فراتاب-اروپا http://www.faratab.com/category/27/ info@rsm.co.ir Sun, 05 Jul 20 03:02:18 +0430fa رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان! http://www.faratab.com/news/11339/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-12-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%21 Sat, 21 Mar 20 19:07:07 +0430 رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان!
تنها کلمه مشترک پیام نوروزی رهبران جهان کدام کلمه بود؟

]]>
اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار! http://www.faratab.com/news/11278/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%21 Sun, 01 Mar 20 15:56:32 +0330 اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار!

]]>
پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی http://www.faratab.com/news/11141/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Dec 19 19:48:09 +0330 پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی

]]>
حضور پژوهشگران حوزه صلح ایران در مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل http://www.faratab.com/news/11143/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84 Sat, 30 Nov 19 18:10:23 +0330 حضور پژوهشگران حوزه صلح ایران در مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل

]]>
ضرورت بکارگیری بیشتر از زبانهای بومی توسط سازمان ملل http://www.faratab.com/news/11142/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84- Sat, 30 Nov 19 13:35:24 +0330 ضرورت بکارگیری بیشتر از زبانهای بومی توسط سازمان ملل

]]>
آغاز به کار دوازدهمین مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد http://www.faratab.com/news/11140/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF Fri, 29 Nov 19 14:54:20 +0330 آغاز به کار دوازدهمین مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

]]>
دیدار اعضای مرکز گفتمان صلح برای همه با مراکز فعال صلح در پاریس http://www.faratab.com/news/11139/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Thu, 28 Nov 19 00:20:47 +0330 دیدار اعضای مرکز گفتمان صلح برای همه با مراکز فعال صلح در پاریس

]]>
سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه http://www.faratab.com/news/11134/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 Mon, 25 Nov 19 11:48:43 +0330 سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه

]]>
بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد http://www.faratab.com/news/11077/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 12 Nov 19 13:50:01 +0330 بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد
هیئت انجمن بازرگانی عراقی - بریتانیایی به ریاست بارون اما نیکلسن، نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور بازرگانی با عراق، وارد اقلیم کردستان شدند.

]]>
ترامپ و امنیت بین الملل http://www.faratab.com/news/10849/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Sun, 20 Oct 19 06:16:04 +0330 ترامپ و امنیت بین الملل

]]>
جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها http://www.faratab.com/news/10367/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 17:10:03 +0430 جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها
انتخاب این کشورها براساس نیروی نظامی فعال کشورها، بودجه نظامی یا موقعیت جغرافیایی آنها بوده است.

]]>
تشکیل انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا http://www.faratab.com/news/10364/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 16:00:02 +0430 تشکیل انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا
انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا به منظور حمایت از حقوق‌ کُردها تشکیل شد

]]>
برگزیت و آینده مبهم مسلمانان در بریتانیا http://www.faratab.com/news/10194/-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 Wed, 11 Sep 19 22:23:56 +0430  برگزیت و آینده مبهم مسلمانان در بریتانیا

]]>
از دید موگرینی برجام هسته ای چقدر و چرا مهم است؟ http://www.faratab.com/news/9905/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 30 Aug 19 16:30:01 +0430 از دید موگرینی برجام هسته ای چقدر و چرا مهم است؟

]]>
این غذا مدتهاست که روی آتش است http://www.faratab.com/news/9867/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 18:30:01 +0430 این غذا مدتهاست که روی آتش است

]]>
رئیس شورای اروپا از سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد http://www.faratab.com/news/9753/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 25 Aug 19 17:10:02 +0430 رئیس شورای اروپا از سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد

]]>
آیا انگلیس همچنان از برجام حمایت می کند؟ http://www.faratab.com/news/9723/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F- Fri, 23 Aug 19 23:20:01 +0430 آیا انگلیس همچنان از برجام حمایت می کند؟

]]>
بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض! http://www.faratab.com/news/9645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Tue, 20 Aug 19 03:03:27 +0430 بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض!
آمریکا همواره سعی در شکاف ایجاد کردن در حکومت های به گفته خود سرکش دارد تا حکومت دشمن، قدرت این کشور را درک کند. این یک الگوی رفتاری است. این طرح روی محمد جواد ظریف انجام شده اما در این مورد کارایی نداشته است.

]]>
هر تلاشی که آمریکا را به توافق هسته ای بازگرداند، موفق است http://www.faratab.com/news/9637/%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 19 Aug 19 21:50:02 +0430 هر تلاشی که آمریکا را به توافق هسته ای بازگرداند، موفق است

]]>
آیا بوریس جانسون دوست کُردها است؟ http://www.faratab.com/news/9340/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 25 Jul 19 15:37:42 +0430 آیا بوریس جانسون دوست کُردها است؟

]]>
آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون http://www.faratab.com/news/9314/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86 Fri, 12 Jul 19 01:04:53 +0430 آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون
واشنگتن نظم تک قطبی را از بین برد

]]>
در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر! http://www.faratab.com/news/9219/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%21 Thu, 30 May 19 19:05:11 +0430 در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر!
دمیرتاش: کردها در ترکیه رأی دهندهِ فاقد ارزش ملی هستند

]]>
کیاست سیاه http://www.faratab.com/news/9211/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sat, 18 May 19 16:46:14 +0430 کیاست سیاه
در حالیکه برخی احزاب میانه‌رو می‌پندارند با اقتباس از پوپولیست‌های راست افراطی می‌توانند آن‌ها را از میدان به در کنند، اما سه انتخابات مهم سال 2018 در اروپا نشان می‌دهد این استراتژی اشتباه است.

]]>
احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه را 30 درصد می‌دانم! http://www.faratab.com/news/9201/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%21 Fri, 10 May 19 17:30:11 +0430  احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه را 30 درصد می‌دانم!
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا معتقد است هنوز این امکان وجود دارد که فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور کامل متوقف شود.

]]>
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی http://www.faratab.com/news/9190/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%3A-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 22 Apr 19 00:31:46 +0430 روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی
تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790 / فردریک بِیزر / قسمت دوم

]]>
رم علیه پاریس http://www.faratab.com/news/9152/%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Sun, 17 Feb 19 20:04:13 +0330 رم علیه پاریس
درطی هفته های گذشته روابط فرانسه و ایتالیا شاهد تیرگی کم سابقه ای بود تا حدی که پاریس سفیر خود در رم را فراخواند، آخرین باری که این اتفاق رخ داد مربوط به 80 سال پیش و زمانی بود که ایتالیای فاشیست به رهبری موسولینی در جریان جنگ جهانی دوم به فرانسه اعلان جن

]]>
الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز http://www.faratab.com/news/9144/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Thu, 07 Feb 19 13:52:39 +0330 الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز
با مواجهه با سيل مهاجرين مسلمان به اروپا در سالهاي اخير و بحران سوريه مسائل مسلمانان را بايد به دو گونه تفكيك كرد: ١.مسلمانان اروپايي و ساكن ، ٢. مسلمانان مهاجر.. هر دوگونه مستلزم شناخت منفكي از يكديگر هستند.

]]>
ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟ http://www.faratab.com/news/9119/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 22 Jan 19 15:58:05 +0330 ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟
در نظام سیاسی حقوقی بریتانیا، همیشه حاکمیت قانون نقشی اساسی و پایه ای را در سنت عمومی ایفاء کرده است. با ورود بریتانیا به اتحادیه‌ی اروپا، قانونگذاری از جانب نهادی بیرون از اقتدار دولت بریتانیا، مشکلی پیچیده را برای سیاستمداران و حقوقدانان این کشور رقم زد

]]>
سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790 http://www.faratab.com/news/9105/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%80-1790- Fri, 11 Jan 19 16:49:31 +0330 سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم؛ تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790؛ فردریک بِیزر(قسمت 1)

]]>
الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی http://www.faratab.com/news/9099/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Sun, 06 Jan 19 12:01:40 +0330 الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی
از الگوی صلح سازی هیبریدی یا ترکیبی که میان برینانیا و ایرلند شمالی به کار گرفته شد و به توافق «جمعه خوب» منجر شد با عنوان کارآمدترین الگوی صلح سازی در جهان یاد می شود. نوشتار حاضر به بررسی این الگوی صلح سازی می پردازد

]]>
چپ میانه و جهانی سازی http://www.faratab.com/news/9093/%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 30 Dec 18 14:56:45 +0330 چپ میانه و جهانی سازی
پس از وعده اجرای اصلاحات هم در فرانسه و هم در ساختار اتحادیه اروپا، رئیس جمهور امانوئل مکرون، هم اکنون مشغول بازسازی اعتماد عمومی است.با دنبال کردن یک برنامه اصلاحات تجارت محور، مکرون نیز به دامی افتاد که همه اصلاح طلبانه چپ میانه در آن می افتند.

]]>
اروپا در آشفتگی http://www.faratab.com/news/9088/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C Sun, 23 Dec 18 10:33:23 +0330 اروپا در آشفتگی
با‌توجه به معیارهای تاریخی که در یک آن شکل می‌گیرند، آینده دموکراسی، رونق اقتصادی و صلح در اروپا، با عدم قطعیت روبرو شده است. تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که با متحدانش مانند دشمن رفتار می‌کند، قاره سبز باید با تهدیدات پیش‌روی خود به‌تنهایی مقابله کند.

]]>
از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها! http://www.faratab.com/news/9080/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Thu, 20 Dec 18 14:17:19 +0330 از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها!

]]>
ترزا می و چالش برگزیت پس از انتخاب دوباره http://www.faratab.com/news/9074/%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87 Wed, 19 Dec 18 12:27:58 +0330 ترزا می و چالش برگزیت پس از انتخاب دوباره

]]>
تمایزات جنبش جلیقه زردها http://www.faratab.com/news/9073/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 15 Dec 18 21:16:53 +0330 تمایزات جنبش جلیقه زردها
آن ها در پی دستیابی به مالیات کمتر، دستمزد های بیشتر، رهایی از نگرانی های اقتصادی و زندگی بهتر هستند. اما آن چه موجب تفاوت میان جنبش فرانسه با سایر جنبش های پوپولیستی می شود، در این است که آن ها از دستورالعمل های متداول پوپولیستی پیروی نمی کنند.

]]>
فرانسه در آتش خشم معترضان http://www.faratab.com/news/9072/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86 Sat, 15 Dec 18 13:12:42 +0330 فرانسه در آتش خشم معترضان
اعتراضات جلیقه زردها به طور کامل روند سیاست ورزی در فرانسه را تحت الشعاع خود قرار داده و تغییرات زیادی به وجود خواهد آورد.

]]>
اروپا و معمای برجام http://www.faratab.com/news/9056/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 03 Dec 18 14:37:19 +0330 اروپا و معمای برجام
شرکای اروپایی برجام با وجود مواضع سیاسی اعلامی و نیز تلاش هایی عملی هنوز هیچ مکانیزم حقوقی مشخصی را برای تداوم برجام پس از خروج آمریکا تثبیت نکرده اند و میان دوگانه تحریم های آمریکایی و حفظ برجام در نوسان هستند.

]]>
تقابل جهانی شدن و راستگرایی افراطی http://www.faratab.com/news/9054/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C Sat, 01 Dec 18 17:22:15 +0330 تقابل جهانی شدن و راستگرایی افراطی

]]>
توافق برگزیت در چالش مجالس بریتانیا http://www.faratab.com/news/9044/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 Mon, 26 Nov 18 13:24:20 +0330 توافق برگزیت در چالش مجالس بریتانیا
در پی تصویب شدن توافق برگزیت در بروکسل به نظر می رسد نمایندگان میانه رو هر دو حزب بزرگ بریتانیا با این توافق در مجالس بریتانیا موافقت خواهند کرد.

]]>
شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟ http://www.faratab.com/news/8972/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%9F Sat, 27 Oct 18 17:19:42 +0330 شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟
ارزیابی و نقد کتاب: چرا سیاستمداران دروغ می گویند؟ اثر: جان جی. مرشایمر

]]>
افول احزاب جریان اصلی آلمان در انتخابات ایالت باواریا http://www.faratab.com/news/8956/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7- Tue, 16 Oct 18 10:00:42 +0330 افول احزاب جریان اصلی آلمان در انتخابات ایالت باواریا
«سیدنادر نوربخش» تحلیلگر مسائل اروپا طی یادداشتی جدید به تشریح آثار و ابعاد انتخابات ایالت باوریای آلمان پرداخته که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد.

