فراتاب-عربستان و جنوب خلیج فارس http://www.faratab.com/category/74/ info@rsm.co.ir Sun, 05 Jul 20 01:09:47 +0430fa چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است http://www.faratab.com/news/10769/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Oct 19 21:50:01 +0330 چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است

]]>
طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق! http://www.faratab.com/news/10394/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%21 Fri, 20 Sep 19 14:53:43 +0430 طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق!
طالبان در مسکو و تهران بدنبال چیستند؟

]]>
جدیدترین پیام صوتی ابوبکر بغدادی حاوی چه نکاتی است؟ http://www.faratab.com/news/10322/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Sep 19 04:30:01 +0430 جدیدترین پیام صوتی ابوبکر بغدادی حاوی چه نکاتی است؟
رهبر داعش از شبه نظامیان خود خواست به فعالیت ها و به گفته او‌، مبارزات خود برای پنجمین سال ادامه دهند.

]]>
حسین فرصتی برای صلح و مدارا http://www.faratab.com/news/10167/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Wed, 11 Sep 19 14:30:01 +0430 حسین فرصتی برای صلح و مدارا

]]>
آمریکا در خلیج فارس جایگاهی ندارد و صرفاً سبب افزایش تنش در این منطقه است http://www.faratab.com/news/9530/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Aug 19 19:00:02 +0430 آمریکا در خلیج فارس جایگاهی ندارد و صرفاً سبب افزایش تنش در این منطقه است
نماینده ی مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی: بیگانگان بدانند که خلیج فارس صاحب دارد

]]>
منطقه به بشکه ی باروت آماده ی انفجار تبدیل شده است http://www.faratab.com/news/9529/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Aug 19 18:40:01 +0430 منطقه به بشکه ی باروت آماده ی انفجار تبدیل شده است

]]>
دو روی سکه عربستان در یمن http://www.faratab.com/news/9180/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86 Tue, 26 Mar 19 10:14:45 +0430 دو روی سکه عربستان در یمن

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
یمنی های خسته از جنگ ؛در انتظار صلحی همه جانبه http://www.faratab.com/news/9075/%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%9B%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87 Wed, 19 Dec 18 12:39:17 +0330 یمنی های خسته از جنگ ؛در انتظار صلحی همه جانبه
ادامه مذاکرات صلح یمن / تاکید هیئت ملی یمنی بر اتخاذ اقدامات جهت ایجاد اعتماد/ استقبال دبیر کل سازمان ملل از روند گفت و گوهای صلح

]]>
آیا سیاست خارجی عربستان در حال شکست است؟ http://www.faratab.com/news/9042/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 24 Nov 18 13:29:07 +0330 آیا سیاست خارجی عربستان در حال شکست است؟
محمد بن سلمان دیپلماسی تاکتیکی سنتی عربستان سعودی را به آشفته بازار بی پروایی مبدل ساخته است.

]]>
ایران و عراق به دنبال ایجاد نظم جدید منطقه ای http://www.faratab.com/news/9039/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Tue, 20 Nov 18 15:48:20 +0330 ایران و عراق به دنبال ایجاد نظم جدید منطقه ای

]]>
خاشقجی به جلادانش چه گفت؟ http://www.faratab.com/news/9035/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%9F Mon, 19 Nov 18 19:57:27 +0330 خاشقجی به جلادانش چه گفت؟
جوخه ترور جمال خاشقجی در مدت شکنجه و قتل و مثله کردن بدن این خبرنگار 19 بار با ریاض تماس می گیرند که در یکی از تماس ها ماهر عبدالعزیز مطرب، مدیر عملیات و محافظ شخصی ولیعهد به مشاور بن سلمان می گوید: به رئیست بگو کار تمام شد!

]]>
روایت های متغیر عربستان از قتل جمال خاشقچی http://www.faratab.com/news/8982/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C Sun, 18 Nov 18 12:14:19 +0330 روایت های متغیر عربستان از قتل جمال خاشقچی
عربستان با قتل جمال خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول با مشکلی جدی مواجه شده است. ریاض با روایت های متغیر تلاش کرد اعتبار از دست رفته خود را احیا کند. آیا تلاش هایش موفقیت آمیز خواهد بود؟

]]>
قتل خاشقجی و اعتبار جهانی ترکیه http://www.faratab.com/news/9022/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Tue, 13 Nov 18 09:44:01 +0330 قتل خاشقجی و اعتبار جهانی ترکیه
در حالی که حدود چهل روز از قتل جمال خاشقجی می گذرد، اعتبار و حیثیت جهانی ترکیه به رسیدگی دقیق این پرونده گره خورده است.

