فراتاب-فرهنگی http://www.faratab.com/category/15/ info@rsm.co.ir Tue, 26 May 20 11:25:44 +0430fa امیدوارم ویژگی‌های ممتاز زنان کُرد در سریال نون خ بیشتر مورد توجه قرار گیرد http://www.faratab.com/news/11363/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 20 May 20 21:47:03 +0430 امیدوارم ویژگی‌های ممتاز زنان کُرد در سریال نون خ بیشتر مورد توجه قرار گیرد

]]>
سریال نون خ فرصتی برای دیدن ظرفیتها و محدودیتهای مناطق کردنشین ایران http://www.faratab.com/news/11362/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 20 May 20 21:21:41 +0430 سریال نون خ فرصتی برای دیدن ظرفیتها و محدودیتهای مناطق کردنشین ایران

]]>
کُردی، زبانی اصیل و پرتنوع، با جهانی از واژگان غنی و قوی! http://www.faratab.com/news/11361/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%DB%8C%21 Fri, 15 May 20 15:09:05 +0430 کُردی، زبانی اصیل و پرتنوع، با جهانی از واژگان غنی و قوی!

]]>
مظهر خالقی استاد بزرگ موسیقی کُردی: شجریان هرگز نمی‌میرد http://www.faratab.com/news/11355/%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 24 Apr 20 03:07:53 +0430 مظهر خالقی استاد بزرگ موسیقی کُردی: شجریان هرگز نمی‌میرد

]]>
نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی! http://www.faratab.com/news/11344/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 02 Apr 20 00:35:07 +0430 نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی!
از نظر فلسطفی و اسطوره شناسی رقص کُردی دارای چه پیامها و نمادهایی است؟

]]>
سایه مخوف کرونا بر پرده‌های سینما! http://www.faratab.com/news/11314/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Mar 20 19:39:32 +0330 سایه مخوف کرونا بر پرده‌های سینما!

]]>
برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟ http://www.faratab.com/news/11266/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%3A-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:30:06 +0330 برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟

]]>
درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی! http://www.faratab.com/news/11211/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 07 Feb 20 16:21:26 +0330 درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی!
فیلمی که برش‌هایی از یک زندگی تراژیک و مالامال از درد و آلام «وستا قادر» را نشان می‌دهد که عجیب سرنوشتش شبیه کوهستان‌های کردستان است تنها، پردرد اما مغرور و ایستاده

]]>
هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای http://www.faratab.com/news/11206/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Mon, 27 Jan 20 15:39:57 +0330 هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
کارگاه هفتم از روز 14 بهمن شروع می شود

]]>
جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر http://www.faratab.com/news/11181/%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%B1---%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%3A-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%80-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1 Tue, 31 Dec 19 16:53:30 +0330 جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر

]]>
همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران http://www.faratab.com/news/11158/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 08 Dec 19 18:36:21 +0330 همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران

]]>
تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی http://www.faratab.com/news/11157/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 08 Dec 19 18:21:44 +0330 تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی

]]>
رنگارنگی و تنوع در جهانی کوچک بنام ایران http://www.faratab.com/news/11150/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 05 Dec 19 15:41:34 +0330 رنگارنگی و تنوع در جهانی کوچک بنام ایران

]]>
دومین شماره فصلنامه صلح برای همه http://www.faratab.com/news/11133/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87 Mon, 25 Nov 19 11:25:24 +0330 دومین شماره فصلنامه صلح برای همه

]]>
کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی http://www.faratab.com/news/11099/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C Sat, 16 Nov 19 12:40:01 +0330 کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی
تصویرگری تازه‌ترین کتاب «دکتر رضا موزونی» یک جایزه معتبر بین المللی را کسب کرد.

