فراتاب-فرابلاگ http://www.faratab.com/category/151/ info@rsm.co.ir Mon, 22 Oct 18 09:53:28 +0330fa حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟ http://www.faratab.com/news/8922/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%9F Fri, 21 Sep 18 13:31:10 +0430 حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟
10 دلیل در چرایی حمایت حزب دموکرات کردستان از بازگشت برهم صالح به حزب اتحادیه میهنی و کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری عراق

]]>
عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم! http://www.faratab.com/news/8914/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%21 Tue, 04 Sep 18 23:18:15 +0430 عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم!

]]>
قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟ http://www.faratab.com/news/8883/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%9F Sat, 11 Aug 18 04:12:13 +0430 قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟

]]>
اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی! http://www.faratab.com/news/8860/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%21 Fri, 03 Aug 18 17:08:45 +0430 اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی!
وقتی میگوییم باید واقع بین بود، در اینجاست که باید بپذیریم که شرایط داخلی و خارجی کشور چگونه است و باید با توجه به این شرایط برنامه ریزی کرد. این خوانش از برجام زمانی شکل می گیرد که ما نیز بسان دریدا با متنی که روبرو هستیم چیزهایی را تزریق می کنیم.

]]>
ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ! http://www.faratab.com/news/8869/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 31 Jul 18 05:51:46 +0430 ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ!
پاسخ به 7 سوال اساسی درباره آینده روابط ایران و آمریکا

]]>
فرمول حل ناآرامی های عراق http://www.faratab.com/news/8868/-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 30 Jul 18 23:30:20 +0430  فرمول حل ناآرامی های عراق
به نظر می‌رسد که این یک فضای احساسی و زودگذر باشد، مشروط بر اینکه با یک مدیریت مناسب سیاسی و امنیتی هم از سوی مقامات عراقی و هم از سوی مقامات و ارگان‌های دخیل ما در عراق مواجه شود.

]]>
هیاهوی زیاد برای هیچ http://www.faratab.com/news/8831/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86 Sat, 28 Jul 18 08:17:24 +0430 هیاهوی زیاد برای هیچ
با فروپاشي شوروي و از دست دادن بخش وسيعي از سرزمين خود، روس ها دچار مشكلات عديده اي شدند كه باعث شد تا در پي موازنه با یگانه ابرقدرت نطام جهانی نباشند.

]]>
مردی که زیاد می دانست! http://www.faratab.com/news/8854/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 25 Jul 18 16:03:51 +0430 مردی که زیاد می دانست!
ما فیلم های کوبریک را تماشا و گوش می کنیم، ماجراها تمام می شوند اما آنها دو پهلو و مبهم باقی می مانند. برعهده ماست که درباره فیلم ها فکر کنیم و بر اساس نظام ارزشی و تجربه خود تفسیرشان کنیم و سپس نتیجه بگیریم.

]]>
نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰ http://www.faratab.com/news/8853/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 Mon, 23 Jul 18 21:54:22 +0430 نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰

]]>
کوارتت‌های سروری http://www.faratab.com/news/8822/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C Sat, 07 Jul 18 00:42:51 +0430 کوارتت‌های سروری
آمريكا به لحاظ نظامي- سياسي، اقتصادي- تكنولوژيك و قدرت نرم از ساير قدرت هاي موجود در نظام بين الملل برتر بوده و ساير كشورها فقط مي توانند در بعضي از اين حوزه هاي قدرت با آمريكا برابري كنند و اين برابري هم در حد كافي و موازنه اي نيست.

]]>
نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/8778/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 25 Jun 18 21:52:20 +0430 نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل
وضعيت بازدارندگي، وضعيتي است كه حريفي، حريف ديگر را بدون به كار گيري قوه ي قهريه و صرفا با تهديد به كارگيري آن به اجابت خواسته ي خود وا مي دارد.

]]>
استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها http://www.faratab.com/news/8777/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%3A-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7- Fri, 15 Jun 18 16:39:53 +0430 استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها
هدف اصلی آمریکا از استقرار این سامانه‌‌های دفاع موشکی حفظ سلطه‌ی خود و مهار کشورهایی هست که با سیاست‌های برتری جویانه‌ی این کشور مخالف هستند. این مساله باعث خواهد شد رقابت‌های تسلیحاتی شدت بگیرد و جو ناآرامی را در مناطق مختلف به وجود بیاورد.

]]>
رئالیسم عراقی با لوگوی صدر! http://www.faratab.com/news/8503/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%21 Wed, 30 May 18 13:10:20 +0430 رئالیسم عراقی با لوگوی صدر!

