فراتاب-سیاست داخلی http://www.faratab.com/category/18/ info@rsm.co.ir Sat, 11 Jul 20 11:29:35 +0430fa پیام تسلیت معاون اول دولت دهم د.رحیمی به د.پشنگ http://www.faratab.com/news/11384/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF.%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF.%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 18:02:20 +0430 پیام تسلیت معاون اول دولت دهم د.رحیمی به د.پشنگ

]]>
تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل! http://www.faratab.com/news/11345/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%21 Sat, 04 Apr 20 15:50:44 +0430 تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل!
وظایف و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل در زمان شیوع کرونا چیست؟ دولتی که خود توانایی کافی برای کمک به مردم ندارد، آیا باید کمک‌های دیگران را بپذیرد؟ دولت ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی چه تعهداتی به مردم در زمان شیوع کرونا دارد؟

]]>
رییس جمهور: سال ۹۹ سال تحول در زندگی مردم خواهد بود http://www.faratab.com/news/11338/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%3A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 20 Mar 20 16:00:28 +0330 رییس جمهور: سال ۹۹ سال تحول در زندگی مردم خواهد بود

]]>
رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند http://www.faratab.com/news/11337/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Fri, 20 Mar 20 15:57:59 +0330 رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند

]]>
فرمان رهبر انقلاب برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی توسط نیروهای مسلح http://www.faratab.com/news/11330/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD- Thu, 12 Mar 20 21:34:48 +0330 فرمان رهبر انقلاب برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی توسط نیروهای مسلح

]]>
چرا آمریکا اقتصاد ایران را نشانه رفته است؟ http://www.faratab.com/news/11328/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 11 Mar 20 23:21:21 +0330 چرا آمریکا اقتصاد ایران را نشانه رفته است؟

]]>
کارنامه قسیم عثمانی؛ از فرازها تا فرودها در 12 سال نمایندگی مجلس http://www.faratab.com/news/11306/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-12-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Tue, 10 Mar 20 02:49:09 +0330 کارنامه قسیم عثمانی؛ از فرازها تا فرودها در 12 سال نمایندگی مجلس
اعلام موضع و مخالفت قسیم عثمانی در مورد رفراندوم کردستان عراق ضربه مهلکی بر محبوبیت او وارد کرد

]]>
حضور ایران در «لیست سیاه» به چه معناست؟ http://www.faratab.com/news/11269/-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 29 Feb 20 03:18:01 +0330  حضور ایران در «لیست سیاه» به چه معناست؟

]]>
خوشبختی در فصل چهارم! http://www.faratab.com/news/11267/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%21 Sat, 29 Feb 20 02:17:14 +0330 خوشبختی در فصل چهارم!

]]>
آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود» http://www.faratab.com/news/11223/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%C2%BB Wed, 19 Feb 20 11:10:14 +0330 آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود»
آرش لهونی یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، وی که از یکسو فردی نسبتاً جوان و از سوی دیگر دارای تجارب مدیریتی و نیز نمایندگی چندی است، می‌کوشد تا روز جمعه اعتماد مردم منطقه اورامانات را بدست آورده و تنها نماینده این حوزه انتخابیه ش

]]>
ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟ http://www.faratab.com/news/11186/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F Fri, 03 Jan 20 22:10:10 +0330 ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟

]]>
انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است http://www.faratab.com/news/11184/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 03 Jan 20 14:16:01 +0330 انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است

]]>
بهینگی و تنوع زبانی http://www.faratab.com/news/11149/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 05 Dec 19 15:11:56 +0330 بهینگی و تنوع زبانی

]]>
تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی http://www.faratab.com/news/11147/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 04 Dec 19 15:14:36 +0330 تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی
گفت و گوی فراتاب با مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه

]]>
پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی http://www.faratab.com/news/11141/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Dec 19 19:48:09 +0330 پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی

]]>
در آینده خیلی نزدیک انشالله اینترنت وصل می‌شود! http://www.faratab.com/news/11130/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Wed, 20 Nov 19 13:14:29 +0330 در آینده خیلی نزدیک انشالله اینترنت وصل می‌شود!