]]>
دفتر نمایندگی و منزل مسکونی عصرباختر در اسلام‌اباد غرب پلمپ شد http://www.faratab.com/news/11109/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE--%D8%B4%D8%AF Tue, 12 Nov 19 17:00:02 +0330 دفتر نمایندگی و منزل مسکونی عصرباختر در اسلام‌اباد غرب پلمپ  شد
روزنامه ی عصر باختر خبر داد که نمایندگی ومنزل مسکونی مدیرمسئول این نشریه توسط شهرداری اسلام آبادغرب پلمپ شده است.

]]>
نمایش شِیهیدَن، نوید زنده بودن تئاتر http://www.faratab.com/news/11097/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%90%DB%8C%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%8E%D9%86%D8%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1 Sat, 09 Nov 19 21:00:01 +0330 نمایش شِیهیدَن، نوید زنده بودن تئاتر
شِيهيدَن، نمايشی ست که از همین نام گذاری، مخاطب خود را به نگاهی نو فرا می خواند. شیهیدن از همین مصدر جعلی شیهه کشیدن آغاز می شود و درست در همین مرز جعلی بین حقیقت ِدنیایی تلخ، اما واقعی، با آرمان شهری دور از ذهن، اما ممکن، پرسه می زند.

]]>
شرط یونسکو برای ثبت جهانی اورامانات http://www.faratab.com/news/11004/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sat, 02 Nov 19 14:00:01 +0330 شرط یونسکو برای ثبت جهانی اورامانات
یونسکو شروطی برای به ثبت رساندن جهانی اورامانات گذلشت یکی از این شروط توقف ساخت و سازها به شکل مدرن و امروزیست

]]>
دیپلم افتخار جشنواره بین المللی کارتون صربستان به هنرمند کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/10982/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Tue, 29 Oct 19 03:40:01 +0330 دیپلم افتخار جشنواره بین المللی کارتون صربستان به هنرمند کردستانی رسید
ژاله یوسفی نژاد هنرمند کردستانی موفق شد دیپلم افتخار چهارمین جشنواره بین المللی کارتون صربستان با موضوع حیوانات خانگی را از آن خود کند.

]]>
ابهامات تاریخی معبد آناهیتا باید رفع شود http://www.faratab.com/news/10967/-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 29 Oct 19 01:00:01 +0330  ابهامات تاریخی معبد آناهیتا باید رفع شود
انجام مطالعات جدید باستانی بر روی معبد آناهیتا توسط محققان دانشگاه ساپینزای رم

]]>
‎کیهان کلهر مرد موسیقی جهان و افتخاری برای ایران http://www.faratab.com/news/10962/%E2%80%8E%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 28 Oct 19 20:12:20 +0330 ‎کیهان کلهر مرد موسیقی جهان و افتخاری برای ایران
کیهان کلهر مرد موسیقی سال 2019 شد

]]>
7 دهه خدمت در سپهر سیاست و فرهنگ کردها http://www.faratab.com/news/10637/-7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 06 Oct 19 17:10:01 +0330  7 دهه خدمت در سپهر سیاست و فرهنگ کردها

]]>
چند گردشگر خارجی از کرمانشاه دیدن کرده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/10635/%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 04 Oct 19 21:00:02 +0330 چند گردشگر خارجی از کرمانشاه دیدن کرده‌اند؟
رشد قابل توجه ورود گردشران به استان کرمانشاه نسبت به سالهای پیشین

]]>
بیستون نقطه ی پیوند ادوار مختلف تاریخی است http://www.faratab.com/news/10633/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Fri, 04 Oct 19 20:30:02 +0330 بیستون نقطه ی پیوند ادوار مختلف تاریخی است
بازدید هیاتهایی از موزه ی ارمیتاژ وسنپترزبورگ و چند محقق داخلی از مجموعه ی جهانی بیستون

]]>
حمایت خیرین اربیلی از هنرمند سنندجی http://www.faratab.com/news/10622/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C Thu, 03 Oct 19 18:00:01 +0330 حمایت خیرین اربیلی از هنرمند سنندجی
عده ای خیر از اقلیم کردستان برای پرداخت هزینه جراحی و مداوای یدالله محمدی، هنرمند کرد اهل سنندج اعلام آمادگی‌ کردند.

