فراتاب-مقاله http://www.faratab.com/category/91/ info@rsm.co.ir Wed, 21 Aug 19 23:04:54 +0430fa مصدق، نفت و مبارزه‌ای که فرجامش، کودتا بود http://www.faratab.com/news/9617/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 19 Aug 19 13:35:27 +0430 مصدق، نفت و مبارزه‌ای که فرجامش، کودتا بود
یادداشتی به بهانه سالروز کودتای 28 مرداد

]]>
بازی ائتلاف‌ها http://www.faratab.com/news/9492/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 11 Aug 19 18:51:41 +0430 بازی ائتلاف‌ها
منصور براتی

]]>
تهران -اربیل؛ ضرورت آغازی برای پایان سوءبرداشت های امنیتی http://www.faratab.com/news/9438/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C Wed, 07 Aug 19 11:43:40 +0430 تهران -اربیل؛ ضرورت آغازی برای پایان سوءبرداشت های امنیتی
چشم انداز روابط ج.ا.ایران و اقلیم کردستان در دوره رهبری نیچیروان بارزانی:

]]>
چریک سرسختی که لیبرال شد http://www.faratab.com/news/9333/%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Wed, 24 Jul 19 19:31:16 +0430 چریک سرسختی که لیبرال شد
‌نگاهی به زندگی و میراث نوشیروان مصطفی از رهبران فقید جنبش کُردها در عراق و دبیرکل حزب گوران

]]>
جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه http://www.faratab.com/news/9326/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87 Tue, 16 Jul 19 13:25:12 +0430 جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه

]]>
آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون http://www.faratab.com/news/9314/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86 Fri, 12 Jul 19 01:04:53 +0430 آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون
واشنگتن نظم تک قطبی را از بین برد

]]>
نظریه «چتر اتحاد» بارزانی و چالشهای پیش رو http://www.faratab.com/news/9273/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88 Thu, 11 Jul 19 21:30:29 +0430 نظریه «چتر اتحاد» بارزانی و چالشهای پیش رو

]]>
برای مظهر و دیپلماسی http://www.faratab.com/news/9293/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Jul 19 19:50:12 +0430 برای مظهر و دیپلماسی

]]>
اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما http://www.faratab.com/news/9284/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7- Sat, 06 Jul 19 20:54:27 +0430 اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما
«با نگاهی به کنگره‌ی مشاهیر کُرد»

]]>
ماموریت دشوار آبه برای آب کردن یخ دیپلماسی! http://www.faratab.com/news/9237/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%21 Wed, 12 Jun 19 23:13:36 +0430 ماموریت دشوار آبه برای آب کردن یخ دیپلماسی!

]]>
تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری http://www.faratab.com/news/9206/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 14 May 19 14:34:14 +0430 تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری

]]>
کودک همسری و پیامدهای آن در جامعه! http://www.faratab.com/news/9194/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%21 Fri, 10 May 19 03:26:04 +0430 کودک همسری و پیامدهای آن در جامعه!

]]>
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی http://www.faratab.com/news/9190/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%3A-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 22 Apr 19 00:31:46 +0430 روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی
تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790 / فردریک بِیزر / قسمت دوم

]]>
شکست در استانبول؛ آغازی برای پایان اردوغان؟! http://www.faratab.com/news/9187/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%9F%21 Mon, 08 Apr 19 15:50:21 +0430 شکست در استانبول؛ آغازی برای پایان اردوغان؟!

]]>
بارزانی و ضرورت رهایی از دوالیزم تقدیس و انکار http://www.faratab.com/news/9168/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Fri, 15 Mar 19 01:29:29 +0330 بارزانی و ضرورت رهایی از دوالیزم تقدیس و انکار

]]>
کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت http://www.faratab.com/news/9160/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Tue, 05 Mar 19 22:31:39 +0330 کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت

]]>
سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه! http://www.faratab.com/news/9147/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87%21 Fri, 08 Feb 19 18:45:50 +0330 سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه!

]]>
الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز http://www.faratab.com/news/9144/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Thu, 07 Feb 19 13:52:39 +0330 الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز
با مواجهه با سيل مهاجرين مسلمان به اروپا در سالهاي اخير و بحران سوريه مسائل مسلمانان را بايد به دو گونه تفكيك كرد: ١.مسلمانان اروپايي و ساكن ، ٢. مسلمانان مهاجر.. هر دوگونه مستلزم شناخت منفكي از يكديگر هستند.

