امنیت بین المللی | فراتاب
آخرین اخبار

امنیت بین المللی

RSS
محمدرضا ستاری
مساله ای که گروه های افراط گرا در قالب جریانات فروملی ایجاد کرده اند بیشتر پدیده ای اجتماعی است و با اشتباه دولت ها برای مهار آنها با ابزار سیاسی سبب باز تولید هر چه خشونت بارتر آن ها شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب