فراتاب-ترکیه http://www.faratab.com/category/76/ info@rsm.co.ir Mon, 22 Jul 19 21:15:13 +0430fa کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی! http://www.faratab.com/news/9251/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%21 Mon, 24 Jun 19 08:29:34 +0430 اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی!

]]>
در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر! http://www.faratab.com/news/9219/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%21 Thu, 30 May 19 19:05:11 +0430 در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر!
دمیرتاش: کردها در ترکیه رأی دهندهِ فاقد ارزش ملی هستند

]]>
شکست در استانبول؛ آغازی برای پایان اردوغان؟! http://www.faratab.com/news/9187/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%9F%21 Mon, 08 Apr 19 15:50:21 +0430 شکست در استانبول؛ آغازی برای پایان اردوغان؟!

]]>
کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت http://www.faratab.com/news/9160/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Tue, 05 Mar 19 22:31:39 +0330 کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت

]]>
کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان http://www.faratab.com/news/9151/-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 16 Feb 19 14:49:23 +0330  کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان
اگرچه حزب حاکم ترکیه عموماً رویکردی منفی به مواد دخانی نشان می داد، اما همچون نجم الدین اربکان، رجب طیب اردوغان نیز اقدام به قانونی سازی کشت کانابیس برای مصارف صنعتی کرده و از این حیث تناقض بزرگی در سیاست های این حزب اسلام‌گرا به وجود آمده است.

]]>
محکومیت دو نماینده زن کُرد مجلس به حبس طولانی در ترکیه! http://www.faratab.com/news/9134/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 02 Feb 19 20:02:52 +0330 محکومیت دو نماینده زن کُرد مجلس به حبس طولانی در ترکیه!

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل http://www.faratab.com/news/9089/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 24 Dec 18 18:37:48 +0330 ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل
۵ نکته درباره تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه / ترامپ کار درستی کرد، اما به بدترین شکل ممکن / این تصمیم با سیاست «فشار حداکثری بر ایران» در تضاد است /

]]>
ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه! http://www.faratab.com/news/9078/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Thu, 20 Dec 18 18:44:04 +0330 ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه!

]]>
از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها! http://www.faratab.com/news/9080/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Thu, 20 Dec 18 14:17:19 +0330 از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها!

]]>
ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات http://www.faratab.com/news/9076/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA Thu, 20 Dec 18 05:06:27 +0330 ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات
اعلام رئیس جمهور ترکیه به انجام عملیات نظامی قریب الوقوع علیه کردستان سوریه / هشدار آمریکا به ترکیه در مورد حمله به شمال سوریه / واکنش نیروهای کرد سوری به مقابله علیه تهاجم ترکیه

]]>
دورخیز کُردها برای انتخابات 2019 شهرداری های ترکیه http://www.faratab.com/news/9043/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2019-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87- Tue, 27 Nov 18 12:38:50 +0330 دورخیز کُردها برای انتخابات 2019 شهرداری های ترکیه

]]>
خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت «صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه» http://www.faratab.com/news/9041/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%C2%AB%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB Fri, 23 Nov 18 18:26:51 +0330 خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت «صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه»
دیوان به این واقعیت اشاره دارد که زمان بازداشت و تداوم بازداشت رهبران و اعضای پارلمان از حزب HDP در زمانی انجام شده بود که مهمترین برنامه سیاسی از زمان اعلام جمهوری ترکیه در 1923 یعنی تغییر نظام سیاسی کشور در حال بحث در عرصه عمومی سیاست بود.

]]>
قتل خاشقجی و اعتبار جهانی ترکیه http://www.faratab.com/news/9022/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Tue, 13 Nov 18 09:44:01 +0330 قتل خاشقجی و اعتبار جهانی ترکیه
در حالی که حدود چهل روز از قتل جمال خاشقجی می گذرد، اعتبار و حیثیت جهانی ترکیه به رسیدگی دقیق این پرونده گره خورده است.

]]>
پیامدهای منطقه ای قتل خاشقچی بر مثلث روابط ایران، ترکیه و عربستان http://www.faratab.com/news/8971/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 27 Oct 18 16:36:34 +0330 پیامدهای منطقه ای قتل خاشقچی بر مثلث روابط ایران، ترکیه و عربستان

]]>
خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی! http://www.faratab.com/news/8955/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%9B-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%21 Mon, 15 Oct 18 15:04:00 +0330 خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی!

]]>
فرار یا عبور از دلار؟! http://www.faratab.com/news/8904/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F%21 Wed, 22 Aug 18 21:28:02 +0430 فرار یا عبور از دلار؟!
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کشورهای خلیج فارس از دلار دور شوند؟

]]>
پیروزی اردوغان؛ زندگی ادامه دارد! http://www.faratab.com/news/8820/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Mon, 02 Jul 18 19:03:26 +0430 پیروزی اردوغان؛ زندگی ادامه دارد!
اردوغان در پنج سال آینده هیچ انتخاباتی پیش رو ندارد و می تواند در طول زمامداری خود، از تنش های اجتماعی جلوگیری کند.

