رضا شاه | فراتاب
آخرین اخبار

رضا شاه

RSS
گزارش نشست علمی «ماهیت دولت رضاشاه»:
ماهیت دولت رضاشاه در قالب اشکال مختلف دولتهای؛ مطلقه مدرن،مطلقه ایرانی، اتوکرات، پاتریمونیال، شبه مدرن، خودکامه، دیکتاتور، بناپارتیستی، اقتدارگرای نوساز و دولت وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب