فراتاب-آمریکا http://www.faratab.com/category/28/ info@rsm.co.ir Tue, 18 Feb 20 04:03:08 +0330fa ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی http://www.faratab.com/news/11141/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Dec 19 19:48:09 +0330 پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی

]]>
سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا http://www.faratab.com/news/10925/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 28 Oct 19 19:23:39 +0330 سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا
مشکلات سیاست ایالات متحده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری عمیق تر است. این سیستم حزبی دودویی است که کشور را به دو تیم غیرقابل ادغام تقسیم می کند: یکی که خود را نماینده ارزش های چند فرهنگی شهرهای جهان وطنی می داند و دیگری خود را نماینده ارزش های مسیحی.

]]>
شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان! http://www.faratab.com/news/10963/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%21 Sun, 27 Oct 19 23:23:52 +0330 شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان!

]]>
چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟ http://www.faratab.com/news/10932/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 26 Oct 19 14:26:33 +0330 چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟

]]>
چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟! http://www.faratab.com/news/10924/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Thu, 24 Oct 19 14:40:46 +0330 چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟!
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص

]]>
6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها http://www.faratab.com/news/10869/6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Oct 19 09:07:47 +0330 6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی اشتباهات ترامپ در مورد کُردها در سخنان وی پرداخته است.

]]>
ترامپ و امنیت بین الملل http://www.faratab.com/news/10849/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Sun, 20 Oct 19 06:16:04 +0330 ترامپ و امنیت بین الملل

]]>
کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟ http://www.faratab.com/news/10825/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 15:53:11 +0330 کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟

]]>
صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ http://www.faratab.com/news/10773/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 12 Oct 19 00:57:07 +0330 صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ

]]>
ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود http://www.faratab.com/news/10770/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 11 Oct 19 16:43:28 +0330 ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود

]]>
همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10761/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 11 Oct 19 16:05:35 +0330 همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه
نگاهی به طرح تحریم ترکیه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا متعاقب حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه

]]>
استیضاح ترامپ و شانس بزرگ وارِن http://www.faratab.com/news/10672/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%90%D9%86- Sun, 06 Oct 19 16:25:43 +0330 استیضاح ترامپ و شانس بزرگ وارِن

]]>
ممنوعیت سفر مقامات ارشد ایران و بستگان آنها به آمریکا http://www.faratab.com/news/10502/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Thu, 26 Sep 19 02:55:18 +0330 ممنوعیت سفر مقامات ارشد ایران و بستگان آنها به آمریکا

]]>
اقلیت ها، آخرین اولویت ترامپ http://www.faratab.com/news/10450/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Mon, 23 Sep 19 22:19:50 +0330 اقلیت ها، آخرین اولویت ترامپ
هرچند دونالد ترامپ در سیاست‌های انتخاباتی خود مسلمانان را به عنوان آخرین اولویت تلقی‌ می‌کند، اما آمارها نشان می‌دهد که مسلمانان در ادوار مختلف نقش اساسی در انتخابات آمریکا داشته‌اند.

]]>
طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق! http://www.faratab.com/news/10394/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%21 Fri, 20 Sep 19 14:53:43 +0430 طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق!
طالبان در مسکو و تهران بدنبال چیستند؟

]]>
جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها http://www.faratab.com/news/10367/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 17:10:03 +0430 جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها
انتخاب این کشورها براساس نیروی نظامی فعال کشورها، بودجه نظامی یا موقعیت جغرافیایی آنها بوده است.

]]>
بایدن، وارن و سندرز؛ رقیب ترامپ کیست؟ http://www.faratab.com/news/10295/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Sep 19 19:46:50 +0430 بایدن، وارن و سندرز؛ رقیب ترامپ کیست؟
طی چند هفته گذشته ، سه نفری که بیشترین شانس را برای نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دارند، از سایر نامزد های این حزب متمایز شده اند: جو بایدن ، معاون رئیس جمهور پیشین ، سناتور الیزابت وارن و سناتور برنی سندرز.

]]>
بولتون، شاهینی که سقوط کرد http://www.faratab.com/news/10203/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Thu, 12 Sep 19 12:00:01 +0430 بولتون، شاهینی که سقوط کرد

]]>
شاهین امنیت ملی آمریکا، اخراج شد http://www.faratab.com/news/10174/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF Tue, 10 Sep 19 21:36:36 +0430 شاهین امنیت ملی آمریکا، اخراج شد
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که جان بولتون مشاور امنیت ملی خود را اخراج کرده است.

]]>
بی‌قراری برای وقوع یک قرار محال؟! http://www.faratab.com/news/10065/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%9F%21 Thu, 05 Sep 19 11:34:58 +0430 بی‌قراری  برای وقوع یک قرار محال؟!
آیا ایران در شرایطی که در تنگنای اقتصادی قرار دارد به وعده‌های ترامپ می‌تواند خوشبین و امیدوار باشد یا خیر؟ گزارش تحلیلی فراتاب را در این خصوص می‌توانید بخوانید

]]>
حزب دموکرات، عاجز از تشکیل ائتلاف علیه ترامپ http://www.faratab.com/news/10032/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Wed, 04 Sep 19 12:40:01 +0430 حزب دموکرات، عاجز از تشکیل ائتلاف علیه ترامپ
در حالی که دموکرات ها در مخالفت شدید خود با رئیس جمهور جمهوریخواه متحد هستند ، بیشتر رهبران حزب در این موضوع متفق القول هستند که دموکرات ها با مخالفت علیه وی کاخ سفید را پس نخواهند گرفت.

]]>
دو از پیش بازنده یا به چالش کشنده؟! http://www.faratab.com/news/9974/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9F%21 Sun, 01 Sep 19 23:20:02 +0430 دو از پیش بازنده یا به چالش کشنده؟!
عملکرد دونالد ترامپ در بین هم حزبی های خود منتقدانی داشته و تاکنون دو نفر از حزب جمهوری خواه آمادگی خود را برای رقابت های درون حزبی با دونالد ترامپ اعلام کرده اند.

]]>
مدیریت اجرایی توئیتر به امید کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/9953/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 01 Sep 19 00:36:59 +0430 مدیریت اجرایی توئیتر به امید کردستانی رسید
امید کردستانی که کردتبار است و از مدیران سابق گوگل بوده، رئیس اجرایی توییتر شد

]]>
این غذا مدتهاست که روی آتش است http://www.faratab.com/news/9867/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 18:30:01 +0430 این غذا مدتهاست که روی آتش است

]]>
ناکامی‌های سیاست خارجی، تهدیدی بزرگ برای رقابت‌های ۲۰۲۰ ترامپ http://www.faratab.com/news/9797/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Mon, 26 Aug 19 23:42:25 +0430 ناکامی‌های سیاست خارجی، تهدیدی بزرگ برای رقابت‌های ۲۰۲۰ ترامپ
بروز برخی ناکامی‌ها در دستیابی به اهداف کلیدی سیاست خارجی، پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ را زیر سوال برده است.

]]>
رئیس شورای اروپا از سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد http://www.faratab.com/news/9753/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 25 Aug 19 17:10:02 +0430 رئیس شورای اروپا از سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد

]]>
آمریکا از متهم کردن ایران به نقض ان پی تی عقب نشست http://www.faratab.com/news/9712/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Aug 19 15:10:02 +0430 آمریکا از متهم کردن ایران به نقض ان پی تی عقب نشست

]]>
ترامپ باردیگر خواستار کاهش ارزش دلار شد http://www.faratab.com/news/9671/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 21 Aug 19 12:34:42 +0430 ترامپ باردیگر خواستار کاهش ارزش دلار شد
رئیس جمهور آمریکا از بانک مرکزی این کشور خواست نرخ بهره را ۱ درصد کاهش دهد.

]]>
بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض! http://www.faratab.com/news/9645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Tue, 20 Aug 19 03:03:27 +0430 بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض!
آمریکا همواره سعی در شکاف ایجاد کردن در حکومت های به گفته خود سرکش دارد تا حکومت دشمن، قدرت این کشور را درک کند. این یک الگوی رفتاری است. این طرح روی محمد جواد ظریف انجام شده اما در این مورد کارایی نداشته است.

]]>
ترامپ درانتخابات 2020 شرکت نمی کند http://www.faratab.com/news/9608/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 18 Aug 19 13:45:41 +0430 ترامپ درانتخابات 2020 شرکت نمی کند
دونالد ترامپ احتمالا ماه مارس از رقابت انتخابات بیرون می‌رود تا متحمل شکست حقارت‌بار نشود.

