خودروسازی تبریز | فراتاب
آخرین اخبار

خودروسازی تبریز

RSS
اکبر میرزاحسینی
صنعت خودروسازی همواره با این انتقاد که صنعتی وابسته به دولت است، رو به رو بوده و به نظر می رسد که اجرای برجام نیز نمی تواند کمک چندانی در بیرون آمدن این صنعت از وابستگی به دولت شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب