سیاسی

RSS
شهپر شهرکی
عوامل مختلفی در جامعه پذیری سیاسی کودکان نقش دارند که از میان آنها به نقش خانواده، مدرسه، گروه ها همتا، رسانه های گروهی، فرهنگ، طبقات اجتماعی و نقش جنس به عنوان مهم ترین عوامل اشاره می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب