فراتاب-کلان http://www.faratab.com/category/57/ info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 11:06:26 +0330fa عراق از مشتقات غیرنفتی چه میزان درآمد دارد؟ http://www.faratab.com/news/11836/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 26 Sep 21 11:44:13 +0330 عراق از مشتقات غیرنفتی چه میزان درآمد دارد؟

]]>
میزان صادرات از مرز مهران به عراق و اقلیم کردستان چه میزان است؟ http://www.faratab.com/news/11835/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 25 Sep 21 12:19:11 +0330 میزان صادرات از مرز مهران به عراق و اقلیم کردستان چه میزان است؟

]]>
عراق خواهان حضور هند در کدام بخشهای اقتصادی این کشور است؟ http://www.faratab.com/news/11831/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 23 Sep 21 11:35:26 +0330 عراق خواهان حضور هند در کدام بخشهای اقتصادی این کشور است؟
دیدار وزرای خارجه عراق و هندوستان در نیویورک

]]>
اقلیم کردستان عراق روزانه چند لیتر بنزین نیاز دارد؟ http://www.faratab.com/news/11818/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF--%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 16 Sep 21 10:49:38 +0430 اقلیم کردستان عراق روزانه چند  لیتر بنزین نیاز دارد؟
استفاده از خودروهای شخصی و پرمصرف در اقلیم کردستان عراق روز به روز بیشتر می شود

]]>
افزایش ۳۱ درصدی صادرات به عراق در پنج ماه نخست ۱۴۰۰ http://www.faratab.com/news/11815/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0 Wed, 15 Sep 21 19:25:26 +0430  افزایش ۳۱ درصدی صادرات به عراق در پنج ماه نخست ۱۴۰۰
انتشار جدیدترین گزارش گمرک ایران

]]>
گزارشی از آخرین وضعیت پروژه اتصال راه آهن ایران و عراق http://www.faratab.com/news/11808/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 13 Sep 21 12:47:04 +0430 گزارشی از آخرین وضعیت پروژه اتصال راه آهن ایران و عراق
تاثیر سفر مصطفی الکاظمی به ایران بر پروژه اتصال راه آهن دو کشور به یکدیگر

]]>
عراق بزرگترین خریدار کاشی ایران شد http://www.faratab.com/news/11804/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 11 Sep 21 13:23:23 +0430 عراق بزرگترین خریدار کاشی ایران شد
رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان ایران گفت: عراق بزرگترین هدف صادراتی ما برای کاشی و سرامیک است؛ شاید بتوان گفت حدود ۸۰ درصد از بار صادراتی ما به عراق می‌رود.

]]>
چند شرکت ایرانی در نمایشگاه ساختمان اربیل شرکت خواهند کرد؟ http://www.faratab.com/news/11795/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 02 Sep 21 12:46:46 +0430 چند شرکت ایرانی در نمایشگاه ساختمان اربیل شرکت خواهند کرد؟
نمایشگاه شرکتهای ساختمانی اربیل روزهای 16 تا 19 شهریور در مرکز کردستان عراق برگزار خواهد شد

]]>
چرا صادرات ایران به عراق کاهش یافته است؟ http://www.faratab.com/news/11793/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 02 Sep 21 12:29:52 +0430 چرا صادرات ایران به عراق کاهش یافته است؟
با کاهش صادرات ایران شاهد افزایش 540 درصدی واردات از عراق هستیم!

]]>
راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟ http://www.faratab.com/news/11741/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-50-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 02 Aug 21 18:54:44 +0430 راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟
راهکارهای اقتصاددان برجسته کُرد برای چرخش چرخ توسعه هورامان

]]>
آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟ http://www.faratab.com/news/11739/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F- Fri, 30 Jul 21 15:38:11 +0430 آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟
جمعیت هورامان؟ جمعیت شهری و روستایی؟ میزان سواد زنان و مردان؟ میزان پس انداز مردم در بانکها؟

]]>
صحبت‌های مصطفی الکاظمی در خصوص صادرات برق ایران به عراق و علت قطعی برق این روزهای عراق! http://www.faratab.com/news/11701/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%21 Sun, 04 Jul 21 15:15:43 +0430 صحبت‌های مصطفی الکاظمی در خصوص صادرات برق ایران به عراق و علت قطعی برق این روزهای عراق!

]]>
چند درصد نفت جهان در آمریکا مصرف می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/11692/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 27 Jun 21 11:50:07 +0430 چند درصد نفت جهان در آمریکا مصرف می‌شود؟
صادرات نفت عراق به آمریکا نصف شد!