]]>
ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم http://www.faratab.com/news/8202/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Thu, 17 May 18 23:39:34 +0430 ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم
گروه رسانه ای فراتاب مفتخر است تا سومین دوره کارگاههای حرفه ای خود در زمینه آموزش کاربردی روزنامه نگاری را در سطح پیشرفته برگزار کند.

]]>
ژوئیسانس ناهتروتوپیا؛ سوژه سیاسی و تئاتر خیابان http://www.faratab.com/news/7986/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%9B-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86 Tue, 08 May 18 13:45:01 +0430 ژوئیسانس ناهتروتوپیا؛ سوژه سیاسی و تئاتر خیابان
جایی که از آن سخن میگویم عرصه ی فقدان است، عرصه ی نبود من رهایی یافته. مردمانش اسیر و دربند زبان، شهروندانی که به قول رانسیر زبان را خلق نمی کنند، بلکه اطاعت میکنند. ... خیابانهایشان عرصه سیاست ورزی و بازیگوشی های واژگان برای قلقک دادن قدرت نیست.

]]>
جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی! http://www.faratab.com/news/7879/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Wed, 25 Apr 18 13:34:06 +0430 جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی!

]]>
ابرقدرت یگانه! http://www.faratab.com/news/7852/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Tue, 24 Apr 18 22:20:02 +0430 ابرقدرت یگانه!
شكل قدرت آمريكا به گونه اي بوده است كه تمايل ساير قدرت ها براي ايجاد موازنه را كاسته است و از سوي ديگر آمريكا در مركز تمامي تحولات موجود در نظام بين الملل پس از جنگ سرد قرار گرفته بود و لذا تمامي تحولات و امكانات كشورهاي ديگر با آمريكا پيوند داده شده بود.

]]>
25 سال انزوا در آسیای مرکزی http://www.faratab.com/news/7732/25-%D8%B3%D8%A7%D9%84%C2%A0%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Fri, 20 Apr 18 15:35:00 +0430 25 سال انزوا در آسیای مرکزی
طبق آمارهای موجود، میزان مبادلات اقتصادی اکو در سال 1395 تنها 8 درصد از کل تجارت کشورهای عضو را در برگرفته است که عواملی همچون عدم مشابهت‌های اقتصادی و مکمل نبودن ظرفیت‌های تجاری میان آنها به همراه اختلاف نظرهای سیاسی، به نوعی موجبات ناکارآمدی این سازمان

]]>
رویاهای تروماتیک یک مرد مُرده http://www.faratab.com/news/7720/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87 Thu, 19 Apr 18 20:26:12 +0430 رویاهای تروماتیک یک مرد مُرده
اتحاديه ي اروپا داراي وابستگي هاي فرهنگي و سياسي با آمريكا مي باشد، اين دو دوران جنگ سرد را با هم و در مقابل يك دشمن مشترك با پيروزي به پايان رساندند.؛ و هردو در ايجاد نظم جهاني بعد از جنگ جهاني دوم همكاري كرده اند.

]]>
اون همچنان بدنبال مذاکره! http://www.faratab.com/news/7642/%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87%21 Wed, 11 Apr 18 17:45:26 +0430 اون همچنان بدنبال مذاکره!
کارگران شاغل در خارج از کره‌شمالی یکی از منابع مهم ارز آوری این کشور تلقی می‌شوند و با تصویب طرح اخراج آنها که حتی روسیه نیز این اقدام را اجرایی ساخت، باعث شد تا دومین گام عملی برای تحت فشار گذاشتن کره‌شمالی برداشته شود.

]]>
سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما! http://www.faratab.com/news/7630/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Apr 18 01:43:23 +0430 سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما!
جیش الاسلام در صورت خروج از دوما گزینه‌های زیادی پیش روی خود ندارد و عمده گزینه‌ها مربوط به مناطق تحت نفوذ ترکیه است. بنابراین طبیعی است که عربستان از انتقال گروهی وابسته به خود به مناطق تحت نفوذ ترکیه رضایت نداشته باشد.

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>
فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو http://www.faratab.com/news/7606/%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D9%88 Sun, 08 Apr 18 02:47:39 +0430 فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو
مسکو با فروش سامانه‌های دفاع ضدهوایی «اس-400» به آنکارا، یک اقدام سیاسی انجام داده و ترکیه را بطور قطعی از اردوگاه غرب خارج خواهد کرد. فروش موشکهای اس-400 به ترکیه، در حقیقت یک اقدام سیاسی است و با این کار مسکو می تواند نشان دهد که توازن راهبردی روسیه با

]]>
طرح درخت کاری دانشگاه کردستان با همکاری دانشجویان و دوستداران محیط زیست http://www.faratab.com/news/7496/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Mar 18 18:11:09 +0330 طرح درخت کاری دانشگاه کردستان با همکاری دانشجویان و دوستداران محیط زیست

]]>
بیماری خاورمیانه ای و نوعثمانیسم سرگردان http://www.faratab.com/news/7495/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sun, 04 Mar 18 20:02:56 +0330 بیماری خاورمیانه ای و نوعثمانیسم سرگردان
نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
وقتی دشمنان واشنگتن دست به دامان ارواح می شوند! http://www.faratab.com/news/7487/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%21 Sun, 04 Mar 18 03:51:34 +0330 وقتی دشمنان واشنگتن دست به دامان ارواح می شوند!

