سیاستهای جمعیتی | فراتاب
آخرین اخبار

سیاستهای جمعیتی

RSS
سیاست جمعیتی در ایران توام با در پیش گرفتن تصمیمات استراتژیک مختلف و گاه متضاد بوده است از تلاش برای کاهش جمعیت تا تلاش برای افزایش آن!
ویدیو
کیوسک
کتاب