فراتاب-اورامانات http://www.faratab.com/category/185/ info@rsm.co.ir Tue, 11 Aug 20 14:12:48 +0430fa ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ http://www.faratab.com/news/11389/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:45:33 +0430 ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ

]]>
قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول! http://www.faratab.com/news/11374/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%21 Tue, 30 Jun 20 00:27:19 +0430 قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول!
مختار خندانی از محافظت از حیوانات و محیط زیست تا حمایت از کولبران

]]>
استاد تو بودی کاک مختار نه ما! http://www.faratab.com/news/11373/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%21 Mon, 29 Jun 20 00:24:26 +0430 استاد تو بودی کاک مختار نه ما!

]]>
نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی! http://www.faratab.com/news/11344/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 02 Apr 20 00:35:07 +0430 نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی!
از نظر فلسطفی و اسطوره شناسی رقص کُردی دارای چه پیامها و نمادهایی است؟

]]>
نخستین بیانیه آرش لهونی پس از انتخاب به عنوان نماینده مجلس http://www.faratab.com/news/11248/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87--%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Sun, 23 Feb 20 01:17:59 +0330 نخستین بیانیه  آرش لهونی پس از انتخاب به عنوان نماینده مجلس
تشکر و قدر دانی آرش لهونی از حمایتهای مردم اورامانات

]]>
میزان مشارکت مردم اورامانات در انتخابات چند درصد بوده است؟ http://www.faratab.com/news/11235/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 22 Feb 20 18:21:58 +0330 میزان مشارکت مردم اورامانات در انتخابات چند درصد بوده است؟
میزان مشارکت مردم اورامانات به تفکیک شهرستانها

]]>
آمار کلی رای دهندگان اورامانات مشخص شد http://www.faratab.com/news/11226/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF Sat, 22 Feb 20 15:16:39 +0330 آمار کلی رای دهندگان اورامانات مشخص شد
آمار نهایی شرکت کننده گان در انتخابات مجلس یازدهم در حوزه ی انتخاباتی اورامانات مشخص شد

]]>
نتایج نهایی انتخابات حوزه ی کرمانشاه مشخص شد http://www.faratab.com/news/11231/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF- Sat, 22 Feb 20 15:15:16 +0330 نتایج نهایی انتخابات حوزه ی کرمانشاه مشخص شد
نتایج نهایی رارا حوزه ی کرمانشاه اعلام شد

]]>
آرش لهونی انتخاب نهایی اورامانات http://www.faratab.com/news/11230/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sat, 22 Feb 20 15:15:08 +0330 آرش لهونی انتخاب نهایی اورامانات
آرش زره تن لهونی با کسب اکثریت ارا راهی بهارستان شد

]]>
آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود» http://www.faratab.com/news/11223/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%C2%BB Wed, 19 Feb 20 11:10:14 +0330 آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود»
آرش لهونی یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، وی که از یکسو فردی نسبتاً جوان و از سوی دیگر دارای تجارب مدیریتی و نیز نمایندگی چندی است، می‌کوشد تا روز جمعه اعتماد مردم منطقه اورامانات را بدست آورده و تنها نماینده این حوزه انتخابیه ش

]]>
اعلام لیست نهایی تایید صلاحیت شده های اورامانات http://www.faratab.com/news/11213/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Fri, 14 Feb 20 13:49:39 +0330 اعلام لیست نهایی تایید صلاحیت شده های اورامانات
اعلام لیست نهایی نامزدهای انتخابات یازدهم اورامانات

]]>
اعلام لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده ی اورامانات در یازدهم بهمن ماه http://www.faratab.com/news/11208/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87- Fri, 14 Feb 20 13:24:18 +0330 اعلام لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده ی اورامانات در یازدهم بهمن ماه
از میان نامزدهای یازدهمین دوره ی انتخابات در اورامانات و با بررسی شورای نظارت بر انتخابات تعداد 14 نفر صلاحیتشان تا 11بهمن ماه تایید شده ،لازم به ذکر است که تایید صلاحیتهای نهایی در تاریخ 22 بهمن ماه اعلام خواهد شد

]]>
هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار! http://www.faratab.com/news/11207/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-1000-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 01 Feb 20 00:34:12 +0330 هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار!

