فراتاب-مجلس شورای اسلامی http://www.faratab.com/category/19/ info@rsm.co.ir Sat, 11 Jul 20 18:17:01 +0430fa تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل! http://www.faratab.com/news/11345/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%21 Sat, 04 Apr 20 15:50:44 +0430 تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل!
وظایف و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل در زمان شیوع کرونا چیست؟ دولتی که خود توانایی کافی برای کمک به مردم ندارد، آیا باید کمک‌های دیگران را بپذیرد؟ دولت ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی چه تعهداتی به مردم در زمان شیوع کرونا دارد؟

]]>
کارنامه قسیم عثمانی؛ از فرازها تا فرودها در 12 سال نمایندگی مجلس http://www.faratab.com/news/11306/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-12-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Tue, 10 Mar 20 02:49:09 +0330 کارنامه قسیم عثمانی؛ از فرازها تا فرودها در 12 سال نمایندگی مجلس
اعلام موضع و مخالفت قسیم عثمانی در مورد رفراندوم کردستان عراق ضربه مهلکی بر محبوبیت او وارد کرد

]]>
خوشبختی در فصل چهارم! http://www.faratab.com/news/11267/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%21 Sat, 29 Feb 20 02:17:14 +0330 خوشبختی در فصل چهارم!

]]>
پیشتازان انتخابات دراستان ایلام چه کسانی هستند؟ http://www.faratab.com/news/11250/-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:23:23 +0330  پیشتازان انتخابات دراستان ایلام چه کسانی هستند؟
نتایج نهایی انتخابات در استان ایلام

]]>
نتایج نهایی انتخابات استان آذربایجان غربی چه شد؟ http://www.faratab.com/news/11251/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:17:40 +0330 نتایج نهایی انتخابات استان آذربایجان غربی چه شد؟
نتایج نهایی انتخابات آذربایجان غربی مشخص شد

]]>
انتخابات در خراسان شمالی چگونه پایان یافت؟ http://www.faratab.com/news/11252/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:17:30 +0330 انتخابات در خراسان شمالی چگونه پایان یافت؟
پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی

]]>
نخستین بیانیه آرش لهونی پس از انتخاب به عنوان نماینده مجلس http://www.faratab.com/news/11248/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87--%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Sun, 23 Feb 20 01:17:59 +0330 نخستین بیانیه  آرش لهونی پس از انتخاب به عنوان نماینده مجلس
تشکر و قدر دانی آرش لهونی از حمایتهای مردم اورامانات

]]>
چند درصد از مردم سقز و بانه به کاندیدای پیروزشان رای دادند؟ http://www.faratab.com/news/11240/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 23 Feb 20 00:51:02 +0330 چند درصد از مردم سقز و بانه به کاندیدای پیروزشان رای دادند؟
نماینده حوزه سقز و بانه هم معلوم شد

]]>
آرایش نهایی منتخبین استان کردستان در مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11247/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sun, 23 Feb 20 00:50:23 +0330 آرایش نهایی منتخبین استان کردستان در مجلس یازدهم
لیست نهایی برنده های اتخابات کردستان

]]>
نخستین زن کُرد راه یافته به مجلس شورای اسلامی کیست؟ http://www.faratab.com/news/11244/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 22 Feb 20 23:13:37 +0330 نخستین زن کُرد راه یافته به مجلس شورای اسلامی کیست؟
شیوا قاسمی نخستین زن کرد مجلس شورای اسلامی شد

]]>
وضعیت انتخابات در دور دوم بیجار چگونه خواهد بود؟ http://www.faratab.com/news/11243/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 22 Feb 20 23:11:35 +0330 وضعیت انتخابات در دور دوم بیجار چگونه خواهد بود؟
انتخابات در «بیجار» به دور دوم کشیده شد

]]>
اعلام نتایج نهایی انتخابات حوزه انتخابیه قروه و دهگلان http://www.faratab.com/news/11241/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86 Sat, 22 Feb 20 23:10:14 +0330 اعلام نتایج نهایی انتخابات  حوزه انتخابیه قروه و دهگلان
نتایج نهایی انتخابات حوزه انتخابیه قروه و دهگلان اعلام شد

]]>
در سنندج کاندیداهای پیروز هریک چه میزان رای بدست آورده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11239/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 22 Feb 20 23:07:22 +0330 در سنندج کاندیداهای پیروز هریک چه میزان رای بدست آورده‌اند؟
نماینده گان حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران شدند