]]>
تاثیر «خودشکنندگی داخلی» بر سیاست خارجی سعودیها در یمن http://www.faratab.com/news/8976/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%C2%AB%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86 Mon, 29 Oct 18 01:59:04 +0330 تاثیر «خودشکنندگی داخلی» بر سیاست خارجی سعودیها در یمن

]]>
پیامدهای منطقه ای قتل خاشقچی بر مثلث روابط ایران، ترکیه و عربستان http://www.faratab.com/news/8971/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 27 Oct 18 16:36:34 +0330 پیامدهای منطقه ای قتل خاشقچی بر مثلث روابط ایران، ترکیه و عربستان

]]>
خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی! http://www.faratab.com/news/8955/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%9B-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%21 Mon, 15 Oct 18 15:04:00 +0330 خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی!

]]>
آیا چشم انداز 2030 به ثبات عربستان سعودی چوب حراج می زند؟ http://www.faratab.com/news/8938/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-2030-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 02 Oct 18 16:50:30 +0330 آیا چشم انداز 2030 به ثبات عربستان سعودی چوب حراج می زند؟
چند ماه پیش ولیعهد سی و دو ساله عربستان از برنامه اقتصادی جسورانه ای برای پایان دادن به «اعتیاد مزمن» کشورش به نفت رونمایی کرد که قرار است تا سال 2030 ادامه داشته باشد. این طرح که با عنوان «چشم‌انداز 2030» شناخته می شود بنا است منجر به اصلاح بوروکراسی، به

]]>
و سرانجام بهار عربی در عربستان سعودی http://www.faratab.com/news/8935/%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 30 Sep 18 11:39:29 +0330 و سرانجام بهار عربی در عربستان سعودی
تحولات اخیر در عربستان بیش از آنکه «بهار سعودی» باشد شبیه یک خانه‌تکانی است که توسط یک شاه جدید اتفاق می‌افتد. این در حالی است که من سابقاً نظری کاملاً برعکس داشتم و تصور می‌کردم، عربستان درواقع داعشی است که توانست از یک جنبش به یک دولت تبدیل شود...

]]>
زنی که بن لادن را همچنان می پرستد! http://www.faratab.com/news/8873/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF%21 Sat, 04 Aug 18 03:34:41 +0430 زنی که بن لادن را همچنان می پرستد!

]]>
سازوکار امنیتی منطقه ای در خلیج فارس، از آرمان تا واقعیت http://www.faratab.com/news/7970/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Mon, 07 May 18 12:10:07 +0430 سازوکار امنیتی منطقه ای در خلیج فارس، از آرمان تا واقعیت

]]>
مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 23 Apr 18 01:10:01 +0430 مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه

]]>
حمله غرب بر روند سیاسی سوریه بی تاثیر بود http://www.faratab.com/news/7791/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sun, 22 Apr 18 20:00:02 +0430 حمله غرب بر روند سیاسی سوریه بی تاثیر بود

]]>
هدف ساقط کردن یک پهباد کوچک اسباب بازی بود! http://www.faratab.com/news/7786/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%21 Sun, 22 Apr 18 16:55:02 +0430 هدف ساقط کردن یک پهباد کوچک اسباب بازی بود!

]]>
قطر کوچک و مراوده با بزرگان قدرت! http://www.faratab.com/news/7569/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%21 Fri, 13 Apr 18 21:55:27 +0430 قطر کوچک و مراوده با بزرگان قدرت!
بررسی علل توافقات نظامی قطر با قدرت های بزرگ

]]>
افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی http://www.faratab.com/news/7555/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Fri, 30 Mar 18 22:39:25 +0430 افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی

]]>
نه به توافق هسته ای آمریکا و عربستان سعودی! http://www.faratab.com/news/7581/%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C--%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 29 Mar 18 08:35:27 +0430 نه به توافق هسته ای  آمریکا و عربستان سعودی!
اگر عربستان سعودی گزینه دستیابی به سلاح های هسته ای را انتخاب کند، بدون شک ترکیه و مصر هم همین مسیر را طی خواهند کرد و در این صورت با توجه به زرادخانه هسته ای اسراییل، خاورمیانه می تواند تبدیل به یک دیگ جوشان هسته ای شود.

]]>
توافق 10 میلیارد دلاری عربستان سعودی و مصر برای توسعه منطقه اقتصادی http://www.faratab.com/news/7582/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C- Wed, 28 Mar 18 01:21:09 +0430 توافق 10 میلیارد دلاری عربستان سعودی و مصر برای توسعه منطقه اقتصادی
هلیر عضو ارشد شورای آتلانتیک واشنگتن اظهار داشت: «مناسبات مصر و عربستان محصول تصمیمات راهبردی دو کشور است در حالی که دو کشور در مورد مسائل مهم منطقه ای مانند ایران و سوریه با یکدیگر اختلافاتی دارند».