]]>
شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی http://www.faratab.com/news/9135/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-INF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 02 Feb 19 22:37:01 +0330 شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی
بالاخره بعد از چند ماه کشمکش بر سر خروج ایالات متحده از پیمان کنترل تسلیحاتی تسلیحات میان برد موسوم به INF به دلیل آن چه تخطی روسیه از این پیمان خوانده شد دولت ترامپ از این پیمان خارج شد . در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

]]>
مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه http://www.faratab.com/news/9113/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 24 Jan 19 14:38:37 +0330 مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه
«کمترین بیشترین است!» این جمله شعار اصلی مینیمالیست هاست که در توصیف نگاه خود میگویند: Less is more.

]]>
برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای http://www.faratab.com/news/9115/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:36:12 +0330 برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل http://www.faratab.com/news/9089/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 24 Dec 18 18:37:48 +0330 ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل
۵ نکته درباره تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه / ترامپ کار درستی کرد، اما به بدترین شکل ممکن / این تصمیم با سیاست «فشار حداکثری بر ایران» در تضاد است /

]]>
صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود http://www.faratab.com/news/9079/%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Thu, 20 Dec 18 12:51:33 +0330 صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود
شب یلدا اسطوره ای از دوران پگانی، جشن يلدا و عنصر ايزد مهر

]]>
کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه http://www.faratab.com/news/9077/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 20 Dec 18 05:01:00 +0330 کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه

]]>
القاعده 2019 فعال و پویاتر! http://www.faratab.com/news/9063/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-2019-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%21 Tue, 11 Dec 18 00:11:31 +0330 القاعده 2019 فعال و پویاتر!

]]>
تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی http://www.faratab.com/news/9053/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 01 Dec 18 16:31:37 +0330 تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی

]]>
دورخیز کُردها برای انتخابات 2019 شهرداری های ترکیه http://www.faratab.com/news/9043/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2019-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87- Tue, 27 Nov 18 12:38:50 +0330 دورخیز کُردها برای انتخابات 2019 شهرداری های ترکیه

]]>
خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت «صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه» http://www.faratab.com/news/9041/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%C2%AB%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB Fri, 23 Nov 18 18:26:51 +0330 خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت «صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه»
دیوان به این واقعیت اشاره دارد که زمان بازداشت و تداوم بازداشت رهبران و اعضای پارلمان از حزب HDP در زمانی انجام شده بود که مهمترین برنامه سیاسی از زمان اعلام جمهوری ترکیه در 1923 یعنی تغییر نظام سیاسی کشور در حال بحث در عرصه عمومی سیاست بود.

]]>
مجنونِ گمشده http://www.faratab.com/news/9023/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 13 Nov 18 15:04:24 +0330 مجنونِ گمشده
احساس «گمشده مجنون» به وطن، همان گمشدۀ امروز ایران است. احساسی که در سایه آن می توان پرده های خودمحوری را از روی سیاست و مدیریت سیاسی کشور کنار زد و زخم های مشترک ایران و ایرانی را مبنایی برای اجماع سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون و مردم آن قرار داد.

]]>
پوپولیسم دست راستی در آمریکای لاتین http://www.faratab.com/news/8996/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86 Sun, 04 Nov 18 15:18:34 +0330 پوپولیسم دست راستی در آمریکای لاتین
بسیاری از ناظران برآنند که موج پوپولیسم دست راستی که آمریکا و بخش گسترده ای از اروپا را فرا گرفته رو به سوی آمریکای لاتین نهاده است. با این وجود اگرچه نگرانی های آنها از برخی منظرها درست و به جاست، اما میان آمریکای لاتین – حتی برزیل با اروپا و آمریکا تفاو

]]>
شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟ http://www.faratab.com/news/8972/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%9F Sat, 27 Oct 18 17:19:42 +0330 شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟
ارزیابی و نقد کتاب: چرا سیاستمداران دروغ می گویند؟ اثر: جان جی. مرشایمر

]]>
بحران سوریه و سهم خواهی بازیگران منطقه ای http://www.faratab.com/news/8954/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Mon, 15 Oct 18 10:00:51 +0330 بحران سوریه و سهم خواهی بازیگران منطقه ای
پرونده سوریه همچنان در بخش‌های شمالی و شمال شرق این کشور با احتمال‌های زیادی مواجه است. جنگ سوریه سال سرنوشت‌ساز و مملو از تحولات مهم میدانی را در ۲۰۱۷ پشت سر گذاشت، بدون این که این روند تأثیر ملموسی در حل سیاسی بحران سوریه داشته باشد.