]]>
قدرت و روابط بین الملل؛ انگاره‌های تراژیک برای صلح http://www.faratab.com/news/7463/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D8%9B-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD Sat, 24 Feb 18 02:55:01 +0330 قدرت و روابط بین الملل؛ انگاره‌های تراژیک برای صلح
مي توان سه بعد اصلي و بنيادين قدرت برتر يك دولت در سيستم سياسي بين الملل شناسايي كرد. اين سه بعد احتمالي قدرت عبارت اند از: قدرت صريح و آشكار، قدرت مطلق و التزامي غير آشكار، قدرت ساختاري.

]]>
ارشاد رشیدی رستمی در یک نگاه (رزومه کاری و علمی) http://www.faratab.com/news/7431/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%28%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%29 Mon, 19 Feb 18 01:39:28 +0330 ارشاد رشیدی رستمی در یک نگاه (رزومه کاری و علمی)

]]>
کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته) http://www.faratab.com/news/7427/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%29 Sun, 18 Feb 18 02:16:20 +0330  کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته)

]]>
موازنه قوا و هارمونی های عمو سام! http://www.faratab.com/news/7400/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%21 Sun, 11 Feb 18 01:25:28 +0330 موازنه قوا و هارمونی های عمو سام!
نظریه ی واقع گرایانه ی توازن قوا شناخته شده ترین و پرسابقه ترین تئوری روابط بین الملل می باشد و بیان می دارد که نظام موجود حاصل توازن ایجاد شده توسط دولت های تحت شرایط آنارشی برای مقابله با تمرکز قدرت یا تمرکز تهدیدات است.

]]>
مراسم آغاز به ساخت دهکده امید با حضور د.زیباکلام http://www.faratab.com/news/7368/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF.%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85 Tue, 30 Jan 18 16:24:55 +0330 مراسم آغاز به ساخت دهکده امید با حضور د.زیباکلام

]]>
عفرین، ویتنام ترکیه؟ http://www.faratab.com/news/7209/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9F Fri, 19 Jan 18 22:20:02 +0330 عفرین، ویتنام ترکیه؟

]]>
کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی http://www.faratab.com/news/7203/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Thu, 18 Jan 18 22:11:51 +0330 کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی
یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای پژوهشگران، اساتید و ...، چگونگی فعالیت در رسانه های آنلاین، روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی و ... از جمله محورهای اصلی این کارگاه است

]]>
ژئوپلتیک بحران در قلب آسیا http://www.faratab.com/news/7200/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Wed, 17 Jan 18 20:07:28 +0330 ژئوپلتیک بحران در قلب آسیا
نمونه کشمیر آشکارترین نمونه عینی یک بحران ژئوپلتیکی است که توانسته بر مجموعه امنیتی فضای منطقه شبه قاره هند اثری بی بدیل و دامنه دار داشته باشد.

]]>
انتصاب اردشیر پشنگ به سمت مشاور روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب http://www.faratab.com/news/7147/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 02 Jan 18 23:15:52 +0330 انتصاب اردشیر پشنگ به سمت مشاور روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب
اردشیر پشنگ طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب به سمت مشاور مدیرعامل در امور روابط عمومی و امور بین الملل منصوب شد.

]]>
فیلم‌های نافیلم؛ هیولایی به زیبایی پاراجانف http://www.faratab.com/news/7135/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%9B-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81 Mon, 01 Jan 18 15:51:04 +0330 فیلم‌های نافیلم؛ هیولایی به زیبایی پاراجانف
در فیلم های نافیلم پاراجانف همواره با مکان هایی روبر می شویم که از تمام بستارمندی خود تهی شده است و در دل یک سیر تاریخی گفتمانی به دگرسانی از اشیاء مختلف معنا یافته است.

