دبیر کل فیفا | فراتاب
آخرین اخبار

دبیر کل فیفا

RSS
فاطمه سامبا دیوف حائز اکثریت آرا شد
فاطمه سامبا دیوف به عنوان جانشین ژروم والکه فرانسه انتخاب شد و به این ترتیب، به اولین زنی تبدیل ‏شد که مسئولیت دبیرکلی فیفا را برعهده گرفت.‏
ویدیو
کیوسک
کتاب