لارنس فون تریه | فراتاب
آخرین اخبار

لارنس فون تریه

RSS
دکتر سید علی منوری
فون تریه در این فیلم به طرح مقولۀ افسردگی و پرداختن دقیق به زوایای هستی‌شناختی آن، از منظر سینما می پردازد.
ویدیو
کیوسک
کتاب