محسن شمشیری | فراتاب
آخرین اخبار

محسن شمشیری

RSS
مشروح کامل پانزدهمین نشست تلگرامی فراتاب:
پانزدهمین نشست گروه پژوهشی فراتاب در تلگرام همزمان با اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا به بررسی علل و پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پرداخت. در همین چارچوب کارشناسان، در گروه تلگرامی فراتاب ابعاد داخلی و خارجی این تحول را بررسی کردند.
گروه تحریریه فراتاب 15مین نشست تلگرامی اش را بررسی می کند:
ویدیو
کیوسک
کتاب