]]>
آنچه که از پنجمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق باید دانست! http://www.faratab.com/news/8929/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 28 Sep 18 15:27:01 +0330 آنچه که از پنجمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق باید دانست!

]]>
حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه http://www.faratab.com/news/8908/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 31 Aug 18 19:49:56 +0430 حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه
به نظر میرسد آمریکا سناریوی دهه 1990 میلادی در شمال عراق را اینبار در مناطق کردنشین شمال شرق سوریه در پیش گرفته است

]]>
جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟ http://www.faratab.com/news/8905/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%9F Mon, 27 Aug 18 17:39:38 +0430 جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟

]]>
ایران و آمریکا از چالش تا بحران http://www.faratab.com/news/8902/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Aug 18 18:24:39 +0430 ایران و آمریکا از چالش تا بحران
نگاهی به رویکرد سیاست خارجی ایران و آمریکا در قبال یکدیگر و گزینه های احتمالی برای حل مشکل با توجه به تاثیر متغیر های فردی در شکل گیری سیاست و مدل شناسی انواع منازعه .

]]>
مرزها؛ ويترين كشورها http://www.faratab.com/news/8891/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Tue, 14 Aug 18 23:46:34 +0430 مرزها؛ ويترين كشورها

]]>
سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها! http://www.faratab.com/news/8886/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%21 Mon, 13 Aug 18 14:12:00 +0430 سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها!

]]>
تلنگر عراق و ضرورت تغییر در دیپلماسی ایران http://www.faratab.com/news/8881/%D8%AA%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 11 Aug 18 04:37:18 +0430 تلنگر عراق و ضرورت تغییر در دیپلماسی ایران

]]>
پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ! http://www.faratab.com/news/8865/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 30 Jul 18 15:06:19 +0430 پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ!

]]>
راز ساده مانایی در میان مردم http://www.faratab.com/news/8864/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sun, 29 Jul 18 19:08:29 +0430 راز ساده مانایی در میان مردم

]]>
توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات http://www.faratab.com/news/8863/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sun, 29 Jul 18 18:55:18 +0430 توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات
یادداشتی به بهانه تغییر فرماندار جوانرود

]]>
کولبری دوئل جان و نان! http://www.faratab.com/news/8838/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Sat, 14 Jul 18 17:40:01 +0430 کولبری دوئل جان و نان!

]]>
تهران و صورتک گم شده لبخند! http://www.faratab.com/news/8811/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%21 Sat, 07 Jul 18 17:10:01 +0430 تهران و صورتک گم شده لبخند!

]]>
کوارتت‌های سروری http://www.faratab.com/news/8822/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C Sat, 07 Jul 18 00:42:51 +0430 کوارتت‌های سروری
آمريكا به لحاظ نظامي- سياسي، اقتصادي- تكنولوژيك و قدرت نرم از ساير قدرت هاي موجود در نظام بين الملل برتر بوده و ساير كشورها فقط مي توانند در بعضي از اين حوزه هاي قدرت با آمريكا برابري كنند و اين برابري هم در حد كافي و موازنه اي نيست.

]]>
توسعه سیاسی و امنیت ملی http://www.faratab.com/news/8819/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C Fri, 06 Jul 18 17:29:39 +0430 توسعه سیاسی و امنیت ملی
امروزه ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و علاوه بر عوامل فرامرزی بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و امنیت ملی رامتاثر ساخته است.

]]>
نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/8778/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 25 Jun 18 21:52:20 +0430 نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل
وضعيت بازدارندگي، وضعيتي است كه حريفي، حريف ديگر را بدون به كار گيري قوه ي قهريه و صرفا با تهديد به كارگيري آن به اجابت خواسته ي خود وا مي دارد.

]]>
ضرر ریاض از خروج ترامپ از برجام http://www.faratab.com/news/8793/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85- Sun, 24 Jun 18 00:41:54 +0430 ضرر ریاض از خروج ترامپ از برجام
اگر چه مقامات سعودی به طور رسمی از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام به وجد آمدند، اما پیامد بلندمدت آن برای عربستان سعودی بسیار غم انگیز است.

]]>
استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها http://www.faratab.com/news/8777/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%3A-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7- Fri, 15 Jun 18 16:39:53 +0430 استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها
هدف اصلی آمریکا از استقرار این سامانه‌‌های دفاع موشکی حفظ سلطه‌ی خود و مهار کشورهایی هست که با سیاست‌های برتری جویانه‌ی این کشور مخالف هستند. این مساله باعث خواهد شد رقابت‌های تسلیحاتی شدت بگیرد و جو ناآرامی را در مناطق مختلف به وجود بیاورد.

]]>