]]>
باربر شماره 33 ... ! http://www.faratab.com/news/11174/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33-...-%21 Wed, 25 Dec 19 20:55:57 +0330 باربر شماره 33 ... !
در مریوان با تولد هرکودک پرسنل بیمارستان می‌گویند یک کولبر دیگر بدنیا آمد!

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی کرمانشاه در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11169/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:39:54 +0330

]]>
در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11160/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 15 Dec 19 12:45:18 +0330 در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟
رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از ثبت‌نام نهایی ۴۱۲ کاندیدا در استان برای انتخابات مجلس یازدهم خبر داد.

]]>
49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11165/49-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 10 Dec 19 13:41:58 +0330 49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه

]]>
همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد! http://www.faratab.com/news/11084/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%AF%21 Tue, 12 Nov 19 12:58:04 +0330 همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد!
نوشتاری به بهانه سالروز زلزله ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب

]]>
تاکنون چه مقدار برای زلزله‌زده‌های ثلاث باباجانی هزینه شده است؟ http://www.faratab.com/news/11108/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 12 Nov 19 12:25:11 +0330 تاکنون چه مقدار برای زلزله‌زده‌های ثلاث باباجانی هزینه شده است؟
دولت برای بازسازی و مرمت بخش‌های مختلف زلزله‌زده شهرستان ثلاث باباجانی تاکنون در قالب منابع اعتباری مختلف ۴۶۶ میلیارد تومان هزینه کرده و تهدید زلزله را به فرصت تبدیل کرده‌است.

]]>
هزینه زندگی یک خانوار شهری در کرمانشاه سالیانه چقدر است؟ http://www.faratab.com/news/11023/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 02 Nov 19 16:20:01 +0330 هزینه زندگی یک خانوار شهری در کرمانشاه سالیانه چقدر است؟
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه:متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری در کرمانشاه 35 میلیون و 751 هزار تومان بوده است.هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی در کرمانشاه 24 میلیون و 791 هزار تومان بوده است که نسبت به

]]>
شرط یونسکو برای ثبت جهانی اورامانات http://www.faratab.com/news/11004/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sat, 02 Nov 19 14:00:01 +0330 شرط یونسکو برای ثبت جهانی اورامانات
یونسکو شروطی برای به ثبت رساندن جهانی اورامانات گذلشت یکی از این شروط توقف ساخت و سازها به شکل مدرن و امروزیست

]]>
امهال بیشتر از موعد وامها مقرر به ضرر کل استان است http://www.faratab.com/news/10686/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 07 Oct 19 14:20:02 +0330 امهال بیشتر از موعد وامها مقرر به ضرر کل استان است
استاندار کرمانشاه با امهال دوباره ی وامهای مناطق زلزله زده مخالفت خود را صریحا اعلام کرد

]]>
کرمانشاه بارانی می شود http://www.faratab.com/news/10645/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 05 Oct 19 15:20:02 +0330 کرمانشاه بارانی می شود
به گفته ی مدیر کل هواشناسی استان در هفته ی پیش رو امکان بارشهای پراکنده در سطح استان وجود دارد

]]>
چند کودک و نوجوان کرمانشاهی امسال نتوانستند راهی مدرسه شوند؟ http://www.faratab.com/news/10631/%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 04 Oct 19 19:30:02 +0330 چند کودک و نوجوان کرمانشاهی امسال نتوانستند راهی مدرسه شوند؟
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت در سال تحصیلی جاری در مقطع سنی 6 تا 11ساله در استان تعداد 2757 کودک ازآمار ثبت نامیها کمتر است که برخی مهاجرت کرده اند و برخی هم از تحصیل باز مانده اند

]]>
بهشتی با جاده‌های مرگ! http://www.faratab.com/news/10601/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%21 Thu, 03 Oct 19 17:00:01 +0330 بهشتی با جاده‌های مرگ!
در پی تصادفات پی در پی در محورهای کرمانشاه به اورامانات عده ی زیادی از شهروندان جان خود را از دست میدهند و برای این مسئله باید چاره ای در خور توجه اندیشیده شود