]]>
شروع به‌ کار چهارمین فستیوال بین المللی فیلم سلیمانیه http://www.faratab.com/news/10616/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 Thu, 03 Oct 19 02:30:01 +0330 شروع به‌ کار چهارمین فستیوال بین المللی فیلم سلیمانیه
چهارمین فستیوال فیلم سلیمانیه کار خود را به مدت یک هفته آغاز کرد.

]]>
انتصاب مسئول پژوهش داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/10610/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 02 Oct 19 13:30:02 +0330 انتصاب مسئول پژوهش داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه
.پریسا محمدی از پست سرپرستی معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه منصوب شد

]]>
یادنامه‌ای برای پروفسور وهاب ولی؛ در پاسداشت نجابت و فرزانگی http://www.faratab.com/news/10614/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Wed, 02 Oct 19 11:56:47 +0330 یادنامه‌ای برای پروفسور وهاب ولی؛ در پاسداشت نجابت و فرزانگی
یادنامه ای از دکتر فریدون نوری از شاگردان پیشین استاد ولی

]]>
تجدید پیمان نسل نو با تکاوران ارتش در نبرد خرمشهر http://www.faratab.com/news/10521/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1 Mon, 30 Sep 19 10:30:02 +0330 تجدید پیمان نسل نو با تکاوران ارتش در نبرد خرمشهر
ارکستر «سروها ایستاده می‌میرند» به رهبری فرزند «شهید سرلشگر خلبان مصطفی (حمید) صقیری» و با روایت نبرد دلیرانه‌ی ۳۴ روزه‌ی خرمشهر در تالار رودکی تهران برگزار شد.

]]>
وقتی که دانشگاه هنر شهر فرهنگ و هنر تعطیل می‌شود! http://www.faratab.com/news/10482/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Sat, 28 Sep 19 16:27:49 +0330 وقتی که دانشگاه هنر شهر فرهنگ و هنر تعطیل می‌شود!
دانشگاە فرهنگ و هنر کرمانشاە با بیش از هزار دانشجو بە علت عدم تسریع در پروسەی خصوصی سازی رسما تعطیل شد

]]>
مُهر پایان فعالیت دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه زده شد! http://www.faratab.com/news/10430/%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%21 Mon, 23 Sep 19 13:10:02 +0330 مُهر پایان فعالیت دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه زده شد!
دانشکده ی فرهنگ و هنر کرمانشاه به علت عدم تسریع در روند خصوصی سازی تعطیل شد

]]>
فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود http://www.faratab.com/news/10413/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 23 Sep 19 09:50:01 +0330 فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود
فریاد ملی ماه که مجموعه‌ای از شعر زنان ایران است به کوشش خانم نرگس دوست توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود.

]]>
گزارشی از روز نخست فستیوال فرهنگی بین‌المللی در رانیه http://www.faratab.com/news/10389/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 Fri, 20 Sep 19 02:30:02 +0430 گزارشی از روز نخست فستیوال فرهنگی بین‌المللی در رانیه
برگزاری ششمین فستیوال فرهنگ های مختلف در شهر رانیه با مشارکت ۸ کشور، به مدت ۳ روز

]]>
کشف آثار تمدن باستان مزوپوتامیا در منطقه بادینان (بهدینان) http://www.faratab.com/news/10362/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%28%D8%A8%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%29- Thu, 19 Sep 19 15:00:02 +0430 کشف آثار تمدن باستان مزوپوتامیا در منطقه بادینان (بهدینان)
کشف مکان تاریخی با قدمتی ۵ هزار ساله در اقلیم کردستان (عراق)

]]>
زندگینامه داوود کُرد در یک نگاه http://www.faratab.com/news/10341/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 17 Sep 19 18:04:40 +0430 زندگینامه داوود کُرد در یک نگاه

]]>
بانو ریسان، همسر استاد خالقی درگذشت http://www.faratab.com/news/10339/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Tue, 17 Sep 19 17:07:33 +0430 بانو ریسان، همسر استاد خالقی درگذشت
همسر استاد پرآوازه موسیقی کُرد، مظهر خالقی در لندن درگذشت.

