فراتاب-پرونده ویژه http://www.faratab.com/category/97/ info@rsm.co.ir Sat, 11 Jul 20 18:42:49 +0430fa عفرین از دفاع تا سقوط http://www.faratab.com/news/7649/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7 Sun, 15 Apr 18 16:30:01 +0430 عفرین از دفاع تا سقوط

]]>
زلزله استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/7391/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 06 Feb 18 14:00:08 +0330 زلزله استان کرمانشاه

]]>
اقلیم کردستان عراق از رفراندوم تا پس از رفراندوم! http://www.faratab.com/news/6777/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%21 Sun, 12 Nov 17 13:45:27 +0330 اقلیم کردستان عراق از رفراندوم تا پس از رفراندوم!

]]>
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه http://www.faratab.com/news/6583/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Fri, 08 Sep 17 22:19:47 +0430 همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه

]]>
یک‌سالگی کودتای نافرجام ارتش ترکیه http://www.faratab.com/news/6553/%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 23 Aug 17 02:22:44 +0430 یک‌سالگی کودتای نافرجام ارتش ترکیه

]]>
سی امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6419/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Wed, 16 Aug 17 14:32:02 +0430 سی امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت

]]>
کُردها و انتخاب دوباره روحانی! http://www.faratab.com/news/6264/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Tue, 06 Jun 17 20:07:10 +0430 کُردها و انتخاب دوباره روحانی!

]]>
روز جهانی زن http://www.faratab.com/news/5874/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86 Wed, 19 Apr 17 20:22:57 +0430 روز جهانی زن

]]>
راز اسکار فرهادی! http://www.faratab.com/news/5873/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 09 Mar 17 12:37:14 +0330 راز اسکار فرهادی!

]]>
تراژدی کولبری http://www.faratab.com/news/5647/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sat, 04 Feb 17 04:00:02 +0330 تراژدی کولبری
تراژدی کولبری؛ با نوشتارهایی درباره وضعیت بغرنج کولبران و آسیب شناسی پدیده کولبری

]]>
سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی http://www.faratab.com/news/4796/-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Thu, 01 Dec 16 14:42:34 +0330  سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی

]]>
افسانه ای بنام حسن زیرک! http://www.faratab.com/news/4792/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%21 Thu, 01 Dec 16 03:28:17 +0330 افسانه ای بنام حسن زیرک!
پرونده ای اختصاصی در خصوص هنرمند بزرگ و افسانه ای موسیقی کُردی حسن زیرک

]]>
نیم قرن میراث فیدل انقلابی! http://www.faratab.com/news/4760/%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%21 Sun, 27 Nov 16 10:14:17 +0330 نیم قرن میراث فیدل انقلابی!
فیدل کاسترو از آغاز تا وداع - پرونده ویژه فراتاب

]]>
انتخاب 45مین رئیس جمهوری آمریکا http://www.faratab.com/news/4550/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-45%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 08 Nov 16 11:01:48 +0330 انتخاب 45مین رئیس جمهوری آمریکا
هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ؟ شانس کدامیک بیشتر است؟ تمایزات و تفاوتهای این دو کاندیدا با یکدیگر چه هست؟

]]>
بررسی تحلیلی بازداشت و محاکمه رهبران کرد ترکیه http://www.faratab.com/news/4513/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 05 Nov 16 22:21:07 +0330 بررسی تحلیلی بازداشت و محاکمه رهبران کرد ترکیه

]]>
عملیات آزادسازی موصل و آینده داعش http://www.faratab.com/news/4292/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Mon, 17 Oct 16 11:53:43 +0330 عملیات آزادسازی موصل و آینده داعش

]]>
حضور جنگنده های روسیه در همدان http://www.faratab.com/news/3976/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 30 Aug 16 10:50:03 +0430 حضور جنگنده های روسیه در همدان
آیا حضور جنگنده های روسی در پایگاه نوژه همدان بنا به گفته برخی از نمایندگان و متخصصین حقوق ناقض قانون اساسی ایران است؟

]]>
بررسی اهداف و پیامدهای حمله ترکیه به شمال سوریه http://www.faratab.com/news/3951/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 28 Aug 16 13:19:18 +0430 بررسی اهداف و پیامدهای حمله ترکیه به شمال سوریه
فراتاب در 14 مطلب مختلف تحت عنوان مقاله، یادداشت و گزارش به بررسی اهداف و پیامدهای حمله ترکیه به شمال سوریه پرداخته است

]]>
شیرکو بیکس: پیشمرگ رود و باران و بنفشه! http://www.faratab.com/news/3739/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B3%3A-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87%21 Sat, 20 Aug 16 12:02:54 +0430 شیرکو بیکس: پیشمرگ رود و باران و بنفشه!
شیرکو بیکس با به کارگیری تخیلی خلاق و پیچیده، و با استفاده از دایره وسیع واژگان در چارچوبی نظام مند اشعاری جاودانه به جهانیان عرضه کرد. پادشاه کلمات، سلطان تخیل، امپراتور شعر و دریای مروارید واژه از القابی هستند که منتقدان و خوانندگان به وی داده اند.