]]>
ظهور سنتریسم جدید http://www.faratab.com/news/8918/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 16 Sep 18 18:50:32 +0430 ظهور سنتریسم جدید
یک اتاق فکر نشان می دهد بریتانیایی ها در حال کشیده شدن به سوی ایده های سنتریستی سیاسی هستند، بنابر این اگر از زبان توری ها ایده های چپ گرایانه شنیدید تعجب نکنید.

]]>
ترامپ؛ اسطوره راست افراطی اروپا http://www.faratab.com/news/8915/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 08 Sep 18 12:14:57 +0430 ترامپ؛ اسطوره راست افراطی اروپا
زمانی که اروپایی‌ها از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی دچار چالش‌هایی می شوند جوانان این کشورها به سوی ملی‌گرایی و افراطی گری متمایل می‌شوند.

]]>
فرار یا عبور از دلار؟! http://www.faratab.com/news/8904/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F%21 Wed, 22 Aug 18 21:28:02 +0430 فرار یا عبور از دلار؟!
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کشورهای خلیج فارس از دلار دور شوند؟

]]>
نازیسم به اروپا بازنمی گردد http://www.faratab.com/news/8901/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sun, 19 Aug 18 17:50:23 +0430 نازیسم به اروپا بازنمی گردد
نئونازیسم مدت ها است که در کشورهای آلمانی زبان و کشورهایی که در جنگ‌جهانی دوم با هیتلر همراه بوده‌اند رونق گرفته است. حتی در کشورهایی که از سوی هیتلر به تصرف درآمدند نیز این اشتیاق دیده می‌شود. نمونه این کشورها را می‌توان چک، اسلوواکی و مجارستان دانست.

]]>
برگزیت دومین قربانی خود را در کابینه مِی گرفت http://www.faratab.com/news/8833/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%90%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA- Mon, 09 Jul 18 22:04:46 +0430 برگزیت دومین قربانی خود را در کابینه مِی گرفت
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا ساعاتی پیش استعفا داد. کناره گیری جانسون از پست وزارت در دولت محافظه کار ترزا مِی، تنها یک روز پس از استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت روی داد.

]]>
معنای دیگر اول آمریکا؛ تداوم اتحادیه اروپا http://www.faratab.com/news/8821/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C--%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-- Tue, 03 Jul 18 18:39:05 +0430 معنای  دیگر اول آمریکا؛ تداوم اتحادیه اروپا
اهانت و تحقیر ناتو توسط ترامپ و افشای ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روس ها مرتبط با کرملین در انتخابات 2016 به روشنی مشخص کرده است که اروپایی ها دیگر نمی توانند برای تامین امنیت خود منحصراً به آمریکا متکی باشند.

]]>
همه اروپا، مسئول در مقابل مهاجران http://www.faratab.com/news/8815/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sat, 30 Jun 18 22:42:37 +0430 همه اروپا، مسئول در مقابل مهاجران
سران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپایی بر سر یک پروژه مشترک اروپایی برای حل بحران مهاجرت به توافق رسیدند.

]]>
چتر امنیتی ابرقدرت قلدر و دستان بسته اروپا http://www.faratab.com/news/8082/%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Thu, 10 May 18 09:25:01 +0430 چتر امنیتی ابرقدرت قلدر و دستان بسته اروپا
در حقیقت واکنش اروپا به ترامپ نشان می دهد که ایالات متحده چگونه توانسته با موفقیت قدرت های بزرگ سابق را که زمانی بر سیاست جهانی تفوق یافته بودند، تسخیر خود کند و تحت سلطه درآورد.

]]>
ترامپ و طراحی بازی باخت-باخت برای ایران! http://www.faratab.com/news/8036/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21- Tue, 08 May 18 02:07:33 +0430 ترامپ و طراحی بازی باخت-باخت برای ایران!
6 دلیلی که مانع خروج ترامپ از برجام میشود!

]]>