]]>
دومین نشست مشترک انجمن‌های ادبی غزل و بهار کرمانشاه http://www.faratab.com/news/10258/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sun, 15 Sep 19 00:50:02 +0430 دومین نشست مشترک انجمن‌های ادبی غزل و بهار کرمانشاه
انجمن‌های ادبی غزل و بهار کرمانشاه روزهای یکشنبه به ترتیب یک هفته درمیان، در مجتمع شهیدآوینی واقع در میدان غدیر کرمانشاه برگزار می‌شود. نشست مشترک بیست و چهارم شهریور ماه این دوانجمن فعال با حضور دکتر محمدمهدی شریفی «دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی» از است

]]>
دعوت از نویسنده مشهور کُرد ایلامی برای تدریس در دانشگاهی در لندن http://www.faratab.com/news/10266/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86 Sun, 15 Sep 19 00:39:09 +0430 دعوت از نویسنده مشهور کُرد ایلامی برای تدریس در دانشگاهی در لندن
بهروز بوچانی، نویسنده سرشناس کرد مقام استادِ مهمانِ دانشگاه بیرکبِکِ لندن را دریافت کرد. این مقام بخاطر تلاش ها و فعالیت های فرهنگی و ادبی بوچانی به وی اعطا شده است، وی بیش از شش سال است که در بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس زندانی است.

]]>
راوی قصه‌های روی بوم http://www.faratab.com/news/10250/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85 Sat, 14 Sep 19 19:10:01 +0430 راوی قصه‌های روی بوم
هر وقت نگاه می‌کنم که چطور شده که من نقاش شده‌ام، می‌بینم تصادف‌هایی بوده، امکاناتی در کنار من بوده که چه بسا دست خود من هم نبوده، یعنی اتفاق افتاده و من شده‌ام نقاش: «هانیبال الخاص»

]]>
تغییرات در یارانه مطبوعات/ نشریات به دنبال تولید محتوا باشند http://www.faratab.com/news/10219/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Fri, 13 Sep 19 17:10:02 +0430 تغییرات در یارانه مطبوعات/ نشریات به دنبال تولید محتوا باشند
مطابق ابلاغیه ابلاغ آیین نامه جدید مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، شیوه‌نامه همکاری با دفاتر سرپرستی و نمایندگی‌های رسانه‌ها و توزیع کاغذ برای تمامی روزنامه‌های کشور با قیمت و میزان مناسب و تخصیص بخشی از یارانه‌های سال ۹۸ مطبوعات مشمول تغییراتی شده ا

]]>
اعلام آمادگی هنرمندان اقلیم کردستان برای حضور در مجموعه نمایش خانگی «مانگ و ئه‌ستیره» http://www.faratab.com/news/10218/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87%C2%BB Fri, 13 Sep 19 16:30:02 +0430 اعلام آمادگی هنرمندان اقلیم کردستان برای حضور در مجموعه نمایش خانگی «مانگ و ئه‌ستیره»
بعد از اتمام قسمت نخست نمایش خانگی مانگ و ئه‌ستیره (ماه و ستاره) و نمایش موفق آن، هنرمندان اقلیم کردستان عراق برای حضور در قسمت دوم این مجموعه اعلام آمادگی کردند.

]]>
لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است http://www.faratab.com/news/10151/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 10 Sep 19 13:21:57 +0430 لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است
حریت، شهامت و شهادت طلبی امام حسین هم او که فریاد برکشید گر دین نداری آزاده باش، به گونه ای است که محبانش فراتر از یک مذهب و دین و جغرافیایند از آن جمله ...

