دکتر صلاح الدین خدیو | فراتاب
آخرین اخبار

دکتر صلاح الدین خدیو

RSS
دکتر صلاح الدین خدیو
یقینا این حملات موجب تضعیف دولت اسد و کاستن اعتماد به نفس آن در فرایند صلح خواهد شد. امری که غربیها را گامی به هدف نهاییشان یعنی حفظ شاکله های رژیم با حذف اسد و سهیم کردن میانه روها نزدیک خواهد نمود.
ویدیو
کیوسک
کتاب