فراتاب-اردشیر پشنگ http://www.faratab.com/category/155/ info@rsm.co.ir Sun, 23 Feb 20 09:06:19 +0330fa کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/9188/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 10 Apr 19 02:33:49 +0430 پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی

]]>
حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟ http://www.faratab.com/news/8922/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%9F Fri, 21 Sep 18 13:31:10 +0430 حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟
10 دلیل در چرایی حمایت حزب دموکرات کردستان از بازگشت برهم صالح به حزب اتحادیه میهنی و کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری عراق

]]>
عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم! http://www.faratab.com/news/8914/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%21 Tue, 04 Sep 18 23:18:15 +0430 عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم!

]]>
قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟ http://www.faratab.com/news/8883/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%9F Sat, 11 Aug 18 04:12:13 +0430 قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟

]]>
ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ! http://www.faratab.com/news/8869/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 31 Jul 18 05:51:46 +0430 ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ!
پاسخ به 7 سوال اساسی درباره آینده روابط ایران و آمریکا

]]>
فرمول حل ناآرامی های عراق http://www.faratab.com/news/8868/-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 30 Jul 18 23:30:20 +0430  فرمول حل ناآرامی های عراق
به نظر می‌رسد که این یک فضای احساسی و زودگذر باشد، مشروط بر اینکه با یک مدیریت مناسب سیاسی و امنیتی هم از سوی مقامات عراقی و هم از سوی مقامات و ارگان‌های دخیل ما در عراق مواجه شود.

]]>
نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰ http://www.faratab.com/news/8853/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 Mon, 23 Jul 18 21:54:22 +0430 نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰

]]>
رئالیسم عراقی با لوگوی صدر! http://www.faratab.com/news/8503/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%21 Wed, 30 May 18 13:10:20 +0430 رئالیسم عراقی با لوگوی صدر!

]]>
ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم http://www.faratab.com/news/8202/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Thu, 17 May 18 23:39:34 +0430 ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم
گروه رسانه ای فراتاب مفتخر است تا سومین دوره کارگاههای حرفه ای خود در زمینه آموزش کاربردی روزنامه نگاری را در سطح پیشرفته برگزار کند.

]]>
جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی! http://www.faratab.com/news/7879/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Wed, 25 Apr 18 13:34:06 +0430 جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی!

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>
کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته) http://www.faratab.com/news/7427/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%29 Sun, 18 Feb 18 02:16:20 +0330  کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته)

]]>
کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی http://www.faratab.com/news/7203/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Thu, 18 Jan 18 22:11:51 +0330 کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی
یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای پژوهشگران، اساتید و ...، چگونگی فعالیت در رسانه های آنلاین، روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی و ... از جمله محورهای اصلی این کارگاه است

]]>
انتصاب اردشیر پشنگ به سمت مشاور روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب http://www.faratab.com/news/7147/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 02 Jan 18 23:15:52 +0330 انتصاب اردشیر پشنگ به سمت مشاور روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب
اردشیر پشنگ طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب به سمت مشاور مدیرعامل در امور روابط عمومی و امور بین الملل منصوب شد.

]]>
چرایی نگرانی ایران از جدایی طلبی اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/6647/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Sep 17 20:21:37 +0330 چرایی نگرانی ایران از جدایی طلبی اقلیم کردستان

]]>
چرا تل آویو از رفراندوم اقلیم کردستان حمایت می کند؟ / نباید مواضع ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان یکسان باشد! http://www.faratab.com/news/6646/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F--%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%21 Mon, 25 Sep 17 11:58:38 +0330 چرا تل آویو از رفراندوم اقلیم کردستان حمایت می کند؟ / نباید مواضع ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان یکسان باشد!
نمی بایست به سرمایه تاریخی و سیاسی مان در اقلیم کردستان بی توجه باشیم!