]]>
مردی که می تواند اردوغان را شکست دهد http://www.faratab.com/news/8797/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 24 Jun 18 22:43:30 +0430 مردی که می تواند اردوغان را شکست دهد
برای نخستین بار در تقریباً دو دهه گذشته، به نظر می رسد اردوغان دیگر شکست ناپذیر نباشد و فرا رسیدن روزی که شهروندان ترکیه بدون ترس و هراس زندگی کنند، امکان پذیر باشد.

]]>
میتینگ 2 میلیونی محرم اینجه در آنکارا http://www.faratab.com/news/8788/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Sat, 23 Jun 18 18:51:21 +0430 میتینگ 2 میلیونی محرم اینجه در آنکارا
روز گذشته در حالی «محرم اینجه» آخرین میتینگ انتخاباتی خود در آنکارا را برگزار کرد که بیش از دو میلیون شهروند آنکارایی در این میتینگ حاضر شدند.

]]>
استانبول در تب و تاب انتخابات http://www.faratab.com/news/8786/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Fri, 22 Jun 18 00:18:29 +0430 استانبول در تب و تاب انتخابات
خبرنگار فراتاب در ترکیه امروز، اقدام به گفتوگو با شهروندان استانبولی درباره علت رأی دادن به احزاب دلخواه خود پرسیده است، در ادامه این گفتوگوهای جالب را می خوانید:

]]>
هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه http://www.faratab.com/news/8772/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 14 Jun 18 18:41:56 +0430 هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه
تحلیل گران معتقدند حتی اگر نتیجه انتخابات در دور اول مشخص شود، باز هم رقبا برای شکست دادن وی تلاش می کنند. اما احزاب مخالف دل به آن بسته اند که در انتخاباتی شانه به شانه، اردوغان به یکباره متوجه شود که چگونه جنبش، در یه لحظه خلاف میل او عمل خواهد کرد.

]]>
بازگشت اپوزیسیون ترکیه به دیاربکر http://www.faratab.com/news/8773/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B1 Thu, 14 Jun 18 17:46:24 +0430 بازگشت اپوزیسیون ترکیه به دیاربکر
محرم اینجه کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در دیاربکر بر حل مسئله کردی تأکید و از سیاست های اردوغان علیه کردها انتقاد کرد.

]]>
غوغای محرم اینجه در کادیکوی استانبول http://www.faratab.com/news/8757/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84 Tue, 12 Jun 18 11:55:36 +0430 غوغای محرم اینجه در کادیکوی استانبول
نامزد ریاست جمهوری محرم اینجه در میتینگ شبانه کادیکوی استانبول هزاران نفر را مخاطب قرار داد. در انتهای راه پیمایی جاده بغداد در مقابل پارک گزتپه هزاران نفر در حالی که شعارهایی به نفع او می دادند شمع روشن کردند.

]]>
چرا انبان اردوغان خالی است؟ http://www.faratab.com/news/8740/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 10 Jun 18 11:01:15 +0430 چرا انبان اردوغان خالی است؟
در کارزارهای انتخاباتی جدید ترکیه شعارهای سیاسی و سمت و سوی مجادله ها نه از جانب اردوغان و اطرافیان او، بلکه تا حدودی از جانب جبهه‌ی مخالفان تعیین می شود.

]]>
دموکراسی پارلمانی راه نجات و سعادت ترکیه! http://www.faratab.com/news/8739/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 09 Jun 18 16:43:43 +0430 دموکراسی پارلمانی راه نجات و سعادت ترکیه!
متن کامل نامه صلاح الدین دمیرتاش از زندان به مناسبت انتخابات ترکیه

]]>
حزب دموکراتیک خلقها کلید انتخابات ترکیه! http://www.faratab.com/news/8679/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Fri, 08 Jun 18 11:46:45 +0430 حزب دموکراتیک خلقها کلید انتخابات ترکیه!
گفتگوی فراتاب با اسحاق کوجا بییک نامزد حزب دموکراتیک خلق در آنکارا

]]>
ترکیه در حال و هوای انتخابات http://www.faratab.com/news/8648/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Thu, 07 Jun 18 12:56:50 +0430 ترکیه در حال و هوای انتخابات
عکس ها: شقایق کمالی

]]>
روشنفکران تروریست در دنیای متوهم اردوغان! http://www.faratab.com/news/8451/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%21 Tue, 29 May 18 04:00:01 +0430 روشنفکران تروریست در دنیای متوهم اردوغان!
اردوغان ارتش را پاکسازی کرده، از قدرت قوه قضاییه کاسته و قشر دانشگاهی را از درون تخطئه کرده است. اردوغان اینک نگاه خود را به سمت جامعه مدنی دوخته و گفتگوی آشکار را به زعم خود نشانه تهدید می داند.