]]>
چرا افزایش قیمت بنزین منجر به اعتراض و سپس اغتشاش شد؟ http://www.faratab.com/news/11129/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 20 Nov 19 03:56:25 +0330 چرا افزایش قیمت بنزین منجر به اعتراض و سپس اغتشاش شد؟

]]>
افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود http://www.faratab.com/news/11125/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 17 Nov 19 22:27:21 +0330 افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود

]]>
اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست http://www.faratab.com/news/11124/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Nov 19 22:23:38 +0330 اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست

]]>
راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم http://www.faratab.com/news/10838/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 19:40:02 +0330 راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم

]]>
دعا کنیم در تایید صلاحیت کاندیداها، کمی فیلترها بازتر شوند http://www.faratab.com/news/10837/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Thu, 17 Oct 19 19:10:02 +0330 دعا کنیم در تایید صلاحیت کاندیداها، کمی فیلترها بازتر شوند

]]>
آمدنیوز را یک رسانه نمی دانیم، بلکه یک فتنه گر خائن می دانیم http://www.faratab.com/news/10836/%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 18:40:01 +0330 آمدنیوز را یک رسانه نمی دانیم، بلکه یک فتنه گر خائن می دانیم

]]>
تجاوز ترکیه به خاک سوریه را محکوم می‌کنیم  http://www.faratab.com/news/10831/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%C2%A0 Thu, 17 Oct 19 17:40:01 +0330 تجاوز ترکیه به خاک سوریه را محکوم می‌کنیم 
حزب مهستان ایران، به عنوان صدایی در سیاست داخلی ایران‌زمین، ضمن محکومیت اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه، بر حل و فصل مسائل منطقه‌ای با تکیه بر فرهنگ و تمدن و دین و تبار مشترک، و فارغ از تعصبات ناشی از مرزهای استعمارساخته، از راه دیپلماسی و مذاکره تأکید می

]]>
آیا رابطه روحانی و کدخدایی دوستانه است؟ http://www.faratab.com/news/10830/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 17:10:01 +0330 آیا رابطه روحانی و کدخدایی دوستانه است؟

]]>
لزوم فعال کردن دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10824/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:13:01 +0330 لزوم فعال کردن دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه کردهای سوریه

]]>
ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم http://www.faratab.com/news/10814/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 15 Oct 19 01:20:01 +0330 ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم

]]>
ایران نقش تاریخی خود را ایفا کند، کشتاری بی رحمانه در حال شکل گیری است http://www.faratab.com/news/10811/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 15 Oct 19 00:20:01 +0330 ایران نقش تاریخی خود را ایفا کند، کشتاری بی رحمانه در حال شکل گیری است
محکومیت حمله ارتش ترکیه به کردستان سوریه توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه  

]]>
ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند http://www.faratab.com/news/10799/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 12:50:01 +0330 ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند

]]>
به جوانانمان دلگرمیم و در برابر آمریکا کوتاه نمی آییم http://www.faratab.com/news/10796/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85 Mon, 14 Oct 19 11:40:01 +0330 به جوانانمان دلگرمیم و در برابر آمریکا کوتاه نمی آییم

]]>
گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن http://www.faratab.com/news/10800/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%85%D9%86 Mon, 14 Oct 19 10:29:17 +0330 گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن

]]>
تجاوز و جنایات ترکیه نباید بی پاسخ باشد http://www.faratab.com/news/10797/-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF- Mon, 14 Oct 19 10:26:44 +0330  تجاوز و جنایات ترکیه نباید بی پاسخ باشد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بیانه ایی تجاوز و حمله ترکیه به کشور سوریه را محکوم کردند.

]]>
ضرورت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کُردهای سوریه در مقابل تهاجم ترکیه http://www.faratab.com/news/10774/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 12 Oct 19 03:52:10 +0330 ضرورت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کُردهای سوریه در مقابل تهاجم ترکیه

]]>
ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم http://www.faratab.com/news/10763/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85- Fri, 11 Oct 19 15:42:41 +0330 ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم

]]>
باور کنید امروز، وضعیت قابل دفاع است http://www.faratab.com/news/10765/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Oct 19 14:50:01 +0330 باور کنید امروز، وضعیت قابل دفاع است

]]>
کار شما یک تجاوز است و ممکن است در دام و باتلاق بیافتید http://www.faratab.com/news/10768/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%AF Fri, 11 Oct 19 14:43:37 +0330 کار شما یک تجاوز است و ممکن است در دام و باتلاق بیافتید

]]>
تدوین سیاست های عمومی کشور با ما، همراهی افکار عمومی با رسانه ها http://www.faratab.com/news/10764/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7 Fri, 11 Oct 19 14:20:01 +0330 تدوین سیاست های عمومی کشور با ما، همراهی افکار عمومی با رسانه ها