]]>
اعلام نتایج قطعی شش حوزه ی انتخاباتی استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11238/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 22 Feb 20 21:33:39 +0330 اعلام نتایج قطعی شش حوزه ی انتخاباتی استان کرمانشاه
اعلام نتایج کلیه ی حوزه های انتخاباتی استان کرمانشاه

]]>
اعلام نتایج نهایی انتخابات در حوزه ی قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب http://www.faratab.com/news/11237/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8 Sat, 22 Feb 20 21:32:38 +0330 اعلام نتایج نهایی انتخابات در حوزه ی قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب
نماینده حوزه انتخابی قصر شیرین و سرپلو گیلان غرب مشخص شد

]]>
نتایج نهایی انتخابات حوزه ی انتخابی صحنه، کنگاور و هرسین اعلام شد http://www.faratab.com/news/11236/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sat, 22 Feb 20 20:49:50 +0330 نتایج نهایی انتخابات حوزه ی انتخابی صحنه، کنگاور و هرسین اعلام شد
کاندیدای مجلس یازدهم درحوزه ی صحنه،کنگاور و هرسین مشخص شد

]]>
میزان مشارکت مردم اورامانات در انتخابات چند درصد بوده است؟ http://www.faratab.com/news/11235/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 22 Feb 20 18:21:58 +0330 میزان مشارکت مردم اورامانات در انتخابات چند درصد بوده است؟
میزان مشارکت مردم اورامانات به تفکیک شهرستانها

]]>
نتایج نهایی آرا انتخاباتی سنقر و کلیایی اعلام شد http://www.faratab.com/news/11234/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF- Sat, 22 Feb 20 18:21:45 +0330 نتایج نهایی آرا انتخاباتی سنقر و کلیایی اعلام شد
آرا نهایی سنقر و کلایی از زبان فرماندار این حوزه

]]>
آمار کلی رای دهندگان اورامانات مشخص شد http://www.faratab.com/news/11226/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF Sat, 22 Feb 20 15:16:39 +0330 آمار کلی رای دهندگان اورامانات مشخص شد
آمار نهایی شرکت کننده گان در انتخابات مجلس یازدهم در حوزه ی انتخاباتی اورامانات مشخص شد

]]>
انتخابات در اسلام آباد غرب به دور دوم کشیده شد http://www.faratab.com/news/11232/-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sat, 22 Feb 20 15:15:43 +0330  انتخابات در اسلام آباد غرب به دور دوم کشیده شد
انتخابات یازدهم در اسلا م آباد غرب به دور دوم کشیده شد

]]>
نتایج نهایی انتخابات حوزه ی کرمانشاه مشخص شد http://www.faratab.com/news/11231/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF- Sat, 22 Feb 20 15:15:16 +0330 نتایج نهایی انتخابات حوزه ی کرمانشاه مشخص شد
نتایج نهایی رارا حوزه ی کرمانشاه اعلام شد

]]>
آرش لهونی انتخاب نهایی اورامانات http://www.faratab.com/news/11230/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sat, 22 Feb 20 15:15:08 +0330 آرش لهونی انتخاب نهایی اورامانات
آرش زره تن لهونی با کسب اکثریت ارا راهی بهارستان شد

]]>
آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود» http://www.faratab.com/news/11223/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%C2%BB Wed, 19 Feb 20 11:10:14 +0330 آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود»
آرش لهونی یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، وی که از یکسو فردی نسبتاً جوان و از سوی دیگر دارای تجارب مدیریتی و نیز نمایندگی چندی است، می‌کوشد تا روز جمعه اعتماد مردم منطقه اورامانات را بدست آورده و تنها نماینده این حوزه انتخابیه ش

]]>
مهندس علوی با شعار «سومین رخداد برای رخدادی ماندگار» http://www.faratab.com/news/11221/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB Sat, 15 Feb 20 19:47:40 +0330 مهندس علوی با شعار «سومین رخداد برای رخدادی ماندگار»
مهندس سیداحسن علوی که در دو دوره اخیر نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بوده است، برای سومین دوره پیاپی خود را مجددا کاندیدا کرده است.

]]>
مهندس زرین‌گل با شعار «شکوه، اقتدار و توسعه کردستان» http://www.faratab.com/news/11220/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB Fri, 14 Feb 20 15:42:26 +0330 مهندس زرین‌گل با شعار «شکوه، اقتدار و توسعه کردستان»
مرتضی زرین‌گل با داشتن تجربه دو دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره این انتخابات یکبار دیگر به عنوان کاندیدا شرکت کرده است.