]]>
بررسی چرایی، علل و پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه http://www.faratab.com/news/2942/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sun, 17 Jul 16 11:59:14 +0430 بررسی چرایی، علل و پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه
چرا کودتا در ترکیه روی داد؟ چه شد کودتا شکست خورد؟ کودتای نافرجام چه تاثیری بر مسائل سیاست داخلی و خارجی ترکیه خواهد داشت؟

]]>
چشم انداز همکاری تهران، کابل و دهلی (از اقتصاد تا مهار تروریسم و رادیکالیسم) http://www.faratab.com/news/2157/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%28%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%29 Wed, 01 Jun 16 11:30:11 +0430 چشم انداز همکاری تهران، کابل و دهلی (از اقتصاد تا مهار تروریسم و رادیکالیسم)
گروه خبری تحلیلی فراتاب دوازدهمین نشست شبانه تلگرامی اش را در تاریخ پنجم خردادماه با موضوع: قرارداد چابهار؛ چشم انداز همکاری تهران، کابل و دهلی برگزار نمود که مشروح آن در اختیار خوانندگان سایت فراتاب قرامی گیرد.:

]]>
محوره های اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیری ترکیه http://www.faratab.com/news/1858/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 16 May 16 19:51:52 +0430 محوره های اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیری ترکیه
سرویس بین الملل فراتاب در پرونده ای ویژه پس از برگزاری یک نشست شبانه در مورد علل و زمینه های برکناری احمد داوود اغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه، اینک به بررسی همه جانبه این بحران میپردازد.

]]>
سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟ http://www.faratab.com/news/1696/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%9F-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C%D8%9F Mon, 09 May 16 23:05:40 +0430 سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟
آینده بحران سوریه به چه سمتی می رود؟ قدرت احمدیان، طهمورث غلامی و اردشیر پشنگ به همراه ... به ارائه دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند

]]>
زندگی بی روتوش مردم روسیه با عینکی ایرانی http://www.faratab.com/news/1695/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 09 May 16 23:01:03 +0430 زندگی بی روتوش مردم روسیه با عینکی ایرانی
هفتمین پرونده ویژه فراتاب به بررسی زندگی و فرهنگ در روسیه اختصاص پیدا کرد در همین زمینه سه کارشناس و پژوهشگر روسیه شناس به ارائه دیدگاههای خود دست زدند

]]>
بررسی انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ http://www.faratab.com/news/1694/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Mon, 09 May 16 22:54:28 +0430 بررسی انتخابات آمریکا پیش از آخرین سه شنبه بزرگ
گروه تحریریه فراتاب ششمین نشست شبانه تلگرامی اش را با اختصاص دادن به انتخابات درون حزبی در ایالات متحده آمریکا و با حضور دو پژوهشگر مسائل آمریکا برگزار کرد.

]]>
بررسی ابعاد اجتماعی و روانشناختی قتل ستایش http://www.faratab.com/news/1274/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Wed, 27 Apr 16 21:51:43 +0430 بررسی ابعاد اجتماعی و روانشناختی قتل ستایش
گروه اجتماعی فراتاب با حضور تنی چند از کارشناسان مسائل اجتماعی، روانشناسی و نیز برگزاری یک نشست تخصصی در قالب یک پرونده ویژه به بررسی ابعاد مختلف قتل فجیع دختر بچه 6 ساله ای بنام ستایش قریشی پرداخت

]]>
عبادی، دور زدن قانون برای مبارزه با قانون گریزی! http://www.faratab.com/news/792/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%21 Sat, 09 Apr 16 09:25:33 +0430 عبادی، دور زدن قانون برای مبارزه با قانون گریزی!
سرویس بین الملل فراتاب در پرونده ای ویژه به بررسی کابینه جدید و پیشنهادی حیدرالعبادی پرداخته است، اینکه این کابینه چه میزان می تواند موفق باشد؟ واکنش گروههای سیاسی، قومی و مذهبی به آن چه بوده است؟ آیا فرصتی برای اصلاحات باقی است و ....

]]>
ملی شدن نفت با رهبری پرشور مصدق http://www.faratab.com/news/770/%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82 Wed, 06 Apr 16 10:11:07 +0430 ملی شدن نفت با رهبری پرشور مصدق
ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر نه تنها ایران بلکه خاورمیانه به شمار می رود رویدادی که باعث مخدوش شدن قدرت و چهره بریتانیا در منطقه شد

]]>
حلبچه مظلومیتی در ابدیت تاریخ http://www.faratab.com/news/769/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Wed, 06 Apr 16 09:39:42 +0430 حلبچه مظلومیتی در ابدیت تاریخ
هر ساله پیش از نوروز کردها و فعالین حقوق بشر و محیط زیست در نقاط مختلفی از جهان مراسم های مختلفی در یادبود 5 هزار نفر قربانی حمله شیمیایی ارتش بعث به شهر حلبچه برگزار می کنند، ...

]]>
تداوم سایه سنگین نابرابری و جنگ بر سر زنان http://www.faratab.com/news/768/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 Wed, 06 Apr 16 08:58:43 +0430 تداوم سایه سنگین نابرابری و جنگ بر سر زنان
سرویس اجتماعی و بین الملل فراتاب به مناسبت روز جهانی زن یک پرونده ویژه در این خصوص منتشر کرد، که در ادامه بطور مختصر به آنها اشاره خواهد شد

]]>