]]>
شرعی، قانونی و مردمی عمل کنید http://www.faratab.com/news/10712/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 09 Oct 19 13:47:57 +0330 شرعی، قانونی و مردمی عمل کنید

]]>
تلاش برای بازگشت داوطلبانه ی پناهندگان به جای ادغام در جوامع پذیرنده http://www.faratab.com/news/10695/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 08 Oct 19 14:10:01 +0330 تلاش برای بازگشت داوطلبانه ی پناهندگان به جای ادغام در جوامع پذیرنده

]]>
باید حقوق کُردهای سوریه حفظ شود http://www.faratab.com/news/10681/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 06 Oct 19 17:03:23 +0330 باید حقوق کُردهای سوریه حفظ شود
نماینده مهاباد خواستار دفاع قاطع ایران از کُردهای مظلوم سوریه شد.

]]>
احزاب و داستان تکراری سخنرانی های پرشور اما ...! http://www.faratab.com/news/10665/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7-...%21 Sat, 05 Oct 19 20:40:01 +0330 احزاب و داستان تکراری سخنرانی های پرشور اما ...!
همایش فصلی خانه احزاب ایران فرصتی فراهم نمود تا فعالان این عرصه که اغلب به عنوان نمایندگان فعلی یا پیشین مجلس، مدیران و مشاوران و بعضاً وزرای دولتهای پیشین، معروف حضور علاقمندان این حوزه هستند، برای هم اندیشی در رابطه با نقش احزاب در انتخابات آتی مجلس گرد

]]>
قانون جدید، هرچند ناقص، اما بهتر از قانون 80 سال قبل است http://www.faratab.com/news/10627/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 03 Oct 19 19:30:01 +0330 قانون جدید، هرچند ناقص، اما بهتر از قانون 80 سال قبل است

]]>
مکران ارزشمند را نجات دهیم و آباد کنیم http://www.faratab.com/news/10623/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 03 Oct 19 18:30:01 +0330 مکران ارزشمند را نجات دهیم و آباد کنیم

]]>
اول با ریاکاری به دستگاه ها نفوذ و سپس جاسوسی و اختلاس می کنند! http://www.faratab.com/news/10608/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Wed, 02 Oct 19 14:40:02 +0330 اول با ریاکاری به دستگاه ها نفوذ و سپس جاسوسی و اختلاس می کنند!

]]>
قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل می خواهیم http://www.faratab.com/news/10607/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 02 Oct 19 14:10:01 +0330 قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل می خواهیم

]]>
کاخ سفید یک خانه پوشالی بیش نیست! http://www.faratab.com/news/10604/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 02 Oct 19 12:30:01 +0330 کاخ سفید یک خانه پوشالی بیش نیست!
وقتی سخنگوی دولت به طعنه عنوان یکی از سریالهای پرطرفدار آمریکایی را بر روی کاخ سفید می گذارد!

]]>
وزیر آموزش و پرورش با خواسته های استاندار کرمانشاه موافقت کرد http://www.faratab.com/news/10557/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 30 Sep 19 13:50:01 +0330 وزیر آموزش و پرورش با خواسته های استاندار کرمانشاه موافقت کرد

]]>
از روزی بترسید که آمریکا به زورگویی عادت کند http://www.faratab.com/news/10556/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 30 Sep 19 13:20:01 +0330 از روزی بترسید که آمریکا به زورگویی عادت کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با سفیر هندوستان، با بیان اینکه رفتار آمریکا آثار سوئی در شرایط بین‌المللی داشته است، گفت: آمریکایی‌ها قواعد متعارف را بر هم زده اند، لذا در حال حاضر کشورهای بزرگ باید مسئولیت خود را شناخته و به آن عمل کنند.

]]>
صندوق رای حق الناس است، پس، در انتخابات بی طرف بمانید http://www.faratab.com/news/10554/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF Mon, 30 Sep 19 12:50:01 +0330 صندوق رای حق الناس است، پس، در انتخابات بی طرف بمانید

]]>
در ضرورت اجماع صلح‌طلبان http://www.faratab.com/news/10526/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Fri, 27 Sep 19 21:04:52 +0330 در ضرورت اجماع صلح‌طلبان

]]>
دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست http://www.faratab.com/news/10495/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Sep 19 10:00:01 +0330 دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست

]]>