]]>
انتخابات ترکیه و لحظه طلایی عبدالله گل http://www.faratab.com/news/7897/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%84 Sat, 28 Apr 18 09:46:03 +0430 انتخابات ترکیه و لحظه طلایی عبدالله گل
آخرین فرصت نجات دموکراسی ترکیه امروز به شجاعت عبدالله گل و از خود گذشتگی احزاب اپوزیسیون بستگی دارد.

]]>
نمی توانیم بحران سوریه را حل کنیم! http://www.faratab.com/news/7817/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%21 Mon, 23 Apr 18 18:30:01 +0430 نمی توانیم بحران سوریه را حل کنیم!

]]>
مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 23 Apr 18 01:10:01 +0430 مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه

]]>
نمایندگی دو نماینده کُرد دیگر در پارلمان ترکیه لغو شد! http://www.faratab.com/news/7759/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%21 Fri, 20 Apr 18 21:55:01 +0430 نمایندگی دو نماینده کُرد دیگر در پارلمان ترکیه لغو شد!

]]>
اردوغان: همه راههای سوریه از ترکیه می گذرد! http://www.faratab.com/news/7683/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%3A-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF%21 Mon, 16 Apr 18 17:10:01 +0430 اردوغان: همه راههای سوریه از ترکیه می گذرد!

]]>
عفرین از دفاع تا سقوط http://www.faratab.com/news/7649/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7 Sun, 15 Apr 18 16:30:01 +0430 عفرین از دفاع تا سقوط

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>
فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو http://www.faratab.com/news/7606/%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D9%88 Sun, 08 Apr 18 02:47:39 +0430 فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو
مسکو با فروش سامانه‌های دفاع ضدهوایی «اس-400» به آنکارا، یک اقدام سیاسی انجام داده و ترکیه را بطور قطعی از اردوگاه غرب خارج خواهد کرد. فروش موشکهای اس-400 به ترکیه، در حقیقت یک اقدام سیاسی است و با این کار مسکو می تواند نشان دهد که توازن راهبردی روسیه با

]]>
ایران و ترکیه؛ مقایسه تطبیقی انگاره های هویتی در دیپلماسی http://www.faratab.com/news/7592/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 04 Apr 18 21:29:54 +0430 ایران و ترکیه؛ مقایسه تطبیقی انگاره های هویتی در دیپلماسی
منافع ملی در پی شناخت هویت معانی و انگاره های برساخته (مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

]]>
پمپئو، کردها و ترکیه؛ آغاز سردردهای اردوغان http://www.faratab.com/news/7593/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Tue, 03 Apr 18 16:41:37 +0430 پمپئو، کردها و ترکیه؛ آغاز سردردهای اردوغان

]]>
افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی http://www.faratab.com/news/7555/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Fri, 30 Mar 18 22:39:25 +0430 افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی

]]>
انگیزه فرانسه از اعزام نیرو به کردستان سوریه http://www.faratab.com/news/7596/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 30 Mar 18 16:17:20 +0430 انگیزه فرانسه از اعزام نیرو به کردستان سوریه

]]>
آینده کردستان عراق در پسارفراندوم http://www.faratab.com/news/7519/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85 Thu, 29 Mar 18 19:37:17 +0430 آینده کردستان عراق در پسارفراندوم

]]>
جنگ و صلح پ.ک.ک و ترکیه http://www.faratab.com/news/7578/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%BE.%DA%A9.%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 26 Mar 18 18:52:27 +0430 جنگ و صلح پ.ک.ک و ترکیه

]]>
اردوغان و عفرین و بازتکرارسیکل معیوب تاریخی http://www.faratab.com/news/7574/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C Sat, 24 Mar 18 19:15:58 +0430 اردوغان و عفرین و بازتکرارسیکل معیوب تاریخی

]]>
نوروز و موازنه هویت در منطقه http://www.faratab.com/news/7561/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Fri, 23 Mar 18 16:49:23 +0430 نوروز و موازنه هویت در منطقه

]]>
حلبچه، كوباني و عفرين، سه گانه تراژدي و بربريت مدرن http://www.faratab.com/news/7554/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87%D8%8C-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sun, 18 Mar 18 14:57:03 +0330 حلبچه، كوباني و عفرين، سه گانه تراژدي و بربريت مدرن

]]>
عفرین به تصرف ارتش ترکیه درآمد http://www.faratab.com/news/7553/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF Sun, 18 Mar 18 12:58:12 +0330 عفرین به تصرف ارتش ترکیه درآمد

]]>
تراژدی عفرین و تجربۀ دود شدن امر مدرن http://www.faratab.com/news/7530/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%80-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sat, 17 Mar 18 16:44:01 +0330 تراژدی عفرین و تجربۀ دود شدن امر مدرن

]]>
چرا نه ترکیه، نه روسیه و نه ایران در سوریه به موفقیت کامل نمی رسند؟ http://www.faratab.com/news/7525/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 11 Mar 18 15:55:53 +0330 چرا نه ترکیه، نه روسیه و نه ایران در سوریه به موفقیت کامل نمی رسند؟
چرا ایران، روسیه و ترکیه همه آنچه که می‌خواهند را بدست نخواهند آورد؟

]]>