باسط مرادی | فراتاب
آخرین اخبار

باسط مرادی

RSS
توسط انتشارات چلچله منتشر شد ;
کتاب مجموعه اشعار فرهاد پيربال با ترجمه باسط مرادی توسط انتشارات چلچله منتشر و راهی بازار نشر شد.
توسط باسط مرادی ترجمە و منتشر شد;
کتاب پژوهشی در معانی دیگر شعرکتابی در زمینە خوانش و مطالعە شعر امروز میباشد و بختیار علی از زاویەای جدا بە آن میپردازد.
ویدیو
کیوسک
کتاب