]]>
ممانعت از رفراندوم؛ ماموریت دشوار پارلمان برای حیدرالعبادی http://www.faratab.com/news/6604/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%9B-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C Wed, 13 Sep 17 17:35:04 +0430 ممانعت از رفراندوم؛ ماموریت دشوار پارلمان برای حیدرالعبادی
روزان» مخالفت پارلمان عراق با رفراندوم و در خواست از دولت برای حفظ یکپارچگی کشور را در گفتگو با اردشیر پشنگ بررسی کرد

]]>
ساز ناکوک کرکوک http://www.faratab.com/news/6574/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9 Tue, 05 Sep 17 10:08:33 +0430 ساز ناکوک کرکوک

]]>
شیعیان عراق، حرکت در مسیر واگرایی! http://www.faratab.com/news/6527/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Tue, 15 Aug 17 23:20:40 +0430 شیعیان عراق، حرکت در مسیر واگرایی!

]]>
زنان و اقلیت ها وزارت خارجه را پویاتر می کنند http://www.faratab.com/news/6522/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 14 Aug 17 01:10:20 +0430 زنان و اقلیت ها وزارت خارجه را پویاتر می کنند

]]>
معرفی کتاب: تأثیرات منطقه‌ای استقلال کردستان http://www.faratab.com/news/6480/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%3A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 28 Jul 17 01:43:24 +0430 معرفی کتاب: تأثیرات منطقه‌ای استقلال کردستان

]]>
عصر اردوغانیسم! http://www.faratab.com/news/6439/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%21 Mon, 17 Jul 17 02:21:39 +0430 عصر اردوغانیسم!

]]>
وزن دیپلماتیک ایران و چرایی ناتوانی سازمان ملل در جلوگیری از وقوع حمله شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6418/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Mon, 10 Jul 17 17:07:46 +0430 وزن دیپلماتیک ایران و چرایی ناتوانی سازمان ملل در جلوگیری از وقوع حمله شیمیایی سردشت

]]>
ریشه عمیق بحران در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6349/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 21 Jun 17 02:29:51 +0430 ریشه عمیق بحران در خاورمیانه

]]>
آموزش زبانهای کردی و ترکی تهدید وحدت ملی است یا مخالفت با آن؟ http://www.faratab.com/news/6232/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%9F Tue, 30 May 17 03:05:24 +0430 آموزش زبانهای کردی و ترکی تهدید وحدت ملی است یا مخالفت با آن؟
تنوع فرهنگی - زبانی ایرانیان فرصت است نه تهدید و تاکید باید کرد که در زمانه و شرایط فعلی مخالفین آموزش زبانهای کردی، ترکی و ... خود برای وحدت ملی کشور تهدید به شمار می روند!

]]>
مولوی و اهل سنت از تهدید تا فرصت؛ از اتحاد ملی تا صلح سازی منطقه ای! http://www.faratab.com/news/6207/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C%21 Fri, 26 May 17 19:12:55 +0430 مولوی و اهل سنت از تهدید تا فرصت؛ از اتحاد ملی تا صلح سازی منطقه ای!
استفاده از نخبگان و متخصصین اهل سنت و دیگر ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی در پست های کلان و کلیدی کشور چه پیامدها و پیام هایی بدنبال خواهد داشت؟

]]>
عربستان و چرایی ائتلاف سازی علیه ایران http://www.faratab.com/news/6205/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 26 May 17 02:10:06 +0430 عربستان و چرایی ائتلاف سازی علیه ایران

]]>
رای به روحانی؛ رای به تداوم دیپلماسی http://www.faratab.com/news/6201/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C- Tue, 23 May 17 18:08:01 +0430 رای به روحانی؛ رای به تداوم دیپلماسی

]]>
آب رفتن قلمروی خلافت خودخوانده! http://www.faratab.com/news/5941/%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%21 Tue, 04 Apr 17 11:50:18 +0430 آب رفتن قلمروی خلافت خودخوانده!
مهمترین تحولی که در این سال و در سوریه علیه داعش روی داد، چرخش در مواضع ترکیه از یک وضعیت انفعالی قابل انتقاد به یک وضعیت به تدریج تهاجمی علیه داعش و البته کردها بود

]]>
حسرت ابدی! http://www.faratab.com/news/5942/%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%21 Sun, 26 Mar 17 14:04:59 +0430 حسرت ابدی!
در 7 دهه زندگی پرفراز و فرودی که تاکنون هیلاری کلینتون سپری کرده است، تقریباً هرموفقیت ممکنی که یک زن آمریکایی می تواند بدست آورد را کسب کرده است اما ...