]]>
دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد http://www.faratab.com/news/11684/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Jun 21 18:47:20 +0430 دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد
شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به مدت 5 روز میزبان دومین نمایشگاه بازرگانی ایران است

]]>
پوشش نمایشگاه بین المللی ایران در اربیل توسط ماهنامه فراتاب کُردی http://www.faratab.com/news/11683/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 21 Jun 21 18:36:26 +0430 پوشش نمایشگاه بین المللی ایران در اربیل توسط ماهنامه فراتاب کُردی
مانگنامەی فەراتاب کوردی و ڕووماڵکردنی میدیایی- ڕیکلامی پیشانگای نێونەتەوەیی توانا ئابووری و پیشەییەکانی ئێران لە هەولێر (پایتەختی هەرێمی کوردستانی عێراق)

]]>
تقدیر از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل http://www.faratab.com/news/11682/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Mon, 21 Jun 21 17:52:05 +0430 تقدیر از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل
سرکنسول ایران در اربیل از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در مرکز اقلیم کردستان تقدیر و تشکر کرد.

]]>
نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه تیرماه برگزار خواهد شد http://www.faratab.com/news/11628/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 11 May 21 14:03:36 +0430 نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه تیرماه برگزار خواهد شد
دکتر شوشتری سرکنسول ایران در سلیمانیه از قطعی شدن برگزاری نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران در سلیمانیه خبر داد

]]>
صادرات 27 میلیارد متر مکعبی گاز ایران به عراق http://www.faratab.com/news/11630/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-27-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 11 May 21 13:56:05 +0430 صادرات 27 میلیارد متر مکعبی گاز ایران به عراق
وزیر نفت از افزایش صادرات روزانه گاز ایران به عراق خبر داد

]]>
کرمانشاهی‌ها برای مقابله با کم‌آبی به حفر چاه‌آب دست خواهند زد! http://www.faratab.com/news/11637/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%21 Mon, 10 May 21 10:27:25 +0430 کرمانشاهی‌ها برای مقابله با کم‌آبی به حفر چاه‌آب دست خواهند زد!
با توجه به حجم جمعیتی بالای شهر کرمانشاه، تامین آب شرب کرمانشاه یکی از اولویت های شرکت آب و فاضلاب استان به شمار می آید

]]>
صدور مجوز برای فعالیت دومین بانک عراقی در عربستان http://www.faratab.com/news/11625/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Fri, 07 May 21 20:19:53 +0430 صدور مجوز برای فعالیت دومین بانک عراقی در عربستان
افزایش تاثیر ارتقای روابط سیاسی بغداد -ریاض بر همکاری‌های اقتصادی

]]>
چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست! http://www.faratab.com/news/11621/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Thu, 06 May 21 11:24:50 +0430 چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست!
چرا دیگران منطقه آزاد شدند و اورامانات هنوز نه؟

]]>
کرمانشاه و خطر کم آبی در تابستان 1400 http://www.faratab.com/news/11616/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400 Thu, 06 May 21 10:49:54 +0430 کرمانشاه و خطر کم آبی در تابستان 1400
کاهش نزولات جوی سراسر کشور را با تنش آبی مواجه کرده اما در این میان استان کرمانشاه بیشترین کاهش بارندگی را در کشور دارد و این نشان‌ می‌دهد تابستانی سخت در انتظار مردم کرمانشاه است

]]>
باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود http://www.faratab.com/news/11583/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Apr 21 19:58:46 +0430 باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود
یک کارشناس مسائل عراق گفت: دستگاه دیپلماسی کشور با ساده‌سازی حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان عراق زمینه توسعه مبادلات اقتصادی در این منطقه را فراهم کند.

]]>
ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس! http://www.faratab.com/news/11535/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%21 Thu, 15 Apr 21 15:47:02 +0430 ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس!

]]>
نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان http://www.faratab.com/news/11500/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Jan 21 13:53:17 +0330 نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان
کورش معتمدی: نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای اقتصادی، بازرگانی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در 18 تا 21 اسفند سالجاری در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد.

]]>
کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه http://www.faratab.com/news/11488/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 03 Jan 21 15:47:03 +0330 کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه

]]>
توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین http://www.faratab.com/news/11466/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Sat, 14 Nov 20 18:15:34 +0330 توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین
ساخت دومین مجموعه از سری مستند رخساره زمین با سفر به چشمه های پلکانی تراورتن ساز باداب سورت با هدف توسعه ژئوتوریسم در این منطقه، آغاز شد.