]]>
اعلام لیست نهایی تایید صلاحیت شده های اورامانات http://www.faratab.com/news/11213/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Fri, 14 Feb 20 13:49:39 +0330 اعلام لیست نهایی تایید صلاحیت شده های اورامانات
اعلام لیست نهایی نامزدهای انتخابات یازدهم اورامانات

]]>
لیست تایید نهایی شده های حوزه ی سنقر و کلیایی http://www.faratab.com/news/11218/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 14 Feb 20 13:46:17 +0330 لیست تایید نهایی شده های حوزه ی سنقر و کلیایی
اسامی احراز شده های حوزهی انتخابی سنقر و کلیایی اعلام شد

]]>
لیست نهایی تایید شده های انتخابات یازدهم حوزهی انتخابی اسلام آباد غرب و دالاهو اعلام شد http://www.faratab.com/news/11216/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Fri, 14 Feb 20 13:45:28 +0330 لیست نهایی تایید شده های انتخابات یازدهم حوزهی انتخابی اسلام آباد غرب و دالاهو اعلام شد
اعلام تایید شده های اسلام آباد غرب و دالاهو

]]>
اسامی نهایی احراز صلاحیت شده های کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11214/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 14 Feb 20 13:25:42 +0330 اسامی نهایی احراز صلاحیت شده های کرمانشاه
تایید نهایی نامزدهای انتخاباتی حوزه ی کرمانشاه

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی بیجار، در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11197/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 12:20:01 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی بیجار، در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی قروه و دهگلان، در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11196/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 11:40:02 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی قروه و دهگلان، در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی مریوان و سروآباد در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11195/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 11:00:02 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی مریوان و سروآباد در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11194/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Mon, 20 Jan 20 00:02:27 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی پیرانشهر و سردشت در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11179/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:40:02 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی پیرانشهر و سردشت در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی مهاباد در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11180/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85--%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:04:39 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی مهاباد در انتخابات مجلس یازدهم  در یک نگاه

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخابی نقده و اشنویه در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11177/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:00:02 +0330  کاندیدهای حوزه ی انتخابی نقده و اشنویه در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی بوکان در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11176/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 12:51:14 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی بوکان در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11171/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:40:20 +0330

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی کرمانشاه در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11169/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:39:54 +0330

]]>
در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11160/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 15 Dec 19 12:45:18 +0330 در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟
رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از ثبت‌نام نهایی ۴۱۲ کاندیدا در استان برای انتخابات مجلس یازدهم خبر داد.

]]>
49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11165/49-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 10 Dec 19 13:41:58 +0330 49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه

]]>
بهینگی و تنوع زبانی http://www.faratab.com/news/11149/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 05 Dec 19 15:11:56 +0330 بهینگی و تنوع زبانی

]]>
در آینده خیلی نزدیک انشالله اینترنت وصل می‌شود! http://www.faratab.com/news/11130/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Wed, 20 Nov 19 13:14:29 +0330 در آینده خیلی نزدیک انشالله اینترنت وصل می‌شود!

]]>
راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم http://www.faratab.com/news/10838/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 19:40:02 +0330 راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم

]]>
تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟ http://www.faratab.com/news/10828/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 16:40:01 +0330 تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟

]]>
در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است http://www.faratab.com/news/10827/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 17 Oct 19 16:10:01 +0330 در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است

]]>
لزوم فعال کردن دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10824/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:13:01 +0330 لزوم فعال کردن دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه کردهای سوریه

]]>
داعشیان بازخواهند گشت و آن زمان ... http://www.faratab.com/news/10817/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-... Tue, 15 Oct 19 02:20:02 +0330 داعشیان بازخواهند گشت و آن زمان ...

]]>
دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار در شرق فرات، اقدام عملی کند http://www.faratab.com/news/10810/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 23:40:02 +0330 دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار در شرق فرات، اقدام عملی کند
بیانیه ی سیداحسن علوی نماینده ی مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه

]]>
انتقاد از دو قطبی کردن کُردی-ترکی توسط برخی نمایندگان! http://www.faratab.com/news/10812/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%21 Mon, 14 Oct 19 23:10:01 +0330 انتقاد از دو قطبی کردن کُردی-ترکی توسط برخی نمایندگان!

]]>