قبوض گاز کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

قبوض گاز کرمانشاه

RSS
از اوایل آذرماه سال جاری این طرح اجرا می شود
زین پس قبوض کاغذی گاز استان جایش را به ارسال پیامک مخابراتی خواهد داد
ویدیو
کیوسک
کتاب