]]>
عربستان و ایدئولوژی های رقیب اسلامی http://www.faratab.com/news/7567/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Wed, 21 Mar 18 13:44:54 +0330 عربستان و ایدئولوژی های رقیب اسلامی
اکنون که دونالد ترامپ میزبان شاهزاده سعودی در کاخ سفید است مسائل بسیاری برای گفت و گو وجود دارد، از برنامه های بلند پروازانه محمد بن سلمان گرفته تا موضوعات مربوط به اقدامات ایران...

]]>
چرا نه ترکیه، نه روسیه و نه ایران در سوریه به موفقیت کامل نمی رسند؟ http://www.faratab.com/news/7525/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 11 Mar 18 15:55:53 +0330 چرا نه ترکیه، نه روسیه و نه ایران در سوریه به موفقیت کامل نمی رسند؟
چرا ایران، روسیه و ترکیه همه آنچه که می‌خواهند را بدست نخواهند آورد؟

]]>
کارتهای بازی ریاض در مذاکرات هسته ای با واشنگتن! http://www.faratab.com/news/7500/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%21 Sun, 11 Mar 18 15:45:50 +0330 کارتهای بازی ریاض در مذاکرات هسته ای با واشنگتن!
عربستان سعودی در راستاي تلاش هايش جهت دستیابی به توافقنامه ای مطلوب در زمینه همکاری‌های هسته‌ای غير نظامي، یک شرکت حقوقی بین‌المللی آمريکايي متخصص در تنظیم مقررات انرژی را به استخدام خود درآورده است.

]]>
اهمیت همکاری های نفتی عربستان و روسیه http://www.faratab.com/news/7485/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87- Sun, 04 Mar 18 16:10:02 +0330 اهمیت همکاری های نفتی عربستان و روسیه
در آوریل 2017م. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به واشنگتن پست گفت عربستان سعودی سیاست های نفتی خود را با مسکو هماهنگ می کند تا روسیه را متقاعد کند که روابط با ریاض بهتر از روابط آن ها با تهران است.

]]>
راه دشوار اتحادیه اقتصادی خلیج فارس http://www.faratab.com/news/7491/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 Sun, 04 Mar 18 16:01:59 +0330 راه دشوار اتحادیه اقتصادی خلیج فارس

]]>
نوعثمانیسم از سرگردانی هویتی تا بحران زایی در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7489/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 04 Mar 18 03:46:09 +0330 نوعثمانیسم از سرگردانی هویتی تا بحران زایی در خاورمیانه

]]>
نمایش اتحاد ریاض و تل آویو علیه ایران این بار در مونیخ! http://www.faratab.com/news/7464/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE%21 Thu, 22 Feb 18 11:45:42 +0330 نمایش اتحاد ریاض و تل آویو علیه ایران این بار در مونیخ!

]]>
نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7460/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Wed, 21 Feb 18 13:25:50 +0330 نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
آرامش داخلی به بهای تهاجم خارجی http://www.faratab.com/news/7407/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sat, 17 Feb 18 17:26:56 +0330 آرامش داخلی به بهای تهاجم خارجی
جنگ برای روحانیون عربستان سعودی مطلوب است؛ زیرا آن ها مدت طولانی درصدد تقویت گروه های سنی سلفی در یمن بودند.

]]>
اصلاحات سعودی؛ سیر صعود بحران یا جهش اقتصادی؟ http://www.faratab.com/news/7380/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9F Tue, 06 Feb 18 23:01:58 +0330 اصلاحات سعودی؛ سیر صعود بحران یا جهش اقتصادی؟

]]>
سخنگوی ائتلاف کشورهای عربی مدعی است ایران حوثی ها را اداره می کند http://www.faratab.com/news/7296/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jan 18 23:33:08 +0330 سخنگوی ائتلاف کشورهای عربی مدعی است ایران حوثی ها را اداره می کند
ترکی المالکی سخنگوی رسمی ائتلاف عربی به رهبری عربستان مدعی شد: حوثی‌ها روابط مصلحتی با ایران دارند زیرا توانایی اداره امور خود را ندارند و تهران آنها را اداره می‌کند.

]]>
تقدیر حیدرالعبادی از ملک سلمان پادشاه عربستان http://www.faratab.com/news/7207/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 19 Jan 18 13:05:02 +0330 تقدیر حیدرالعبادی از ملک سلمان پادشاه عربستان
حیدالعبادی نخست وزیر عراق طی نامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از حمایت عربستان سعودی در مبارزه با داعش از طریق «سلمان الجمیلی» سرپرست وزارت برنامه‌ریزی و تجارت عراق، در دیدار روز پنجشنبه با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ابراز داشته و خواهان کمک عربستان

]]>
دیدار وزیران دفاع انگلیس و قطر http://www.faratab.com/news/7195/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1- Tue, 16 Jan 18 23:05:02 +0330 دیدار  وزیران دفاع انگلیس و قطر
روز سه‌شنبه 26 دی ماه در لندن وزیران دفاع انگلیس و قطر پس از سفر ماه گذشته وزیر دفاع انگلیس به قطر، برای دومین بار طی یکماه دو کشور در مورد گسترش همکاری‌های دفاعی با یکدیگر دیدار کردند.

