ویرایش و ترجمه | فراتاب
آخرین اخبار

ویرایش و ترجمه

RSS
به مناسبت انتصاب احمد سمیعی به سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
وسیله اصلی در ترجمه، "شم زبان" است، یعنی اینکه "ساختار زبان در ذهن مترجم باشد." به بیان دیگر مترجم بتواند به زبان خارجی ای که با آن کار می کند، فکر کند. امری که زمینه اصلیش، قریحه است و قسمت اعظم آن، با خواندن و نوشتن زیاد و بخش کمتر آن با کمک گرفتن از ر
ویدیو
کیوسک
کتاب