عبدالحسین آذرنگ | فراتاب
آخرین اخبار

عبدالحسین آذرنگ

RSS
عبدالحسین آذرنگ نویسنده، پژوهش‌گر، دانشنامه‌نگار;
هر برنامه ای که نتواند مدیران اصلی نشر کشور را برای تغییر و تحول آماده کند، یا آنها را به دانش فنّی روز و ساز و کارها و شیوه های تغییر و تحول مجهز نسازد، و امکانات لازم را در اختیارشان قرار ندهد، به فرجامی نیک نخواهد رسید.
در گفت و گو با عبدالحسین آذرنگ
فلسفه با هیچ چیز در تعارض نیست، مگر با ساده و سطحی نگری. ژورنالیسم هم الزاماً نه ساده نگر است، نه سطحی نگر. اگر ژورنالیسم در دوره هایی و در جاهایی به ابتذال دچار می شود، دلایلش را نه در سرشت روزنامه نگاری که در جاهای دیگری باید جست.
ویدیو
کیوسک
کتاب