فراتاب-ترکیه http://www.faratab.com/category/76/ info@rsm.co.ir Wed, 14 Apr 21 15:21:53 +0430fa نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا! http://www.faratab.com/news/11526/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7%21 Sun, 11 Apr 21 12:48:48 +0430 نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا!
حِصن کیفا یکی از مهمترین قربانی‌های سیاست‌های اردوغان در ترکیه است، شهری تاریخی که بسیاری از ساکنان کُرد و عربش از شهر مجبور شده‌اند که خارج شوند و تنها تعداد اندکی از کُردها همچنان در زادگاه‌شان باقی مانده‌اند،

]]>
زورآزمایی کرونا با چهار الگوی فرسوده خاورمیانه‌ای http://www.faratab.com/news/11508/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Wed, 07 Apr 21 15:11:08 +0430 زورآزمایی کرونا با چهار الگوی فرسوده خاورمیانه‌ای
آنچه که ما در خاورمیانه مشاهده می‌کنیم این است که تصور می‌کنیم دولت‌ها در این منطقه اقتدارگرا هستند و انتظار اعمال مدیریت بحران سبک چینی از آنها داریم. اما باید گفت مدل اقتدارگرای چینی به صفت بسیار مهمی بنام «حکمرانی هوشمند و مطلوب» مجهز است که دولت‌های

]]>
بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی http://www.faratab.com/news/11496/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Fri, 08 Jan 21 16:58:49 +0330 بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

]]>
بحران سوریه و یک دهه رقابت میان 5 قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای http://www.faratab.com/news/11477/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-5-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Tue, 15 Dec 20 15:01:35 +0330 بحران سوریه و یک دهه رقابت میان 5 قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای
سیر تاریخی بحران داخلی سوریه از سال 2011 تاکنون

]]>
نجم‌الدین کریم دیپلمات، پزشک و لابی‌گر تنها اما موثر کُردها در واشنگتن http://www.faratab.com/news/11450/%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86 Sat, 07 Nov 20 00:35:25 +0330 نجم‌الدین کریم دیپلمات، پزشک و لابی‌گر تنها اما موثر کُردها در واشنگتن

]]>
نگاهی به منافع و بازی متعارض بازیگران مختلف در قره‌باغ! http://www.faratab.com/news/11447/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA%21 Wed, 28 Oct 20 16:32:53 +0330 نگاهی به منافع و بازی متعارض بازیگران مختلف در قره‌باغ!

]]>
ترکیه و یک دهه سیاست ضدیت با کُردهای سوریه! http://www.faratab.com/news/11405/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Wed, 02 Sep 20 15:15:35 +0430 ترکیه و یک دهه سیاست ضدیت با کُردهای سوریه!

]]>
کنوانسیون استانبول؛ تقابل حزب حاکم و جنبش زنان ترکیه بر سر چیست؟ http://www.faratab.com/news/11399/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 15 Aug 20 04:38:06 +0430 کنوانسیون استانبول؛ تقابل حزب حاکم و جنبش زنان ترکیه بر سر چیست؟

]]>
ریشه ها و علل منازعه و درگیری های گسترده ترکیه با کُردها http://www.faratab.com/news/11377/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87--%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 04 Jul 20 23:06:39 +0430 ریشه ها و علل منازعه و درگیری های  گسترده  ترکیه با کُردها
چرا دولت ترکیه به دور از موازین اخلاقی و حقوقی یا به زبانی دیگر انسانی دست به مقابله، لشکرکشی و سرکوب و گاه و بیگاه کشتار کُردها می زند؟ و حتی از لشکرکشی و ماجراجویی در در شمال آفریقا تا کناره های خلیج فارس و ... واهمه ای ندارد؟

]]>
لبخند و امیدی که هیچ بندی یارای به بند کشیدنشان را ندارد! http://www.faratab.com/news/11368/%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 13 Jun 20 18:31:41 +0430 لبخند و امیدی که هیچ بندی یارای به بند کشیدنشان را ندارد!

]]>
هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی! http://www.faratab.com/news/11350/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%21 Sun, 05 Apr 20 23:07:27 +0430 هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی!
هلین برای آنچه که می‌خواست کوتاه نیامد و نامش ماندگار می‌شود به هر آنچه که مقاومت می‌نامندش و اراده خلل ناپذیر به نظر می‌رسد که دیوارهای استانبول نام هلین را برای همیشه به خاطرشان می‌سپارند. در حقیقت هلین فریاد ابدی مقاومت و اعتراض در آناتولی شد.

]]>
نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم! http://www.faratab.com/news/11349/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%85%21 Sat, 04 Apr 20 22:33:35 +0430 نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم!

]]>
اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک! http://www.faratab.com/news/11304/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%21 Tue, 10 Mar 20 16:28:05 +0330 اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک!
نبرد و درگیری بر سر ادلب از منظر ژئوپلتیک دارای چه اهمیتی است؟

]]>
ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب! http://www.faratab.com/news/11299/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%21 Sat, 07 Mar 20 21:48:02 +0330 ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب!

