کم آبی | فراتاب
آخرین اخبار

کم آبی

RSS
رییس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی:
آزاد ولدبیگی
آیا آب دارای چە درجەای از اهمیت امنیتی است، کە باید در چهارچوب موضوعات امنیت ملی یا امنیت جهانی بدان نگریستە شود؟
ویدیو
کیوسک
کتاب