]]>
«شیرین شمامه» ماندگارترین و تاثیرگذار ترین نوحه کُردی http://www.faratab.com/news/10149/%C2%AB%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%BB-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 09 Sep 19 16:49:49 +0430 «شیرین شمامه» ماندگارترین و تاثیرگذار ترین نوحه کُردی
شیرین شمامه» ماندگارترین و تاثیرگذار ترین نوحه کُردی است .این نوحه که از گذشته های دور درعزاداری محرم وجود داشته است، همیشه مورد توجه خاص نوحه ‌خوانان بوده و با استقبال ویژه مخاطبان عزادار مواجه شده و همچنان در ادبیات سوگواری محرم جایگاه ویژه خود را حفظ ک

]]>
شروع به کار هفتمین فستیوال بین المللی فیلم دهوک http://www.faratab.com/news/10128/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9 Mon, 09 Sep 19 05:20:02 +0430 شروع به کار هفتمین فستیوال بین المللی فیلم دهوک
شروع به کار هفتمین فستیوال فیلم دهوک و اهمیت بیشتر به نقش زنان در این فستیوال

]]>
تخریب کتیبه تازه کشف شده باستانی در ثلاث باباجانی! http://www.faratab.com/news/10110/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Sat, 07 Sep 19 15:16:02 +0430 تخریب کتیبه تازه کشف شده باستانی در ثلاث باباجانی!
مجسمه‌های دوگانه هم عصر دوره آنوبانی و با قدمتی حدود 3 تا 4 هزار سال در مرز مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق در منطقه ثلاث باباجانی قرار داشته‌اند، این دو مجسمه یکی از آنها در زمان وقوع زلزله آسیب جدی دیده است و دیگری طی همین چند هفته قبل

]]>
فراتاب دومین رسانه پرمخاطب در مناطق کُردنشین http://www.faratab.com/news/10084/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86 Fri, 06 Sep 19 15:47:21 +0430 فراتاب دومین رسانه پرمخاطب در مناطق کُردنشین
بررسی رتبه آلکسای رسانه های رسمی فعال در حوزه مناطق کردنشین در ماه شهریور

]]>
شرکت 112 فیلم از 72 کشور در اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/10027/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-112-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-72-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 04 Sep 19 23:36:21 +0430 شرکت 112 فیلم از 72 کشور در اقلیم کردستان عراق
برگزاری هفتمین فستیوال فیلم دهوک در اقلیم کردستان عراق با حضور ۷۲ کشور و ۱۱۲ فیلم در آن.

]]>
جایزه خلاقیت و تعالی جشنواره Accolade Global آمریکا به زوج هنرمند کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/9999/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-Accolade-Global-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 02 Sep 19 19:00:02 +0430 جایزه خلاقیت و تعالی جشنواره Accolade Global آمریکا به زوج هنرمند کردستانی رسید
زوج هنرمند کردستانی توانستند در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Accolade Global در آمریکا، جایزه خلاقیت و تعالی را برای فیلم «گل نساء» از آن خود کنند.

]]>
هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم «دهوک» عراق پذیرای شش فیلم ایرانی می‌شود http://www.faratab.com/news/9992/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9%C2%BB-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 02 Sep 19 17:20:02 +0430 هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم «دهوک» عراق پذیرای شش فیلم ایرانی می‌شود
شش فیلم ایرانی به هفتمین فستیوال جهانی فیلم «دهوک» عراق راه یافتند.

]]>
پایان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با شعار جذب و گسترش گردشگری http://www.faratab.com/news/9946/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C Sun, 01 Sep 19 01:30:01 +0430 پایان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با شعار  جذب و گسترش گردشگری
شامگاه سه‌شنبه پنجم شهریورماه، سالن نشاط شهر مریوان شاهد مراسم اختتامیه چهاردهمین تئاتر خیابانی بود.
که با حضور جمعی از مسئولین استان کردستان، داوران و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد.

]]>