]]>
سال 2018، سالی سخت تر برای ایران و خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7184/%D8%B3%D8%A7%D9%84-2018%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 10 Jan 18 21:09:44 +0330 سال 2018، سالی سخت تر برای ایران و خاورمیانه

]]>
حبس شیخ سلمان العوده از هنگام بحران قطر http://www.faratab.com/news/7175/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1 Sun, 07 Jan 18 17:46:22 +0330 حبس شیخ سلمان العوده از هنگام بحران قطر
دیده‌بان حقوق بشر عربستان اعلام کرد که سلمان العوده از 7 سپتامبر 2017 در زندان به سر می‌برد.

]]>
آینده شورای همکاری خلیج فارس در 2018 http://www.faratab.com/news/7120/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-2018 Wed, 03 Jan 18 15:32:38 +0330 آینده شورای همکاری خلیج فارس در 2018
نویسنده تحلیل معتقد است حل و فصل بحران خلیج فارس نیازمند دو رویداد می باشد:
الف) پایان محور ضد قطری به رهبری عربستان، ب) فشار دولت ترامپ به عربستان سعودی و امارات برای تغییر سیاست های خود در مقابل قطر.

]]>
مصالحه آبرومندانه ؛ نتیجه بحران قطر http://www.faratab.com/news/7121/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%9B-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1 Sun, 31 Dec 17 12:42:38 +0330 مصالحه آبرومندانه ؛ نتیجه بحران قطر
عربستان سعودی به هدف خود مبنی بر ایجاد یک «ناتوی خاورمیانه ای» علیه ایران دست نخواهد یافت و حتی در ایجاد یک ائتلاف منطقه ای پایدار نیز موفق نخواهد شد. اما پیامدهای این تلاش عجولانه برای منزوی و خرد کردن قطر جدی است و نتایج خارجی زیادی را به همراه خواهد دا

]]>
تهران و ریاض؛ از جنگ سرد تا تنش گرم http://www.faratab.com/news/7066/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85 Sun, 17 Dec 17 01:16:28 +0330 تهران و ریاض؛ از جنگ سرد تا تنش گرم
امروزه عربستان سعودی و ایران به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه در قالب جنگ نیابتی برای کسب رهبری منطقه و افزایش نفوذ و نقش خود در منطقه با یکدیگر رقابت می کنند که متخصصان از ان به عنوان « جنگ سرد جدید » یاد می کنند.

]]>
ائتلاف های امنیتی عربستان سعودی http://www.faratab.com/news/7027/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 10 Dec 17 19:00:14 +0330 ائتلاف های امنیتی عربستان سعودی
در شرایط فقدان راهکارهایی که فرصت های رهبری مورد ادعای عربستان سعودی بر اعراب و جهان اسلام را فراهم کند، ائتلاف های غیررسمی مولفه مهم ـ گرچه نه الزاماً کارآمدی ـ در تفکر امنیتی سعودی باقی می مانند.

]]>
تحرکات جسورانه سعودی برای رویارویی با ایران در سراسر خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6788/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 13 Nov 17 18:28:40 +0330 تحرکات جسورانه سعودی برای رویارویی با ایران در سراسر خاورمیانه
عربستان سعودی و ایران به عنوان رقبای منطقه ای سنتی، بدون آنکه درگیر تقابل نظامی مستقیم شوند، با ورود به جنگ های نیابتی، علاوه بر تشدید تضادهای دوجانبه، منطقه را به عرصه جدال پردامنه خود تبدیل کرده اند. یمن، سوریه، لبنان و قطر، پرده هایی از این منازعه خشون

]]>
قطر در دو راهی ایران یا ترکیه؟! http://www.faratab.com/news/6594/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9F%21 Sun, 10 Sep 17 15:33:12 +0430 قطر در دو راهی ایران یا ترکیه؟!
در دوره دوم دیپلماسی ظریف جدیت در حل مناقشات با همسایگان دیده شده، البته رفتار عربستان هم بسیار تعدیل شده است و امروز نگاهی متفاوت از گذشته را در سیاست هایش در پیش گرفته که سخنان شاهزاده خالد الفیصل در خصوص نقش ایران و روابط با تهران را باید در این راستا

]]>
چشم مسلمانان میانمار به قزاقستان! http://www.faratab.com/news/6593/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Sun, 10 Sep 17 15:21:39 +0430 چشم مسلمانان میانمار به قزاقستان!

]]>