کُرد های ترکیه | فراتاب
آخرین اخبار

کُرد های ترکیه

RSS
گزارش تحلیلی مرکز «لیست‌ورز»:
او با صدای بلند صحبت می کند ، بی رحمانه عمل می کند و به اعتقاد برخی از افراد هر کاری را برای تبدیل ترکیه دموکراتیک ، به یک دیکتاتوری انجام داده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب