فروپاشی اتحادیه اروپا | فراتاب
آخرین اخبار

فروپاشی اتحادیه اروپا

RSS
منوچهر شفیعی
با تمام تفاوتهایی که بین خروج کشورها از اتحادیه اروپا و فروپاشی شوروی وجود دارد، می توان این دو فرایند را از رهگذر مداقه بر شاخص رشد سالیانه اقتصادی با یکدیگر مقایسه کرد...
ویدیو
کیوسک
کتاب