]]>
بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب http://www.faratab.com/news/11321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Wed, 11 Mar 20 01:07:07 +0330 بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب
گزارش تاریخی از برنامه های سند توسعه پنج ساله از ابتدای انقلاب تا بحال و اثرگذاری آنها در بخش روستایی و کشاورزی

]]>
از بسته شدن مرزها تا کاهش چشمگیر مبادلات اقتصادی http://www.faratab.com/news/11300/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 07 Mar 20 22:08:48 +0330 از بسته شدن مرزها تا کاهش چشمگیر مبادلات اقتصادی
حجم مبادلات 6 میلیارد دلاری ایران و اقلیم کردستان این روزها متاثر از بسته شدن مرزها در اثر شیوع ویروس کرونا است

]]>
چالش‌های مدیریت پروژه نمایشگاهی http://www.faratab.com/news/11273/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Sat, 29 Feb 20 22:31:34 +0330 چالش‌های مدیریت پروژه نمایشگاهی

]]>
با جدیت زمينه ايجاد اشتغال و پويايي را در جامعه ايجاد خواهيم كرد http://www.faratab.com/news/11107/%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF Tue, 12 Nov 19 16:30:02 +0330 با جدیت زمينه ايجاد اشتغال و پويايي را در جامعه ايجاد خواهيم كرد
همایش یک روزه فعالان اقتصادی شهرستان کرمانشاه تحت عنوان بررسی یارانه دستمزدها و کارورزی و شغل اولی ها به میزبانی فرمانداری کرمانشاه و همکاری اداره کل تعاون و رفاه ومجموعه های تابعه کرمانشاه امروز ( ٢٠ آبان ) در سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد.

]]>
بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد http://www.faratab.com/news/11077/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 12 Nov 19 13:50:01 +0330 بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد
هیئت انجمن بازرگانی عراقی - بریتانیایی به ریاست بارون اما نیکلسن، نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور بازرگانی با عراق، وارد اقلیم کردستان شدند.

]]>
هزینه زندگی یک خانوار شهری در کرمانشاه سالیانه چقدر است؟ http://www.faratab.com/news/11023/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 02 Nov 19 16:20:01 +0330 هزینه زندگی یک خانوار شهری در کرمانشاه سالیانه چقدر است؟
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه:متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری در کرمانشاه 35 میلیون و 751 هزار تومان بوده است.هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی در کرمانشاه 24 میلیون و 791 هزار تومان بوده است که نسبت به

]]>
تاکید ویژه مهندس بازوند بر مدیریت بحران هرسین http://www.faratab.com/news/10987/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86 Sat, 02 Nov 19 11:50:02 +0330 تاکید ویژه مهندس بازوند بر مدیریت بحران هرسین
تشکیل جلسه برای مدیریت بحران پس از زلزله در روزهای آتی در هرسین

]]>
کرمانشاه از رتبه ی نخست تورم در سال گذشته به رده ی 23 نزول یافته http://www.faratab.com/news/10959/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-23-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87- Mon, 28 Oct 19 23:50:01 +0330 کرمانشاه از رتبه ی نخست تورم در سال گذشته به رده ی 23 نزول یافته
اعلام جدید ترین نرخ تورم کشور از سوی مرکز آمار ایلام نخستین رتبه را داراست

]]>
عراق اولین وارد کننده محصولات کشاوزی ایران است http://www.faratab.com/news/10944/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 28 Oct 19 21:30:02 +0330 عراق اولین وارد کننده محصولات کشاوزی ایران است
بر اساس اعلام وزارت کشاورزی ایران، عراق رتبه نخست واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ایران را به خود اختصاص می دهد.

]]>
احداث واحد جدید پتروشیمی در کرمانشاه به زودی http://www.faratab.com/news/10926/-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C Sat, 26 Oct 19 12:00:01 +0330  احداث واحد جدید پتروشیمی در کرمانشاه به زودی
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران از احداث مجتمع پتروشیمی 550 میلیون دلاری در کرمانشاه خبر داد

]]>
بودجه سال 99 به دو بخش تقسیم شده و در دو نوبت به مجلس میرود http://www.faratab.com/news/10885/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Tue, 22 Oct 19 18:00:01 +0330 بودجه سال 99 به دو بخش تقسیم شده و در دو نوبت به مجلس میرود
رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت:‌ بودجه کل به دو بخش تقسیم شده و در دو زمان ۱۵ آبان و ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال می‌شود.