]]>
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (2) http://www.faratab.com/news/7092/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F-%282%29 Sun, 31 Dec 17 10:15:56 +0330 آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (2)
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ پاسخ این سوال در گرو زمان است. (بخش دوم)

]]>
امیدها و بیم ها از حزب جدید برهم صالح http://www.faratab.com/news/7107/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD Sun, 24 Dec 17 02:23:42 +0330 امیدها و بیم ها از حزب جدید برهم صالح
حزب برهم صالح: خونی تازه یا انشقاقی تازه در اقلیم کردستان؟! (بخش دوم)

]]>
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (1) http://www.faratab.com/news/7091/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F-%281%29 Fri, 22 Dec 17 11:39:36 +0330 آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (1)
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ پاسخ این سوال در گرو زمان است. (بخش نخست)

]]>
انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7097/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 22 Dec 17 00:59:28 +0330 انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه

]]>
ضرورت پاسخ اروپایی به اقدامات ترامپ http://www.faratab.com/news/7051/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Fri, 15 Dec 17 19:06:44 +0330 ضرورت پاسخ اروپایی به اقدامات ترامپ
دلفین او، رئیس گروه دوستی پارلمان های ایران و فرانسه تصریح کرد: تصمیم ترامپ در خصوص برجام در راستای منافع ما نیست و لذا اتحاد اروپایی در مقابل او واقعاً لازم و ضروری است.

]]>
امنیت و گفتمان در عصر امپراتوری http://www.faratab.com/news/7017/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C Fri, 08 Dec 17 07:48:53 +0330 امنیت و گفتمان در عصر امپراتوری
مفهوم امنیت در یک کلام از ثبات و ارزش برخوردار نیست. امنیت با چارچوبهای ذهنی تعریف کننده ربط دارد. و همچنین در چارچوب گفتمان ساخته می شود و نسبی است.به قول فوکو رابطه ی دانش و قدرت است.

]]>
مفهوم زیست قدرت از دریچه نگاه فوکو http://www.faratab.com/news/6942/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88 Fri, 01 Dec 17 18:12:07 +0330 مفهوم زیست قدرت از دریچه نگاه فوکو
زیست قدرت اصطلاحی بود که به وسیله ی فیلسوف فرانسوی، میشل فوکو، برای اشاره به عمل دولت های مدرن و قاعده مندی سوژه هایشان به وسیله انفجار تعداد بی شمار و مختلف روش ها برای دست یابی به مقهور سازی بدن ها و کنترل جمعیت هایشان ابداع شد.

]]>
بازخوانی چگونگی سقوط کرکوک و آینده اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/6735/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Oct 17 04:31:29 +0330 بازخوانی چگونگی سقوط کرکوک و آینده اقلیم کردستان

]]>
پایان پیشمرگه دیپلمات http://www.faratab.com/news/6697/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA Tue, 03 Oct 17 22:29:07 +0330 پایان پیشمرگه دیپلمات
پرزیدنت جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق و از رهبران مبارز جنبش ملی کُرد، رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان در سن 84 سالگی امروز 11 مهر 1396 در آلمان درگذشت.

]]>
آیا رفراندوم اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر بود؟ http://www.faratab.com/news/6658/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 02 Oct 17 14:28:04 +0330 آیا رفراندوم اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر بود؟
نوشتار پیش رو بدنبال پاسخ به این سوال است، که آیا رفراندوم اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر بود؟

]]>
چرایی نگرانی ایران از جدایی طلبی اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/6647/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Sep 17 20:21:37 +0330 چرایی نگرانی ایران از جدایی طلبی اقلیم کردستان

]]>
چرا تل آویو از رفراندوم اقلیم کردستان حمایت می کند؟ / نباید مواضع ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان یکسان باشد! http://www.faratab.com/news/6646/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F--%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%21 Mon, 25 Sep 17 11:58:38 +0330 چرا تل آویو از رفراندوم اقلیم کردستان حمایت می کند؟ / نباید مواضع ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان یکسان باشد!
نمی بایست به سرمایه تاریخی و سیاسی مان در اقلیم کردستان بی توجه باشیم!

]]>
آیا آمریکا در سوریه بدنبال کریدور برای اقلیم کردستان است؟ http://www.faratab.com/news/6606/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 14 Sep 17 19:23:35 +0430 آیا آمریکا در سوریه بدنبال کریدور برای اقلیم کردستان است؟
فرجام جنگ در شرق سوریه و تقسیم مناطق نفوذ

]]>
ممانعت از رفراندوم؛ ماموریت دشوار پارلمان برای حیدرالعبادی http://www.faratab.com/news/6604/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%9B-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C Wed, 13 Sep 17 17:35:04 +0430 ممانعت از رفراندوم؛ ماموریت دشوار پارلمان برای حیدرالعبادی
روزان» مخالفت پارلمان عراق با رفراندوم و در خواست از دولت برای حفظ یکپارچگی کشور را در گفتگو با اردشیر پشنگ بررسی کرد

]]>