]]>
اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار! http://www.faratab.com/news/11278/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%21 Sun, 01 Mar 20 15:56:32 +0330 اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار!

]]>
ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟ http://www.faratab.com/news/11272/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9F Sat, 29 Feb 20 13:11:09 +0330 ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟

]]>
استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال» http://www.faratab.com/news/11224/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%A7-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%C2%BB Thu, 20 Feb 20 10:26:54 +0330 استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال»
ترکیه معمولا هربار که با نیروی نظامی وارد خاک کشوری شده است، بدنبال ماندن بلند مدت بوده است!

]]>
پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه! http://www.faratab.com/news/11173/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-26-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 21 Dec 19 15:30:36 +0330 پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه!
ترکیه می‌خواهد 1 میلیون پناهنده را در شمال سوریه مستقر کند در اینجا این سوال پیش می‌آید آیا ترکیه با انجام چند پروژه کلان 26 میلیارد دلاری، می‌خواهد مرزهای خود را از کُردها پاکسازی کند؟

]]>
کاهش قابل توجه فروش کالاهای ترکیه در اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/11025/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 02 Nov 19 11:41:48 +0330 کاهش قابل توجه فروش کالاهای ترکیه در اقلیم کردستان عراق
کُردهای اقلیم کردستان در واکنش به حمله ترکیه به مناطق کُردنشین سوریه، خرید کالاهای ترکی را بایکوت کردند.

]]>
گزارش تصویری - حمله آمریکا به محل اختفای ابوبکر بغدادی http://www.faratab.com/news/10964/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C---%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 28 Oct 19 00:06:27 +0330 گزارش تصویری - حمله آمریکا به محل اختفای ابوبکر بغدادی

]]>
شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان! http://www.faratab.com/news/10963/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%21 Sun, 27 Oct 19 23:23:52 +0330 شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان!

]]>
چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟ http://www.faratab.com/news/10932/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 26 Oct 19 14:26:33 +0330 چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟

]]>
ترکیه از انجام جنایت جنگی تا تلاش برای پاکسازی قومی علیه کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10923/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 24 Oct 19 17:17:03 +0330 ترکیه از انجام جنایت جنگی تا تلاش برای پاکسازی قومی علیه کردهای سوریه
ترکیه در شمال سوریه بدنبال چیست؟ آیا آمریکا به کردها خیانت کرده است؟ برنده بحران سوریه و شمال سوریه چه بازیگر و بازیگرانی است؟ کردها آیا بازنده این بحران هستند؟

]]>
چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟! http://www.faratab.com/news/10924/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Thu, 24 Oct 19 14:40:46 +0330 چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟!
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص

]]>
متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه! http://www.faratab.com/news/10900/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Tue, 22 Oct 19 22:59:06 +0330 متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه!
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با امضای تفاهم نامه ای به نشست خود در رابطه با کردستان سوریه پایان دادند.

]]>
6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها http://www.faratab.com/news/10869/6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Oct 19 09:07:47 +0330 6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی اشتباهات ترامپ در مورد کُردها در سخنان وی پرداخته است.

]]>
اردوغان در گرداب کردستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10835/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Wed, 16 Oct 19 12:40:02 +0330 اردوغان در گرداب کردستان سوریه!
اردوغان باید بداند برای حل «مسئله کُرد» در ترکیه تشبث به قوای قهریه و استفاده از حربه سرکوب در سطح ملی و منطقه ای نه تنها نمی تواند راه حل مسئله باشد بلکه خود عاملی تنش زا است که روزی ممکن است نه تنها او و دولتش بلکه کل حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه را در ک

]]>
پدر کشتی و تخم کین کاشتی! http://www.faratab.com/news/10826/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%21 Tue, 15 Oct 19 16:57:43 +0330 پدر کشتی و تخم کین کاشتی!
تحلیلی تاریخی بر جنگ ترکیه با کردها

]]>
کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟ http://www.faratab.com/news/10825/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 15:53:11 +0330 کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟

]]>
اقدام شما در کردستان سوریه پاکسازی قومی است، سریع‌تر متوقفش کنید! http://www.faratab.com/news/10801/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 14 Oct 19 13:20:01 +0330 اقدام شما در کردستان سوریه پاکسازی قومی است، سریع‌تر متوقفش کنید!

]]>
آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟! http://www.faratab.com/news/10791/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F%21 Sat, 12 Oct 19 17:51:06 +0330 آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟!
ماجراجویی های فراتر از توافقات قبلی برای ترکیه و منطقه تبعات ناخواسته و بلند مدتی را بوجود خواهد آورد....

]]>
چشم انداز تحولات شمال سوریه در پرتو حمله ترکیه! http://www.faratab.com/news/10762/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 12 Oct 19 04:00:01 +0330 چشم انداز تحولات شمال سوریه در پرتو حمله ترکیه!