]]>
دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند http://www.faratab.com/news/10882/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 22 Oct 19 16:10:01 +0330 دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند،که سهم هر نفر در سال ۱۶ میلیون تومان می‌شود، اما این پول در چرخش اقتصادی کشور مشهود نیست و غیر هدفمند تلقی می شود.

]]>
احتمال لحاظ سختی کار در حقوق کارگران http://www.faratab.com/news/10877/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 21 Oct 19 18:50:01 +0330 احتمال لحاظ سختی کار در حقوق کارگران
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید شاید شیوه تعیین مزد منطقه‌ای در کشورهای دیگر جواب بدهد و راندمان کار آنها را بالا ببرد ولی تا زمانی که چنین طرح‌هایی در کشور ما بررسی و کارشناسی نشده نباید به اجرا درآید.

]]>
افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 99 http://www.faratab.com/news/10858/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-99 Sun, 20 Oct 19 19:50:01 +0330 افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 99
سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۹ میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت را پیشنهاد کرد.

]]>
۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده http://www.faratab.com/news/10806/%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:10:01 +0330 ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده
تا پایان خردادماه امسال در خواست دریافت حدود ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

]]>
بنا به اعلام بانک جهانی اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود http://www.faratab.com/news/10786/%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 12 Oct 19 22:30:01 +0330 بنا به اعلام بانک جهانی اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود
بانک جهانی اعلام کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از سال‌ آینده از سر گرفته می‌شود.

]]>
۶۶ درصد جمعیت بیکار را مردان و ۳۴ درصد دیگر را زنان هستند http://www.faratab.com/news/10738/%DB%B6%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Thu, 10 Oct 19 06:10:02 +0330 ۶۶ درصد جمعیت بیکار را مردان و ۳۴ درصد دیگر را زنان هستند
از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰هزار نفری بیکار، ۳۴درصد زن و ۶۶درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند.

]]>
کاهش تصدی گری در بنیاد مستضعفان http://www.faratab.com/news/10552/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86- Tue, 01 Oct 19 13:40:01 +0330 کاهش تصدی گری در بنیاد مستضعفان
گسترش پروژه دامی استان در ماهیدشت و واگذاری آن به بخش خصوصی

]]>
تاسیس ۶۸ کارخانه توسط ایران در سلیمانیه http://www.faratab.com/news/10581/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%B6%DB%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 Mon, 30 Sep 19 19:30:02 +0330 تاسیس ۶۸ کارخانه توسط ایران در سلیمانیه
کمپانی های ایرانی با همکاری کمپانی های اقلیم کردستان، ۶۸ کارخانه را منطقه صنعتی عربت تاسیس خواهند کرد.

]]>
فرصت استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی فقط تا آخر مهر ماه http://www.faratab.com/news/10563/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87 Mon, 30 Sep 19 16:20:01 +0330 فرصت استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی فقط تا آخر مهر ماه
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در راستای حمایت از تولید است، گفت: مودیان مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه، فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش را از دست ندهند.

]]>
سید علی جلالی نظری به عنوان مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان انتخاب شد http://www.faratab.com/news/10562/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Mon, 30 Sep 19 15:50:01 +0330 سید علی جلالی نظری به عنوان مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان انتخاب شد
سید علی جلالی نظری بر اساس آرای سهامداران بانک حکمت ایرانیان به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل این بانک انتخاب شد.

]]>
اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مضاعف رشد بازار سیاه پولی را در بر داشته http://www.faratab.com/news/10459/-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 Tue, 24 Sep 19 20:50:02 +0330  اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مضاعف رشد بازار سیاه پولی را در بر داشته
پس از انتقاد نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه که این صنعت را به چالش کشیده، این بار صنعت لیزینگ نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف، ورشکستگی و خطر رونق بازار لیزینگ‌های غیرمجاز و وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پول

]]>
حقوق معلمان 4 برابر افزایش پیدا کرده است http://www.faratab.com/news/10433/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Mon, 23 Sep 19 14:20:02 +0330 حقوق معلمان 4 برابر افزایش پیدا کرده است
رییس جمهوری در مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در ۶ سال گذشته ۳ برابر شده است؛ گفت: از آغاز دولت یازدهم بودجه آموزش و پرورش ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و امروز به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است

]]>