]]>
ترکیه و کردها تداوم سیکل جنگ، صلح و بحران http://www.faratab.com/news/5136/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 28 Dec 16 00:52:25 +0330 ترکیه و کردها تداوم سیکل جنگ، صلح و بحران
در قطع مذاکرات و عدم دستیابی به صلح هم می توان هم حزب حاکم و هم پ.ک.ک را مقصر نامید اما باید دید چرا طرفین نهایتاً چنین مسیری را یعنی بحران و جنگی دوباره را آغاز کردند؟

]]>
ستاره سعد مسعود در آسمان ابری کردستان http://www.faratab.com/news/4798/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 07 Dec 16 12:56:19 +0330 ستاره سعد مسعود در آسمان ابری کردستان
به نظر می رسد مسعود بارزانی چه در ریاست اقلیم کردستان بماند و چه نماند همچنان طی دهه پیش رو مهمترین رهبر تاثیرگذار کُرد در تحولات این منطقه خواهد بود

]]>
مناطق مورد مناقشه؛ همچنان عامل اختلاف اربیل – بغداد http://www.faratab.com/news/4705/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87%D8%9B-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%E2%80%93-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 23 Nov 16 00:27:08 +0330 مناطق مورد مناقشه؛ همچنان عامل اختلاف اربیل – بغداد
به اعتقاد پژوهشگر مسائل کردها، اقدام بر اساس سازوکارهای ماده ۱۴۰ قانون اساسی پس از ۱۰ سال عدم اجرایی شدن آن و یا افزایش تنش بین اربیل و بغداد دو سناریوی ممکن در آینده است.

]]>
تحلیل انتخابات آمریکا در گف و گوی GK TV با اردشیر پشنگ http://www.faratab.com/news/4569/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-GK-TV-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Tue, 08 Nov 16 22:43:56 +0330 تحلیل انتخابات آمریکا در گف و گوی GK TV با اردشیر پشنگ
اردشیر پشنگ در این گفت و گو به این سوال پاسخ داد که انتخاب ترامپ و یا هیلاری کلینتون چه تاثیری بر توافق هسته ای (برجام) خواهد داشت؟

]]>
کجاوه سلطان در کج راهه! http://www.faratab.com/news/4480/%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%21 Sun, 06 Nov 16 10:05:00 +0330 کجاوه سلطان در کج راهه!
اردوغان را روزگاری امیدی نه تنها برای ترکیه بلکه برای خاورمیانه می پنداشتم اما اینک ...

]]>
اردوغان و رويايي به بهاي حذف همه! http://www.faratab.com/news/4498/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%87%D9%85%D9%87%21 Sat, 05 Nov 16 15:23:20 +0330 اردوغان و رويايي به بهاي حذف همه!

]]>
چرا نشست لوزان شکست خورد؟ http://www.faratab.com/news/4289/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 16 Oct 16 14:43:51 +0330 چرا نشست لوزان شکست خورد؟
دولتهای موثر در بحران سوریه از یکسو میخواهند از سطح بحران کاسته شود اما از سوی دیگر این کاهش بحران را هریک بر اساس فرمولی متاثر از اهداف و منافع خود طرح می کنند، نتیجه آن هم بی ثمری نشست های بین المللی مختلف است

]]>
بررسی آتش بس سوریه و آینده کردها در تقابل با ترکیه http://www.faratab.com/news/4091/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 17 Sep 16 23:47:26 +0430 بررسی آتش بس سوریه و آینده کردها در تقابل با ترکیه

]]>
ترکیه از جنگ با کُردها به جایی نمی رسد! http://www.faratab.com/news/4003/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF%21 Fri, 02 Sep 16 17:59:16 +0430 ترکیه از جنگ با کُردها به جایی نمی رسد!
با توجه به شرایط داخلی و سیاست خارجی 5 سال اخیر ترکیه، می توان گفت حمله اخیر آنها به کردهای سوریه نوعی سیاست فرار رو به جلو به شمار می رود چرا که این حمله نتایج چندان روشنی بدنبال نخواهد داشت

]]>
چرایی شکست کودتا علیه اردوغان http://www.faratab.com/news/2972/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Mon, 18 Jul 16 02:09:06 +0430 چرایی شکست کودتا علیه اردوغان
حرکت فعالانه احزاب مختلف در حمایت از دولت در برابر کودتاچیان یک نقطه عطف تاریخی در سپهر سیاست ترکیه به شمار می رود.

]]>