]]>
روابط آمریکا – اقلیم کردستان، همچنان تاکتیکی اما حسنه! http://www.faratab.com/news/9531/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%E2%80%93-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%21 Tue, 13 Aug 19 20:28:16 +0430 روابط آمریکا – اقلیم کردستان، همچنان تاکتیکی اما حسنه!
بررسی چشم انداز روابط آمریکا و اقلیم کردستان در دوران نیچیروان بارزانی

]]>
جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه http://www.faratab.com/news/9326/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87 Tue, 16 Jul 19 13:25:12 +0430 جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه

]]>
آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون http://www.faratab.com/news/9314/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86 Fri, 12 Jul 19 01:04:53 +0430 آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون
واشنگتن نظم تک قطبی را از بین برد

]]>
روسیه و کنترل هوشمند ایران و آمریکا http://www.faratab.com/news/9292/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 09 Jul 19 15:03:44 +0430 روسیه و کنترل هوشمند ایران و آمریکا

]]>
ترامپ و پرونده ای بنام ایران! http://www.faratab.com/news/9204/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 20 May 19 00:55:17 +0430 ترامپ و پرونده ای بنام ایران!

]]>
تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری http://www.faratab.com/news/9206/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 14 May 19 14:34:14 +0430 تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری

]]>
ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/9203/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87------------ Sun, 12 May 19 13:25:36 +0430 ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه

]]>
ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه! http://www.faratab.com/news/9165/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%21 Fri, 15 Mar 19 03:29:49 +0330 ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه!

]]>
نظم جهانی چگونه پایان می‌یابد؟ http://www.faratab.com/news/9154/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Sun, 24 Feb 19 15:17:08 +0330 نظم جهانی چگونه پایان می‌یابد؟
نظم جهانی پایدار پدیده نادری است. هنگامی که نظمی به وجود می­آید، به دنبال آشوب بزرگی است که باعث ایجاد شرایط و میل به نظمی جدید می­شود. این مسئله به توزیع پایدار قدرت و پذیرش وسیع قوانینی نیاز دارد که بر روابط بین­المللی حاکم است.

]]>
بحران ونزوئلا به آن سوی مرزها کشانده می شود http://www.faratab.com/news/9150/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 19 Feb 19 21:03:58 +0330 بحران ونزوئلا به آن سوی مرزها کشانده می شود
شهروندان ونزوئلایی به بازیچه دست قدرت های جهانی مبدل گشته اند. آن ها به حل و فصل فوری بحران نیاز مبرم دارند.

]]>
«بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟ http://www.faratab.com/news/9141/%C2%AB%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%C2%BB-%DB%8C%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%C2%BB%D8%9F Sun, 03 Feb 19 19:43:13 +0330 «بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟
دو دسته تحلیل درباره وضعیت بحرانی ونزوئلا رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبان را فراگرفته که به نظر می رسد بیش از بازتاب واقعیات این کشور بازنمایاننده تمنیات ایدئولوژی های چپ گرایانه و راست گرایانه و لیبرال و سوسیالیستی است.

]]>
شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی http://www.faratab.com/news/9135/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-INF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 02 Feb 19 22:37:01 +0330 شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی
بالاخره بعد از چند ماه کشمکش بر سر خروج ایالات متحده از پیمان کنترل تسلیحاتی تسلیحات میان برد موسوم به INF به دلیل آن چه تخطی روسیه از این پیمان خوانده شد دولت ترامپ از این پیمان خارج شد . در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

]]>
خلأ قدرت در ساختار نظام جهانی http://www.faratab.com/news/9109/%D8%AE%D9%84%D8%A3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 12 Jan 19 19:28:40 +0330 خلأ قدرت در ساختار نظام جهانی
نگاهی به شکل گیری ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد ،ضعف سایر قدرت های بزرگ در مخالفت با تصمیمات آمریکا و نقش ایران در وضعیت جدید.

]]>
قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ! http://www.faratab.com/news/9104/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21- Thu, 10 Jan 19 11:54:10 +0330 قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ!
اگر توافقی میان مفسران مختلف سیاست آمریکا وجود داشته باشد، این است که دونالد ترامپ تهدیدی ویژه برای نظم مبتنی بر رهبری ایالات متحده است که ظاهرا از سال 1945 به اجرا گذاشته شده است.

]]>
شکست مکزیک در جنگ با مواد مخدر http://www.faratab.com/news/9103/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Wed, 09 Jan 19 14:30:27 +0330 شکست مکزیک در جنگ با مواد مخدر
پیشنهاد قانونی کردن تولید افیون می تواند به کارتل های مواد ضربه وارد کند، به شرطی که کشاورزان بخشی از این روند باشند.

]]>
ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه! http://www.faratab.com/news/9078/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Thu, 20 Dec 18 18:44:04 +0330 ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه!

]]>
از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها! http://www.faratab.com/news/9080/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Thu, 20 Dec 18 14:17:19 +0330 از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها!

]]>
فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن http://www.faratab.com/news/9069/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86 Wed, 12 Dec 18 12:51:21 +0330 فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن

]]>