]]>
ضرورت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کُردهای سوریه در مقابل تهاجم ترکیه http://www.faratab.com/news/10774/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 12 Oct 19 03:52:10 +0330 ضرورت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کُردهای سوریه در مقابل تهاجم ترکیه

]]>
صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ http://www.faratab.com/news/10773/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 12 Oct 19 00:57:07 +0330 صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ

]]>
ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود http://www.faratab.com/news/10770/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 11 Oct 19 16:43:28 +0330 ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود

]]>
همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10761/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 11 Oct 19 16:05:35 +0330 همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه
نگاهی به طرح تحریم ترکیه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا متعاقب حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه

]]>
مداخله نظامی ترکیه باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود http://www.faratab.com/news/10759/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 10 Oct 19 22:00:02 +0330 مداخله نظامی ترکیه باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود
نخست وزیر اسبق عراق تاکید کرد که مداخله نظامی ترکیه در سوریه، ناموجه است.

]]>
کُردهای سوریه و مثلث اردوغان، اسد و پ.ک.ک http://www.faratab.com/news/10760/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D9%BE.%DA%A9.%DA%A9 Thu, 10 Oct 19 18:45:16 +0330 کُردهای سوریه و مثلث اردوغان، اسد و پ.ک.ک

]]>
تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10689/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Mon, 07 Oct 19 12:56:49 +0330 تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه!
سرانجام آمریکایی ها نیز در برابر فشار مقامات ترکیه، بطور رسمی از خالی کردن پشت کُردها خبر دادند!

]]>
باید حقوق کُردهای سوریه حفظ شود http://www.faratab.com/news/10681/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 06 Oct 19 17:03:23 +0330 باید حقوق کُردهای سوریه حفظ شود
نماینده مهاباد خواستار دفاع قاطع ایران از کُردهای مظلوم سوریه شد.

]]>
تشکیل انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا http://www.faratab.com/news/10364/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 16:00:02 +0430 تشکیل انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا
انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا به منظور حمایت از حقوق‌ کُردها تشکیل شد

]]>
تداوم زندان صلاح الدین دمیرتاش حتی با حکم آزادای مشروط http://www.faratab.com/news/10092/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7 Sat, 07 Sep 19 14:20:02 +0430 تداوم زندان صلاح الدین دمیرتاش حتی با حکم آزادای مشروط
اوایل هفته پیش دادگاهی در شهر آنکارا دستور به آزادی مشروط صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار سرشناس کرد از زندان داده اما با این حال دمیرتاش همچنان در زندان است.

]]>
حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد http://www.faratab.com/news/10010/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 03 Sep 19 10:47:00 +0430 حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد
تاکید محمد جواد ظریف به رفع نگرانی های منطقه با در نظر گرفتن حقوق کردها و ابراز نگرانی وی از حضور آمریکا در منطقه از یک‌ سو و مذاکره ترکیه با آمریکا که باعث مشروعیت بخشیدن به این حضور می شود از سوی دیگر.

]]>
وان ترکیه میزبان نمایشگاه‌های گردشگری در 4 مهر http://www.faratab.com/news/9982/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-4-%D9%85%D9%87%D8%B1- Mon, 02 Sep 19 11:20:01 +0430 وان ترکیه میزبان نمایشگاه‌های گردشگری در 4 مهر
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر آنادولی ترکیه در شهر وان از مورخه ۲۶ الی ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد

]]>
آیا نیروهای کُرد سوری از کوبانی خارج شده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/9947/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 31 Aug 19 21:24:49 +0430 آیا نیروهای کُرد سوری از کوبانی خارج شده‌اند؟
وزیر دفاع ترکیه از نخستین گشت زنی هوایی مشترک آمریکا و ترکیه بر فراز منطقه امن در شمال سوریه خبر داد

]]>
کُردهای سوریه از کدام مناطق مرزی عقب نشینی می‌کنند؟ http://www.faratab.com/news/9866/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 28 Aug 19 14:26:15 +0430 کُردهای سوریه از کدام مناطق مرزی عقب نشینی می‌کنند؟
گزارش فراتاب از فرمول عملیاتی آمریکایی-کُردی که نهایتاً در مناطق مرزی شمال سوریه روی داده است.

]]>
اعمال خشونت پلیس ترکیه علیه معترضین کُرد http://www.faratab.com/news/9666/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF- Tue, 20 Aug 19 23:14:32 +0430 اعمال خشونت پلیس ترکیه علیه معترضین کُرد

]]>
فرار رو به جلوی اردوغان با برکناری سه شهردار کُرد http://www.faratab.com/news/9658/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Tue, 20 Aug 19 15:07:15 +0430 فرار رو به جلوی اردوغان با برکناری سه شهردار کُرد
وزارت کشور ترکیه در اقدامی قابل تامل احمد ترک شهردار ماردین، عدنان سلجوق مزراکلی شهردار دیاربکر و بدیعه اوزگوکچه ارتان شهردار وان را به اتهاماتی از جمله حمایت از تروریسم، سوء استفاده از پست در حمایت از پ.ک.ک و ... از کار برکنار کرد

]]>
کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی! http://www.faratab.com/news/9251/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%21 Mon, 24 Jun 19 08:29:34 +0430 اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی!

]]>