]]>
اعطای تسهیلات به واحدهای در حال ساخت مناطق زلزله‌زده http://www.faratab.com/news/10617/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87- Thu, 03 Oct 19 16:30:01 +0330 اعطای تسهیلات به واحدهای در حال ساخت مناطق زلزله‌زده

]]>
وقوع 732 زلزله در شش ماه نخست در کرمانشاه! http://www.faratab.com/news/10577/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-732-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%21 Tue, 01 Oct 19 14:40:02 +0330 وقوع 732 زلزله در شش ماه نخست در کرمانشاه!
وقوع پس لرزه های پی در پی در شش ماه نخست امسال در استان کرمانشاه

]]>
اقامتگاه پزشکان متخصص در شهرستان جوانرود ساخته میشود http://www.faratab.com/news/10575/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 01 Oct 19 14:10:02 +0330 اقامتگاه پزشکان متخصص در شهرستان جوانرود ساخته میشود
کلنگ اقامتگاه متخصصین بیمارستان جوانرود زده شد

]]>
افتتاح مدارس بازسازی شده در مناطق زلزله زده http://www.faratab.com/news/10539/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87 Sat, 28 Sep 19 15:34:17 +0330 افتتاح مدارس بازسازی شده در مناطق زلزله زده
افتتاح چندین مدرسه در شهرستانهای زلزله زده ی کرمانشاه توسط وزیر آموزش و پرورش

]]>
سفر وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح مدارس مناطق زلزله زده http://www.faratab.com/news/10529/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87 Sat, 28 Sep 19 10:17:58 +0330 سفر وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح مدارس مناطق زلزله زده
محسن حاجی میرزایی به منظور افتتاح 72 مدرسه ی باز سازی شده پس از زلزله و دیدار با فرهنگیان استان کرمانشاه به این استان سفر کرد

]]>
کرمانشاه در آستانه ی فصل برداشت انار http://www.faratab.com/news/10520/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C--%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1 Fri, 27 Sep 19 15:20:01 +0330 کرمانشاه در آستانه ی  فصل برداشت انار
اغاز فصل برداشت انار در استان کرمانشاه

]]>
معتمدی جانشین لهونی شد http://www.faratab.com/news/10431/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Mon, 23 Sep 19 13:50:01 +0330 معتمدی جانشین لهونی شد
استعفای ارش لهونی در پی ورود به انتخابات دوره ی اتی مجلس شورای اسلامی و انتصاب فرزین معتمدی به سمت مدیر عاملی جمعیت هلال احمر استان کرملنشاه

]]>
کرمانشاه همچنان تشنه؛ چرا؟! http://www.faratab.com/news/10422/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F%21 Sun, 22 Sep 19 14:12:53 +0330 کرمانشاه همچنان تشنه؛ چرا؟!
چرا به رغم بارش بهاری زیاد، کرمانشاه همچنان دچارکم‌آبی شدید است؟

]]>
بشتابید که نفس‌های اورامانات به شماره افتاده است! http://www.faratab.com/news/10264/%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 20 Sep 19 01:00:02 +0430 بشتابید که نفس‌های اورامانات به شماره افتاده است!
آتش سوزی های مکرر این روزها مشکل افرین و برای زیست بوم طبیعی زاگرس تهدیدی جدی است

]]>
تخریب کتیبه تازه کشف شده باستانی در ثلاث باباجانی! http://www.faratab.com/news/10110/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Sat, 07 Sep 19 15:16:02 +0430 تخریب کتیبه تازه کشف شده باستانی در ثلاث باباجانی!
مجسمه‌های دوگانه هم عصر دوره آنوبانی و با قدمتی حدود 3 تا 4 هزار سال در مرز مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق در منطقه ثلاث باباجانی قرار داشته‌اند، این دو مجسمه یکی از آنها در زمان وقوع زلزله آسیب جدی دیده است و دیگری طی همین چند هفته قبل

]]>
مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین http://www.faratab.com/news/9913/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 Fri, 30 Aug 19 19:20:01 +0430 مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین

]]>
انتخاب یک زن به ریاست شورای شهر جوانرود http://www.faratab.com/news/9679/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Wed, 21 Aug 19 17:30:01 +0430 انتخاب یک زن به ریاست شورای شهر جوانرود

]]>
افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی قدس پاوه بعد از 10 سال http://www.faratab.com/news/9391/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-106--%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sat, 03 Aug 19 13:01:06 +0430 افتتاح بیمارستان 106  تختخوابی قدس پاوه بعد از 10 سال
دکتر ستار سهرابی رییس بیمارستان قدس پاوه، امروز(12 مرداد) در حاشیه افتتاح این بیمارستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بعد از یک دهه این بیمارستان به بهره برداری رسید:

]]>
اشتغالزایی و حل معضل بیکاری در اولویت کاری ما قرار دارد! http://www.faratab.com/news/9177/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 23 Mar 19 18:30:30 +0430 اشتغالزایی و حل معضل بیکاری در اولویت کاری ما قرار دارد!
تاکید ما حل معظل بیکاری با جذب سرمایه و همراه با محرکه ی نیروی انسانی خاصتا جوانان است و اشتغال را همچنان در اولویت برنامه های کاری خود قرار میدهم

]]>
راز ساده مانایی در میان مردم http://www.faratab.com/news/8864/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sun, 29 Jul 18 19:08:29 +0430 راز ساده مانایی در میان مردم

]]>
توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات http://www.faratab.com/news/8863/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sun, 29 Jul 18 18:55:18 +0430 توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات
یادداشتی به بهانه تغییر فرماندار جوانرود

]]>
شاهو شهر همچنان بی شهردار! http://www.faratab.com/news/8836/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 14 Jul 18 14:30:01 +0430 شاهو شهر همچنان بی شهردار!

]]>
جوانرود از زیباییهای فرهنگی و جاذبه های طبیعی تا بازاری پرتکاپو برای ایرانگردان http://www.faratab.com/news/8813/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sat, 07 Jul 18 19:10:02 +0430 جوانرود از زیباییهای فرهنگی و جاذبه های طبیعی تا بازاری پرتکاپو برای ایرانگردان

]]>
نقدی بر فضاهای بی دفاع در ساخت و سازها در جوانرود http://www.faratab.com/news/8807/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Sat, 07 Jul 18 15:00:01 +0430 نقدی بر فضاهای بی دفاع در ساخت و سازها در جوانرود
نقدی بر فضاهای بی دفاع مجتمع مسکن فرهنگیان جوانرود

]]>
راهکارهای دولت برای حل مساله کولبری هفته آینده اعلام میشود http://www.faratab.com/news/7814/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 23 Apr 18 16:30:01 +0430 راهکارهای دولت برای حل مساله کولبری هفته آینده اعلام میشود

]]>
تعطیلی دوباره بازارچه مرزی جوانرود در اعتراض به بسته ماندن مرزها http://www.faratab.com/news/7678/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7 Mon, 16 Apr 18 00:31:09 +0430 تعطیلی دوباره بازارچه مرزی جوانرود در اعتراض به بسته ماندن مرزها
در حالیکه استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در سراسر کشور را دارد طی ماههای اخیر بسته شدن مرزها و نیز وقوع زلزله باعث افزایش تعداد بیکاران و بغرنج تر شدن وضع معیشت مردم استان شده است

]]>
سکته قلب تپنده جوانرود! http://www.faratab.com/news/7635/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%21 Tue, 10 Apr 18 18:15:26 +0430 سکته قلب تپنده جوانرود!
چرا بازارچه مرزی و پررونق جوانرود این روزها دچار رکود شده است؟

]]>
انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7097/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 22 Dec 17 00:59:28 +0330 انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه

]]>
ارسال دور نخست تجهیزات پزشکی به بیمارستان های جوانرود، پاوه و قصرشیرین http://www.faratab.com/news/7049/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86 Fri, 15 Dec 17 13:00:31 +0330 ارسال دور نخست تجهیزات پزشکی به بیمارستان های جوانرود، پاوه و قصرشیرین

]]>
درس­های زلزله کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6948/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 02 Dec 17 01:19:41 +0330 درس­های زلزله کرمانشاه

]]>